Numara : 59
Tarih : 1.4.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/59

KONU Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Özet Tablo

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 29 Mart 2019 tarihli ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

Sirkülerde yapılan düzenleme sonrası 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken;

  • Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil),
  • Damga Vergisi,
  • Katma Değer Vergisi,
  • Kurumlar Vergisi,
  • Yıllık Gelir Vergisi ve
  • Geçici Vergi

beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan; ÖTV, BSMV, Veraset ve İntikal Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü
Yıllık Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü
     
Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ayının son günü
     
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat ayının son günü Şubat ayının son günü
     
Geçici Vergi (3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı) (3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı)
1.Dönem  17 Mayıs 1.Dönem  17 Mayıs
2.Dönem  17 Ağustos 2.Dönem  17 Ağustos
3.Dönem  17 Kasım 3.Dönem  17 Kasım
4.Dönem  17 Şubat 4.Dönem  17 Şubat
     
Katma Değer Vergisi İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
     
Aylık Muhtasar İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
     
Üç Aylık Muhtasar 3 aylık dönemi izleyen ayın 26 ncı günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26’sı
1. Dönem 26 Nisan,
2. Dönem  26 Temmuz,
3. Dönem 26 Ekim,
4. Dönem 26 Ocak
     
GVK Geçici 67 nci maddeye göre verilecek beyanname İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
     
KV Kanunu 15 ve 30 uncu maddeler ile ilgili muhtasar İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
     
Damga Vergisi İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
     
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) İzleyen ayın 15’i Beyanname verme süresi içinde
     
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) I Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25'i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10'u Beyanname verme süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar 
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.          
     
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.
İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.
     
Emlak Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. 1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. 2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.
     
Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
     
İlan ve Reklam Vergisi Beyanname; İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.
-İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından,
-İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir.
     
Çevre Temizlik Vergisi İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,          2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir.

 

Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacaktır.

İlgili Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

115 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.