Numara : 55
Tarih : 25.3.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/55

KONU: Yeni İşe Alımlarda İşverene Destek Uygulamasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, yeni işe alımlarda işverene destek uygulamasına ilişkin 21/03/2019 tarihli ve 2019/7 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 

Hatırlanacağı üzere, 22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete (R.G)’de yayımlanan 7166 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen fıkrayla, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 arasında yeni işe alınanlar için işverenlere destek uygulaması getirilmiş ve bu konu 2019/39 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

2019/7 sayılı Genelge ile söz konusu ücret desteğine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki genelgenin konusunu teşkil eden ücret desteği,  27 Mart 2018 tarihli R.G’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un 42 nci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen ilave istihdamın teşvikine ilişkin Geçici 19 uncu maddede düzenlenmiş olup; bu maddede düzenlenen sigorta prim desteğine ilaveten verilecektir. 

1) Desteğin genel hatları

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4/(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde 7103 sayılı Kanun ile getirilen prim desteğine ilaveten, işe alındıkları ay dâhil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacaktır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecek, ancak işverene ödenmeyecektir. 

2) Destekten yararlanma şartları 

Genelgede, destekten yararlanmanın şartları sigortalı ve işveren yönünden ayrı ayrı ele alınmıştır. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz üzere, ücret desteği; 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde düzenlenmekte ve prim desteğinden yararlanmak için öngörülen şartların da sağlanmasını gerektirmektedir. Buna göre;

a) Sigortalı yönünden;

 • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

 • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

b) İşyeri yönünden;

 • Özel sektör işvereni olması,

 • 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

3) Ücret ve prim desteğinden yararlanma süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fıkrası uyarınca, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alman sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere 3 aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fıkrası kapsamına giren ve 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan;

 • 2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

 • 2019/Mart ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

 • 2019/Nisan ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4) İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak ücret ve prim desteği tutarları

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fıkrasında öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Genelgede konuya ilişkin olarak verilen örnek aşağıdaki gibidir:

Örnek 8: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 11/2/2019 tarihinde işe alman sigortalı için, 2019/Şubat ayında (18) günlük bildirimde bulunulacağından, bahse konu aya ilişkin olarak bu sigortalı için 18 x 67,36 TL= 1.212,48 TL’lik tutar kadar ücret desteğinden yararlanılacaktır.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fıkrasında öngörülen prim desteğinden ise 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği üzere, işyerinin;

 • İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

 • Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

tutarında prim desteğinden yararlanılacaktır.

Genelge örneği aşağıdaki gibidir:

Örnek 9: (8) nolu örnekteki işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği ve 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan sigortalının (18) günlük SPEK tutarının 3.000 TL olduğu varsayıldığında,

85,28 x 18=1.535,04 TL’ye kadar olan sigorta primleri ile işsizlik sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağından,

1.212,48 TL Tik ücret desteğinin yanı sıra, 3.000 TL x %37,5= 1.125 TL’lik sigorta primi ile işsizlik sigortası primi de prim desteği olarak Fondan karşılanacaktır.

Dolayısıyla, bu sigortalı için ücret ve prim desteği olarak toplamda 2.337,48 TL’lik tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

6) Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

 • Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 • Asıl işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının, yalnızca asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak; her bir alt işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının ise yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak, her biri ayrı ayrı olarak 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları, 

Ayrıca, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan diğer şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

2019/7 Sayılı Genelge

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.