Numara : 26
Tarih : 25.1.2021

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/26

KONU: Koronavirüs (COVID-19) Salgınına İlişkin Olarak Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi.

25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 Sayılı Resmi Gazete’de, Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

1) Mücbir sebep kapsamında olanlar

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler girmektedir.

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığınca faaliyeti durdurulan yerler şunlardır: Gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri.

2) Mücbir sebep halinin süresi

1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığına kadar mücbir sebep hali devam edecektir.

3) Ana faaliyet alanlarının tespiti

Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde,mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

4) Vergi ödevlerinin ertelenmesi

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken

  • Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim HizmetBeyannameleri dâhil) ve
  • Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile
  • “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve
  • Söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile
  • Aynı sürede Gelir İdaresiBaşkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik DefterBeratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme  sürelerinin

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Tebliğde verilen aşağıdaki örnekte görülebileceği gibi, mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona eren ve 5/3/2021 tarihinde faaliyetlerine tekrar başlayan bir mükellefin, beyan ve ödemesüreleri aşağıdaki gibi olmaktadır;

  • 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.
  • Söz konusu tarihe kadar verilen KDV beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021,  2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olmaktadır.

Tebliğdeki örnek:

"Örnek: Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönündenmükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerkapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle buTebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 5/3/2021tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödemesüreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Bay (A)’nın mücbir sebephali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021günü sonuna kadar verilecektir.

Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisibeyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasımdönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için30/6/2021,  2021/Ocak dönemi için2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır."

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi durumu

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.