Numara : 22
Tarih : 13.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/22

KONU: İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarından Artış Yapıldı.

13 Ocak 2021 tarihli ve 31363 sayılı Resmi Gazete'de, çalışanlara ve işverenlere sağlanan bazı destek tutarlarında asgari ücret artış oranında (%21,56) artırım yapan, 3423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Buna göre yeni destek tutarları aşağıdaki şekilde olmaktadır.

1) Ücretsiz izne ayrılan işçilere nakdi ücret desteği

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 24 üncü maddesi uyarınca, ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, İşsizlik Fonundan her gün için 47,70 TL (eski tutar 39,24 TL idi) nakdi ücret desteği verilecektir.

2) İş veya hizmet sözleşmesi sona erenlerin aynı işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde destek uygulaması

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 27 nci madde ile işsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde;

  • Bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 53,67 TL (eski tutar 44,15 TL idi),
  • Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 47,70 TL (eski tutar 39,24 TL idi),
  • Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 41,74 TL (eski tutar 34,34 TL idi)

destek verilecektir.

3) 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek uygulaması

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 28 nci maddesi uyarınca 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek sağlanması düzenlenmektedir.

Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 53,67 TL (eski tutar 44,15 TL idi); ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 47,70 TL (eski tutar 39,24 TL idi) nakdi ücret desteği verilcektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.