Numara : 171
Tarih : 29.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/170

KONU: Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası ve Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması Hakkında 38 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlandı.

21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) yayımlandı.

Tebliğ ile sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği istisnası ve yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde KDV oran uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

1) Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası

3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar içinuygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesikapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.

Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranacaktır.

Öte yandan bu kapsamındaki kazançların toplamının aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde (2022 yılı için 880.000 TL) yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların mezkur Kanun uyarınca yıllık beyannameile beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

2) Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I)sayılı listeye 30/9/2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen 21 incisıra uyarınca, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine uygulanacak KDV oranı (%1) olarak belirlenmiştir.

Ayrıca ilgili sırada bu mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dâhil edilmeyeceği de belirtilmiştir.

Bu Tebliğ söz konusu uygulamaya ilişkin aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

İndirimli Oran Uygulaması

Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulması amacıyla 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamındayenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde indirimli oran uygulanabilmesi için;

- Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ceptelefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesajkullanım trafiğinin bulunması ve bu durumun, yenileme merkezleri veya onlaradına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilmesi,

- Kullanılmış cep telefonlarının, yenileme merkezitarafından tüketiciden doğrudan alınarak veya ilgili Yönetmeliktetanımlanmış olan yetkili alıcılar aracılığıyla yenileme merkezi adına teminedilerek yenilenmesi,

- Yenileme işleminin ilgili Yönetmelik kapsamındayenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekildeyapılması,

- Yenileme merkezlerinin yenilediği kullanılmış ceptelefonlarının sertifikalandırma işleminin, Türk Standardları Enstitüsütarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formu kullanılarak veticari unvan, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenilemeişlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğinin sağlanacak şekildeyapılması ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veyakalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi,

 - Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafındanyenilenmiş ürün garantisi verilmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Kullanılmış cep telefonları, yenileme vesertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkilisatıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilir. Buaşamada nihai tüketiciye teslimden önce yenileme merkezlerinin yetkilisatıcılara veya yetkili satıcılar arasında sertifikalı yenilenmiş ceptelefonu teslimlerinde de indirimli oran uygulanır. Ancak, ilgili Yönetmelik kapsamında yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yetkilisatıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından yapılan kullanılmış ceptelefonu teslimleri ile bu niteliği haiz bulunmakla birlikte mezkurYönetmelik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış cep telefonu teslimlerindeindirimli oran uygulanmaz.

Örnek: (Y) yenileme merkezi, yetkili alıcı (A)aracılığıyla KDV mükellefi olmayan gerçek kişi (K)’den aldığı 2 adetkullanılmış cep telefonunu yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasındayetkili satıcısı (S)’ye satmıştır. Yetkili satıcı (S) yenilenmiş telefonlardanbirini gerçek kişi (G)’ye diğerini ise aynı modelden stok fazlası olduğundan yetkili satıcı olan (D)’ye satmıştır. Yetkili satıcı (D) ise TSEhologramlı ve (Y) yenileme merkezi ile birlikte yenilenmiş ürüngarantisinden müteselsil sorumlu olduğu telefonu (N) A.Ş.ye 12 ay garantili şekilde satmıştır.

(N) A.Ş., personeline tahsis ettiği yenilenmiş ceptelefonunu bir süre sonra yeni modelle değiştirmek için (T) YenilemeMerkezine satmıştır.

Söz konusu teslimlerde KDV uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

(Y) yenileme merkezi tarafından (K) adınadüzenlenecek gider pusulasında KDV hesaplanmayacak, yetkili alıcı (A)’nın(Y)  yenileme merkezine verdiğiaracılık hizmeti %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

- (Y) yenileme merkezinin yetkili satıcı (S)’ye,

- Yetkili satıcı (S)’nin, gerçek işi (G) ve yetkilisatıcı (D)’ye,

- Yetkili satıcı (D)’nin (N) A.Ş.ye

yenilenmiş cep telefonu tesliminde %1 oranında KDVhesaplanacaktır.

(N) A.Ş.nin (T) yenileme merkezine kullanılmış ceptelefonu tesliminde ise (N) A.Ş.nin düzenleyeceği faturada %18 oranında KDVhesaplanacaktır.

Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimleri Dolayısıyla Yüklenilen KDV

3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca,Cumhurbaşkanı, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörleritibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabiiktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen KDV ile sınırlı olmak üzerekaldırmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkinusul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Söz konusu yetki çerçevesinde 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeyeeklenen 21 inci sırada, yenilenmiş ürün garantili cep telefonu teslimlerineilişkin olarak mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iadehesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyleyüklendikleri vergilerin dâhil edilmemesine karar verilmiştir.

Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkilisatıcılar, yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDVtutarını indirim konusu yapabilirler ancak bu teslimler nedeniyle iadetalep edemezler.

Mükelleflerin indirimli orana tabi başka işlemlerinedeniyle iade talep etmeleri halinde de bu durum dikkate alınır.

Bildirim Zorunluluğu

Yenilenmiş ürün garantili cep telefonu teslimindebulunan yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, söz konusu ürünlereilişkin olarak her bir vergilendirme döneminde gerçekleştirdikleriindirimli orana tabi teslimlerine ait listeyi, ilgili döneme ait 1 No.luKDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadır.

Buna göre indirimli oran uygulanan her yenilenmiş cep telefonu satış faturası itibarıyla;

- Belgenin tarih ve numarası,

- Satışı yapılan cep telefonunun markası, modeli,IMEI numarası,

- Satış tutarı ve hesaplanan KDV tutarı,

- Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimliknumarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası,

- Satışı yapılan cep telefonunun alımındadüzenlenen gider pusulası/faturanın tarih ve numarası, satıcınınadı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaportnumarası ile işlem bedeli

ve benzeri bilgilerini içeren liste satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilir.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya dayanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunuçerçevesinde işlem yapılır.”

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.