Numara : 137
Tarih : 6.12.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/137

KONU: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

05 Aralık 2019 tarihli ve 30969 sayılı Resmi Gazete’de “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.

Ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Bağımsız Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi" yayınlanmıştır. Genelge uyarınca, bu kapsamda görev almak isteyen Bağımsız Danışmanlık Firmalarının başvuruları beklenmektedir.

Mevzuat ve başvuruya ilişkin belgelerine Bakanlığın sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen Bağımsız Danışmanlık Firmalarının Yetkilendirme Başvuru Formu ve ekli dosyalarını doldurarak posta yoluyla Bakanlığa başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (“Program”); Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak “Öncelikli Ürün Listesi”ndeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesini amaçlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yürütülecek olan destek programını ifade etmektedir.

Program, 07 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Karar’da ve 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 sayılı Karar’da düzenlenmiştir.

Programın uygulamasına yönelik açıklamalara ise 18/09/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği”nde; Program kapsamında desteklenmesine öncelik verilecek ürünlerin listesine ise aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği”nde yer verilmişti.

Bugün yayımlanan Tebliğ ile yukarıda anılan uygulama Tebliğinde özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Program kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürün üretilebilecektir.

  • Bağımsız değerlendirme raporunda bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç bölümü yer alacaktır.

  • Bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti; KOBİ’ler için KOSGEB tarafından, büyük ölçekli yatırımcılar için TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

  • Proje puanlamasında aranan niteliklere yenileri eklenmiştir.

  • KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak KOBİ’lerin tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranacaktır.

Yapılan değişikliklerin tamamına sirkülerin devamında yer verilmiştir.

1) Program kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilecektir. 

Bu Tebliğin 1’inci maddesi ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinin “Başvuru” başlıklı 10’uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Buna göre, temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunlu olmakla birlikte, program kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi de hedeflenebilecektir.

Yeni eklenen fıkra:

(6) Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur.

2) Bağımsız değerlendirme raporuna ilişkin düzenlemeler

Bu Tebliğin 2’nci maddesi ile aynı Tebliğin Bağımsız değerlendirme raporu başlıklı 12’nci maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Buna göre, bağımsız değerlendirme raporunda bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç bölümü yer alacaktır. 

Yeni eklenen fıkra:

d) Projeye ilişkin incelemeyi yapan bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç,”

b) dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, KOBİ vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti, ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre karşılama oranı nispetince KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti AR-GE süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta belirlenen limitler dâhilinde TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

(4) Bağımsız değerlendirme raporunda yatırımcının talebi veya bağımsız danışmanlık firmasının projenin değerlendirilmesi açısından gerekli görmesi halinde ek bölümlere yer verilebilir.

Değiştirilen fıkra: 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(5) Komite tarafından TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti AR-GE süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta belirlenen limitler dahilinde TÜBİTAK tarafından karşılanır. ARGE ihtiyacı bulunmayan ve KOSGEB desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti KOSGEB desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta öngörülen geri ödemesiz destek oranı nispetince KOSGEB tarafından karşılanır. Komite tarafından desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ile sadece Bakanlık desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti karşılanmaz.

“(5) KOBİ vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti, ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre karşılama oranı nispetince KOSGEB tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti AR-GE süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta belirlenen limitler dâhilinde TÜBİTAK tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılmayan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti karşılanmaz.

 3) Proje puanlamasında aranan niteliklere yenileri eklenmiştir.

Bilindiği üzere, Program kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan raporlar, proje komisyonları tarafından Komite değerlendirmesine sunulmakta ve Komite, başvuruda bulunulan projelerin bazı niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapmaktadır.

Bu Tebliğin 3’üncü maddesi ile aynı Tebliğin “Başvuruların değerlendirilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, projelerde aranan niteliklere; 

  • Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek özkaynak finansman oranı ile gerçekleştirilecek olma,

  • Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma,

eklenmiştir. 

Değiştirilen fıkra:

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(7) Bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan raporlar, proje komisyonları tarafından Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, başvuruda bulunulan projelerin;
a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerli olma,
e) Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,
ğ) Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma,
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım sağlıyor olma,
i) Proje paydaşının uzlaşı protokolü sunarak projeye dahil olması veya ürünün niteliği dolayısıyla nihai tüketim mallarının bir kısmında olduğu gibi çok alıcılı ve parçalı veya sermaye mallarının bir kısmında olduğu gibi süreklilik arz etmeyen talep yapısının bulunması gibi nedenlerle bir proje paydaşının projeye dahil edilemediği durumda proje kapsamında öngörülen standart ve spesifikasyonlara göre üretilecek ürünün yeterli pazar potansiyeline sahip olması,
niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapmak suretiyle projelerin sıralamasını yapar. Komite, bu niteliklerin yanı sıra program destek bütçesi, pazar doygunluğu, katma değer katkısı gibi kısıtlar çerçevesinde önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projelerin sayısını, 100 üzerinden 70 puanın altında puanı olan projeler desteklenmemek kaydıyla belirleyebilir.

