Numara : 62
Tarih : 4.4.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/62

KONU: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.

04 Nisan 2019 Tarihli ve 30735 Sayılı Resmi Gazete'de "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlandı.

Bu Tebliğ ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktadır.

Çevre Kanunu’nun ekli (1) sayılı listesinde yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlanacaktır. (Konuya ilişkin Bakanlık duyurusu için tıklayınız.)

Bu sirkülerimizde Tebliğ ile yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlara yer verilmektedir.

1) Geri kazanım katılım payı beyannamesi ne zaman kadar verilecektir?

2872 Sayılı Kanun’un Ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın 24 üncü günü sonuna kadar beyan edilecek ve aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.

Buna göre kurumlar vergisi mükelleflerince;

  • Mart ayına ilişkin geri katılım payları, 24 Nisan 2019 günü saat 23:59’a kadar beyan edilecek ve 30 Nisan sonuna kadar ödenecektir.

  • Nisan ayına ilişkin geri katılım payları 24 Mayıs 2019 günü saat 23:59’a kadar beyan edilecek ve 30 Mayıs sonuna kadar ödenecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışındakiler için beyan dönemleri aşağıda gösterildiği gibi 3 aylık olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

2) Ocak, Şubat ve Mart ayına ilişkin beyanlar topluca mı yoksa ayrı ayrı mı verilecektir?

2872 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24/4/2019 tarihine kadar verilecek ve 30/4/2019 tarihine kadar ödenecektir.

24/4/2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayrı bildirilmesi gerektiğinden Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da bu Tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 24/4/2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili bankalara ödenebilecektir.

3) Beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olanlar da beyanname vermek zorunda mıdır?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

4) Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullananlar da beyanname vermek zorunda mıdır?

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir. 

5) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi hangi vergi dairesine verilecektir?

1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

b) Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesidir.

Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım PayıBeyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.