Numara : 88
Tarih : 2.7.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/88

KONU: Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Hatırlatmalar.

5604 sayılı Kanun uyarınca, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır.

2019 yılında mali tatil, 2 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olup (Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar), 20 Temmuz 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Bu sirkülerimizde Mali Tatil dönemine ilişkin bazı hatırlatmalarda bulunmaktayız.

1) Mali tatil nedeniyle uzayan süreler 

 • Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,

 • İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

 • Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler, 

(Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.)

 • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.  

2) Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

 • Muhasebe kayıt süreleri,

 • Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş bildirme süreleri,

 • Dava açma süreleri.

Diğer taraftan, devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin mali tatil sebebiyle uzamasının mümkün olmadığına ilişkin yargı kararları mevcut olduğundan, bu işlemlere ilişkin gerekli adımların zamanında atılması faydalı olacaktır.

3) Mali tatil kapsamında olmayan süreler

 • Özel tüketim vergisi,

 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

 • Özel iletişim vergisi,

 • Şans oyunları vergisi ile

 • Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) 

hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Örnek:

Mükellef (K) tarafından Haziran/2019 döneminde satışı yapılan dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 16 Temmuz 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup özel tüketim vergisi mali tatil kapsamında olmadığından beyan ve ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir.

4) Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama

Mali tatil süresince (Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenilmesi mümkün değildir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

5) Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri

Mali Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

6) Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış

8) 2019 Yılı Temmuz Ayı Vergi Takvimi 

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler/Harçlar

1.06.2019

1.07.2019

Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

1.06.2019

1.07.2019

Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

1.06.2019

1.07.2019

Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.06.2019

1.07.2019

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

1.07.2019

9.07.2019

16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

1.07.2019

10.07.2019

16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

1.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

16.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

1.07.2019

22.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

22.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

22.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

22.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

1.07.2019

22.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.07.2019

24.07.2019

1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16.07.2019

25.07.2019

1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

26.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

26.07.2019

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

1.07.2019

26.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

26.07.2019

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

26.07.2019

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

26.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

29.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

1.07.2019

30.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

1.07.2019

31.07.2019

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

1.07.2019

31.07.2019

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

1.07.2019

31.07.2019

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

1.07.2019

31.07.2019

2018 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

1.07.2019

31.07.2019

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

1.07.2019

31.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2019

31.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

1.07.2019

31.07.2019

Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.