“(7) Bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan raporlar, proje komisyonları tarafından Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, başvuruda bulunulan projelerin;
a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerli olma,
e) Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,
ğ) Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma,
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım sağlıyor olma,
i) Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek özkaynak finansman oranı ile gerçekleştirilecek olma,
j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma,

niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapar. Komite, bu
değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler arasında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi gibi kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.”

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

(8) Komite tarafından proje bazında puan hesaplaması yapılırken proje paydaşı bulunmayan projelere yedinci fıkranın (i) bendinde belirtilen paydaş veya pazar potansiyeli kriteri açısından 0 ila 70 puan arası puan verilir. Paydaşı bulunan projeler için ise paydaşın sürece etkin entegrasyon taahhüdü dikkate alınarak 50 ila 100 puan arasında olmak kaydıyla puan verilir. 

4) KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak KOBİ’lerin tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranacaktır.

Bu Tebliğin 4’üncü maddesi ile aynı Tebliğin Program kapsamında sağlanacak KOSGEB destekleri başlıklı 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak KOBİ’lerin program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı, tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortakları için de aranacaktır.

Değiştirilen fıkra:

(3) KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak KOBİ’lerin, 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektörlerde faaliyet göstermesi, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve proje paydaşı ile işbirliği yapması şartı aranır.

5) Diğer düzenlemeler:

a) Bu Tebliğin 5’inci maddesi ile aynı Tebliğin "Revizyon" başlıklı 19’uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Yatırım süreci desteklerinden” ibareleri “Yatırım desteklerinden” olarak değiştirilmiştir.

b) Bu Tebliğin 6’ncı maddesi ile aynı Tebliğin “Sonlandırma” başlıklı 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan destekler geri alınır. Bu durumda olan projeler için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır.

c) Bu Tebliğin 7’nci maddesi ile aynı Tebliğin Tamamlama başlıklı 21’inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje kapsamında öngörülen yatırım süresinin bitiminden sonra firma 30 gün içerisinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle Program Portalı üzerinden başvuruda bulunur. Desteklere konu olan ilgili yatırım unsurlarının hedeflere uygun olarak tamamlanma durumu, sorumlu bulunulan desteklere göre Genel Müdürlük ve/veya KOSGEB tarafından yerinde inceleme yapılarak Program Portalında yayınlanan tamamlama formunun doldurulması suretiyle tespit edilir. Komitenin uygun görmesi halinde ilgili projeden sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de tamamlama döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir. Komite tarafından tamamlama formu dikkate alınarak projenin başarılı ya da başarısız bir şekilde tamamlandığına dair karar alınır. Komite tarafından başarısız olduğuna karar verilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan destekler geri alınır.”

“(6) On yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen toplam katma değer katkısı düzeyinin, proje kapsamında başlangıçta hedeflenen on yıllık toplam katma değer katkısı düzeyinin güncel değerinden yüzde elli oranında az olduğunun veya yatırımcı firmaya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değerinin, on yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen toplam katma değer katkısı düzeyinin yüzde ellisini aştığının tespit edilmesi durumunda, yatırım sonrası destek sürecinde sağlanmakta olan Bakanlık destekleri Komite tarafından sonlandırılır. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlanmakta olan projeler için bu fıkra kapsamında alınan desteklerin sonlandırılması kararı, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde yürürlüğe girer. Ayrıca, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, bu projeler için Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda tamamlama vizesi aşamasında yapılmış olan tespitler dikkate alınarak diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında teşvik belgesi uygulamasının değiştirilmesi durumunda destekler durdurulur ve varsa fazladan sağlanan destekler geri alınmaz. Yatırım projeleri tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına göre varsa kalan sürede işletme dönemi desteklerini almaya devam eder.”

ç) Bu Tebliğin 8’inci maddesi ile aynı Tebliğin “Diğer hükümler” başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerine devam edebilmeleri için ön başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının Bakanlığa posta yoluyla ulaştırılması gerekir.

d) Bu Tebliğin 9’uncu maddesi ile aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ, yayımı tarihinde açık bulunan çağrı planlarının devam etmekte olan süreçlerine de uygulanır.”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.