Numara : 54
Tarih : 8.5.2018

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/54

KONU: KDV İstisnası Kapsamında Makine ve Teçhizat Alımı, Tapu Harcı, Konut Teslimi, Kreş Yardımı ve ÖTV Oranlarına İlişkin Karar Yayımlandı.

5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de; KDV istisnası kapsamında makine ve teçhizat alımı, tapu harcı, konut teslimi, kreş yardımı ve ÖTV oranlarına ilişkin 2018/11674 Sayılı Karar yayımlandı.

1) Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası Tutarı Belirlendi.

7103 sayılı Kanun ile işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmış ve Bakanlar Kuruluna, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’i olarak belirlenen istisna haddini, asgari ücretin %50’sine kadar artırma ve kanuni seviyesine getirme yetkisi verilmişti.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, söz konusu istisna haddi %50 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası tutarı 2018 yılında aylık 1.014,75 TL (2.029,50 * %50 = 1.014,75) olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin ücret istisnasına tabi tutulabilmesi için; bu hizmetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerinden alınması ve hizmet bedelinin, hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere ödenmesi gerektiğidir. Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecektir.

2) KDV İstisnası Uygulanacak Yeni Makina ve Teçhizat Listesi Belirlendi.

7103 sayılı Kanunla, 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makine ve teçhizatın, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, istisna kapsamında alınabilecek yeni makine ve teçhizat listesi ekteki şekilde belirlenmiştir. Ayrıca bu istisna kapsamına, listede yer alsa dahi, makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları dahil edilemeyecektir.

Ayrıca, söz konusu listedeki yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 30 uncu maddesi kapsamında, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

MAKİNAVE TEÇHİZAT LİSTESİ (Excel)

3) Konut ve İşyeri Satışlarında Tapu Harcı Geçici Bir Süreliğine Binde 15 Oranında Uygulanacaktır.

Bu Kararın 5 inci maddesiyle, Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan gayrimenkullerin tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, geçici bir süreliğine, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak uygulanacaktır.

Buna göre, 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) tapu harcı, alan ve satan için “binde 15” oranında uygulanacaktır.

4) Yüzde 18 KDV Oranına Tabi Konutların Tesliminde Geçici Bir Süreliğine Yüzde 8 KDV Hesaplanacaktır.

Bu Kararın 6 ncı maddesiyle, KDV Oranlarının yer aldığı 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici 3 üncü maddeye göre, 05.05.2018 - 31.10.2018 tarihleri arasında yüzde 18 KDV oranına tabi konutların tesliminde yüzde 8 KDV hesaplanacaktır.

5) Bazı Alkollü İçkilerin ÖTV Oranları Değiştirilmiştir.

Bu Kararın 7 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Eski Tutar

Yeni Tutar

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar

197,5242

184,3982

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

197,5242

184,3982

 22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

197,5242

184,3982

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

197,5242

184,3982

2208.50

Cin ve Geneva

175,663

184,3982

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç)

175,663

184,3982

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

197,5242

184,3982

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

197,5242

184,3982

2208.70

Likörler

197,5242

184,3982

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç)

197,5242

184,3982

2208.90.48.00.11

Rakı

171,2723

184,3982

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11

Rakı

171,2723

184,3982

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2018/11674 Sayılı Karar

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.