Numara : 151
Tarih : 16.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/151

KONU: Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili Hakkında Genelge

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 13/12/2021 tarihli ve 2021/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile 7143 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında matrah/vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltmesinden doğan vergilerin 6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesine uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Genelgeye göre, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların;

  • 5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,
      
  • 6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.

Söz konusu Genelge metnine aşağıda yer verilmiştir.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-92723O4O-110(6602-126)-146067/146068           13/12/2021

Konu: Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2021/1

..............................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

.................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil edilmeyecek alacaklar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde belirlenmiş olup, 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesiyle katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddelerine istinaden matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler ile 6 ncı maddelerine istinaden işletme kayıtlarını düzelten mükelleflerin, anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek ödemek istedikleri anlaşılmaktadır.

Buna göre, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların;

- 5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,

- 6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ayşe DİLBAY

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.