Numara : 95
Tarih : 3.9.2018

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/95

KONU: Yurt Dışında Elde Edilen Bazı Kazançlara 7143 Sayılı Kanun Kapsamında İstisna Uygulanabilmesi İçin Öngörülen Süreler Uzatılmıştır.

31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de 48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Buna göre; yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar, yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar, yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları 7143 sayılı Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için öngörülen süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin “Varlık Barışı”na ilişkin 13 üncü fıkrasının (h) bendin kapsamında;

1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, 18.05.2018 tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Bu Karar ile yukarıda belirtilen;

  • 31/10/2018 tarihine kadar elde edilen kazançlara ilişkin süre 30.04.2019 tarihine,
  • 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması şartı 30.06.2019 tarihine

uzatılmıştır. 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer BazıAlacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasınaİlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer AlanSürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:48)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.