Numara : 140
Tarih : 15.11.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/140

KONU: Çevre ve Veri Merkezleri Yatırımlarına İlişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

13/11/2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)” yayımlandı.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinde belirtilen yatırım konuları, hangi bölge yapıldığı fark etmeksizin 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olmaktadır.

17/12/2020 tarihli 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile çevre yatırımları (sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla 10.000.000 (on milyon) Türk Lirasını geçemeyecektir.) 2012/3305 sayılı Karar'ın 17 nci maddesinde yer alan öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. Daha sonra 29/6/2021 tarihli ve 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile çevre yatırımı tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Çevre yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları,”

Diğer taraftan yine 4191 sayılı Karar ile veri merkezi yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiş ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“(cc) Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.”

Bu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'in 7 nci maddesinde değişiklik yapılarak, çevre ve veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde aranan unsurlar açıklanmıştır.

Buna göre;

  • Çevre yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından verilecek raporun değerlendirme ve sonuç kısmında proje/yatırımın onaylandığına dair, yatırımın tamamlanmasını müteakip ise projenin başarıyla gerçekleştirildiğine dair ibare,
     
  • Veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 2 (PC:2), minimum Ayrıntı Seviyesi 2 (GL:2) olan TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi aranır. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, standartların sağlandığına ilişkin TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi

aranacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.