Numara : 128
Tarih : 29.9.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/128

KONU: Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 27.09.2021 tarih ve 590775 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin "Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler" başlıklı 21 ve 40 ıncı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Sermaye Hareketleri Genelgesi uyarınca, muhtemel döviz gelirine dayalı döviz kredilerinde en az kredi tutarı kadar muhtemel döviz gelirinin; kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay, belgeli kullanımlarda ise belge süresi içerisinde elde edildiğinin aracı bankaya belgelenmesi gerekmektedir. İlgili belgeler bu sürelerin bitiminden itibaren en geç 1 ay içerisinde banka veya finansal kuruluşa ibraz edilmektedir. Bu krediler bankalarca, ihracat taahhütlü kredilere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen taahhüt kapatma esaslarına uygun olarak takip edilmekte ve muhtemel döviz gelirini elde edemeyen firmalar hakkında Bakanlığa bildirimde bulunulmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı 30.07.2021 tarih ve 459585 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21 ve 40 ıncı maddesinde değişiklik yaparak 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan mücbir sebep hallerinin dışında kalan öngörülemeyen haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi durumunda ek süre veya döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılabileceğini açıklamıştı.

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığının 27.09.2021 tarih ve 590775 sayılı yazısı ile yukarıda yer verilen, döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri uygulamadan kaldırılmıştır.

Buna göre, döviz geliri elde etme yükümlülüğüne ilişkin olarak, öngörülemeyen haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi durumunda ek süre verilebilecek; ancak döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri gerçekleştirilemeyecektir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sermaye Hareketleri Genelgesi

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.