Numara : 139
Tarih : 8.11.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/139

KONU: 7341 Sayılı Kanunla Yapılan Vergi Düzenlemeleri

6/11/2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de 7341 Sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Bu Kanunla yapılan vergi düzenlemeleri özetle aşağıdaki gibidir.

1) İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine ilişkin vergi düzenlemeleri

14/10/2021 tarihinde Ticaret Bakanlığının koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurulmuştur.

Konuya ilişkin olarak 15/10/2021 tarihli Ticaret Bakanlığı’nın duyurusunda;

  • İGE’nin, sadece ihracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kurulduğu,
  • İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacağı; böylelikle ihracatçıların, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacağı, teminat sorununun çözülmüş olacağı,
  • Şirketin, öncelikle 10 milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin yüzde 95 (9 milyon 500 bin lira) Eximbank'ın yüzde 5 (500 bin lira) ortaklığı ile 14 Ekim'de kurulduğu; ilerleyen dönemde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli sermaye katkısı ile şirkete ortak olması yönünde kanun çalışmalarının devam edildiği

açıklanmıştı.

Bu çerçevede, 7341 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Ticaret Bakanlığınca belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılacağı; hizmet sektörleri için İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin on katına kadar Ticaret Bakanlığınca yıllık cirolara göre belirlenen tutarda ilave yıllık aidat tahsil edileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, İhracatı Geliştirme A.Ş.’ye yine bu Kanunun;

  • 12 nci maddesiyle, kurumlar vergisinden,
  • 3 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinden,
  • 4 üncü maddesiyle Damga Vergisi Kanunundan,
  • 5 inci maddesiyle Harçlar Kanunundan,
  • 6 ncı maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunundan

muafiyet tanınmıştır.

2) Serbest Bölge Kurucu ve İşletici şirketlerine sağlanan vergi avantajları

Bu Kanunun 7 nci maddesiyle, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa eklenen Ek 4 üncü madde ile 6.11.2021 tarihinden sonra ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin (Bölge Kurucu ve İşletici) serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulması sağlanmıştır. Bu istisna, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacaktır.

3) Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı

Bu Kanunun 16 ncı maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu'nun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 31/12/2021 tarihi "31/12/2023" olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik uyarınca, üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenlemenin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine uzatılmıştır.

Buna göre, vadeli çeklere reeskont ayırma imkanı 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmış oldu.

4) Tasfiyelerde 3 üncü ilandan sonraki bekleme süresinin 6 aydan 3 aya indirilmesi

Bu Kanunun 17 nci maddesiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair 6102 sayılı Kanunda öngörülen 6 aylık süre 3 aya indirilmekte, böylelikle tasfiye süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.