Numara : 165
Tarih : 21.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/165

KONU: 2022 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 54 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

İşyerlerive diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekildekullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri vebüyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerdeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6000

4900

3800

3400

2800

2. Grup

3800

2800

2300

1900

1700

3. Grup

2800

1900

1700

1200

950

4. Grup

1200

950

700

600

490

5. Grup

700

600

420

400

340

6. Grup

400

340

210

190

148

7. Grup

148

117

80

68

50

b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevretemizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesininbeşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi,diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerindeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

7500

6125

4750

4250

3500

2. Grup

4750

3500

2875

2375

2125

3. Grup

3500

2375

2125

1500

1187

4. Grup

1500

1187

875

750

612

5. Grup

875

750

525

500

425

6. Grup

500

425

262

237

185

7. Grup

185

146

100

85

62

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikincifıkrasında, "Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan binagruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yeralan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıylaayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veyayarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğekonulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 ncimaddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar içinbelirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariçolmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdekibelediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlaraait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiylemetreküp başına 19 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerdekullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdakitarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3000

2450

1900

1700

1400

2. Grup

1900

1400

1150

950

850

3. Grup

1400

950

850

600

475

4. Grup

600

475

350

300

245

5. Grup

350

300

210

200

170

6. Grup

200

170

105

95

74

7. Grup

74

58

40

34

25

 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.