Numara : 153
Tarih : 20.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/153

KONU: Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2022 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı aylık 5.004,00 TL (günlük 166,80 TL) olarak tespit edilmiştir.

Aynı gün TBMM’ye sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile de diğer düzenlemeler yanında, asgari ücretin vergilendirilmemesine yönelik bazı düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.

1) Asgari ücretin vergilendirilmemesi ve asgari ücretin üzerinde ücret elde eden çalışanların durumu

Yapılan düzenleme uyarınca, asgari ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmayan hizmet erbabının ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir.

Diğer taraftan, asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte net ücretleri, asgari ücretliye ödenen net ücretin altmda kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

Buna göre, asgari ücretin üzerinde ücret elde eden çalışanların elde etmiş oldukları gelirlerin asgari ücret kadarlık kısmının vergiden istisna edilmesi teklifin şuanki haliyle mümkün değildir.

Bazı örnek hesaplamalar:

 

Asgari Ücret

Asgari Ücret Üzeri

Brüt Ücret

              5.004,00

          5.385,00

       6.000,00

SGK İşçi Primi %14

                 700,56

              753,90

           840,00

İşsizlik Sigortası İşçi Payı %1

                   50,04

                53,85

             60,00

Aylık Gelir Vergisi Matrahı

              4.253,40

          4.577,25

     5.100,00

Gelir Vergisi

                      -   

              686,59

           765,00

Damga Vergisi

                      -   

                40,87

             45,54

Net Ücret

            4.253,40

         3.849,79

       4.289,46

AGİ

 -

            403,61 (+ 0,21)

           403,40

Toplam Ele Geçen

              4.253,40

          4.253,40

       4.692,86

SGK İşveren  %15,5

                 775,62

              834,68

           930,00

İşsizlik Sigortası İşveren Primi %2

                100,08

            107,70

           120,00

TOPLAM İŞVERENE MALİYET

5.879,70

       6.327,38

     7.050,00

2) Diğer bazı düzenlemeler

Aynı Kanun Teklifiyle;

  • Gelir Vergisi Kanununda, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kW (10 kW dâhil) olması şartının 20 kW (20 kW dâhil) olarak değiştirilmesi,
     
  • Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve hizmetlerin KDV istisnası kapsamına alınması,
      
  • BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hâzineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini

öngörülmektedir.

Söz konusu Kanun Teklifine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.