Numara : 137
Tarih : 4.11.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/137

KONU: Döviz Gelirleri Uygunluk Tespit Raporu Sermaye Hareketlerine Genelgesine Eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.10.2021 tarih ve 610614 sayılı Yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesine "DÖVİZ GELİRLERİ UYGUNLUK TESPİT RAPORU" başlıklı (EK: 4) eklenmiştir.

Sermaye Hareketlerinin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16 ncı maddesi uyarınca, son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenmektedir.

Genelge’nin önceki halinde, Döviz Gelirleri Beyan Formlarına işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporlara ilişkin genelge eki bulunmamaktaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.10.2021 tarih ve 610614 sayılı Yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin sonuna Döviz Gelirleri Uygunluk Tespit Raporu başlıklı (Ek: 4) eklenmiştir.

EK: 4

DÖVİZ GELİRLERİ UYGUNLUK TESPİT RAPORU (1)

Şirketin defter ve belgeleri üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda; şirketin aşağıda yıl ve tutar bilgisi yer alan döviz gelirleri olduğu tespit edilmiştir.

……… yılı .................TL karşılığı ..... ....USD/EUR tutarında

……… yılı..................TL karşılığı ..... ....USD/EUR tutarında

……… yılı..................TL karşılığı ..... ....USD/EUR tutarında

Yukarıda belirtilen döviz gelirleri, TPKK Hakkında 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinin (y) bendi uyarınca firmanın ihracat/transit ticaret/ihracat sayılan satış ve teslimler/döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden/Bakanlıkça uygun görülen diğer ticari faaliyetlerden(2) elde ettiği gelirler olup, söz konusu döviz gelirlerinin Merkez Bankası’nın 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesinde yer alan döviz gelirlerinin kapsamına ilişkin hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Raporumuzda belirtilen firmanın döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri kaynaklı döviz gelirleri, kambiyo mevzuatında tanımlanan dışarıda yerleşik kişilere sunulan hizmetlerden elde edilen ve yurt dışından gelen dövizlerdir.(3)

Yukarıda belirtilen döviz gelirlerine ilişkin ve bu kapsamda düzenlenmiş olan ....................... adet toplam ..................... USD/EUR tutarındaki Gümrük Beyannamelerine ilişkin liste/ Yukarıda belirtilen döviz gelirlerine ilişkin ve bu kapsamda düzenlenmiş olan .................... adet toplam ……………... USD/EUR tutarındaki faturaya ilişkin liste(4) rapor ekinde sunulmuştur.

Rapor eki: Döviz Gelirleri Dökümü(5)

----------------------------------------------------------------------------------------------

1 Rapor SMMM/YMM tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.

2 Firmanın faaliyeti sayılanlardan hangisi ise bu bölümde o faaliyete yer verilmelidir. (Örn: İhracat, örn: Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet)

3 Bu cümle döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler için eklenmelidir.

4 Firmanın döviz geliri elde ettiği faaliyetler hangi belge ile tevsik ediliyorsa onunla ilgili bölüme yer verilmelidir.

5 Son 3 yıla ait döviz gelirleri beyan formuna ilişkin dökümdür. İhracattan elde edilen gelir ise dökümde Gümrük

Beyannamelerinin tarih, sayısı ve tutarı, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet, transit ticaretten elde edilen

gelirler için ise fatura bilgileri listelenmelidir.

 

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Hareketleri Genelgesi

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.