Numara : 28
Tarih : 5.2.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/28

KONU: Plastik Poşetlerin Beyanları Başladı.

10 Aralık 2018 tarihli R.G'de yayımlanan 7153 sayılı Kanun ile 2872 sayılı Kanun’a eklenen; Ek Madde 13 ile plastik poşetlerin ücret karşılığı verileceği, Ek Madde 11 ile yurt içinde piyasaya arz edilen ve aynı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edileceği düzenlenmiş ve bu konular 2018/126 No.lu Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Düzenlemenin akabinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde; plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, beyanı ve denetimine ilişkin "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmış ve buna ilaveten 1-15 Şubat arasında yapılması gereken Ocak 2019 plastik poşet beyanlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar bu sirkülerimizde özetlenmektedir.

A) Plastik Poşetlerin Beyanı

Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanları, e-Devlet Kapısı veya interaktif vergi dairesi üzerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili işlemlerin bulunduğu sayfadaki “Plastik Poşet Beyanı” bölümünden yapılacaktır.

Her iki yöntemde de beyanların nasıl yapılması gerektiği aşağıdaki kılavuzlarda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

B) Konuya ilişkin sıkça sorulan bazı sorular

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde, poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına ilişkin sıkça sorulan sorular bölümünde yapılan açıklamalardan bazılarına aşağıda aynen yer verilmiştir.

1) 2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimi ne zaman yapılacak? Bu bildirimler için son tarih nedir?

Bildirimlerin satışı takip eden Şubat ayı içinde 15 Şubat 2019 'a kadar yapılması gerekmekte olup bildirimler için son tarih 15 Şubat 2019 dur.

2) 2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimine ilişkin ödemeler ne zaman yapılacak? Ödemeler için son tarih nedir?

Ödemelerin bildirim yapılan ayı takip eden ikinci ay olan Nisan ayı içerisinde 30 Nisan 2019'a kadar yapılması gerekmekte olup ödemeler için son tarih 30 Nisan 2019 dur.

3) Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır.

Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik olarak belirlenmiş bir tavan ücret sınırı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca belirlenen taban ücret (25 Kuruş) üzerinde uygulanan/uygulanacak olan meblağlar Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Satış Noktaları tarafından Plastik poşetlere uygulanan 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmakla birlikte kalan 10 kuruşunda plastik poşete ilişkin zorunlu giderlerden (maliyet, vergi vb) fazla olan kısmının da Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin usul ve Esasların 5 inci maddesi yedinci fıkrası gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları tarafından plastik poşete ilişkin zorunlu giderler haricinde kalan kısmın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Örnek Durum-1

Satış belgesinde 1 adet Plastik poşet için 25 kuruş yansıtan ve bu plastik poşet için zorunlu giderler toplamının 8 kuruş olduğunu belgeleyen satış noktası tarafından Bakanlık hesabına aktarılacak ücrete ilişkin örnek hesaplama;

Tahsilat: 25 Kuruş 

Zorunlu Gider: 8 Kuruş

Geri Kazanım Katılım Payı: 15 Kuruş

Elde edilen Ek Gelir: 2 kuruş

şeklinde olacak ve 15 Kuruşluk geri kazanım katılım payı 2 Kuruşluk ek gelir ile birlikte 17 kuruş olarak Bakanlık hesabına aktarılacaktır.

Örnek Durum-2

Satış belgesinde 1 adet Plastik Poşet için 1 Lira (100 Kuruş) yansıtan ve bu plastik poşet için zorunlu giderler toplamının 10 kuruş olduğunu belgeleyen satış noktası tarafından Bakanlık hesabına aktarılacak ücrete ilişkin örnek hesaplama;

Tahsilat:1 Lira ( 100 Kuruş)

Zorunlu Gider: 10 Kuruş

Geri Kazanım Katılım Payı: 15 Kuruş

Elde edilen Ek Gelir: 75 kuruş

Şeklinde olacak ve 15 Kuruşluk geri kazanım katılım payı 75 Kuruşluk ek gelir ile birlikte 90 kuruş olarak Bakanlık hesabına aktarılacaktır.

Ücretlendirme işlemlerinde Yukarıda örnekleri ile açıklanan durumlara aykırı harekete edenler hakkında Bakanlığımızca idari ve adli yaptırım süreçleri işletilecektir.

 

 

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye. 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.