Numara : 42
Tarih : 24.2.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/42

KONU: İlk Ülke Bazlı Raporun BTRANS Aracılığıyla Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Süre İkinci Kez Uzatılmıştır.

Daha önceden bilindiği üzere; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan 17 Aralık 2020 tarihli TF-2/2020-1 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Sirküler ile 2019 hesap dönemine ait olup 31 Aralık 2020’ye kadar ve Ocak 2020’de biten özel hesap dönemine ait olup 31 Ocak 2021 tarihine kadar verilmesi gereken ilk Ülke Bazlı Raporların BTRANS aracılığı ile gönderilmesine ilişkin süre 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 22 Şubat 2021 tarihinde yayımlanmış olan 19 Şubat 2021 tarihli TF-3/2021-1 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Sirküler ile;

a) Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının, 2019 hesap dönemi ile  Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarının BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna,

b) Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarının BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin süre de 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna

kadar uzatılmıştır.

Aşağıdaki tabloda bazı örnekler verilmiştir:

 

Örnek

Nihai Ana/Vekil İşletmenin Bulunduğu Yer

 

Hesap Dönemi

İkinci Uzatma Sonrası İlk Ülke Bazlı Rapor Gönderimi İçin En Son Tarih

1

Türkiye’de

2019

31 Mart 2021

2

Türkiye’de

29 Şubat 2020’de biten özel hesap dönemi

31 Mart 2021

3

Türkiye dışında

2019

30 Haziran 2021

4

Türkiye dışında

31 Mart 2020’de biten özel hesap dönemi

30 Haziran 2021

5

Türkiye dışında

31 Mayıs 2020’de biten özel hesap dönemi

30 Haziran 2021

6

Türkiye’de

30 Nisan 2020’de biten özel hesap dönemi

30 Nisan 2021

(uzatma yok, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden 12. ayın sonu)

7

Türkiye dışında

30 Kasım 2020’de biten özel hesap dönemi

 

30 Kasım 2021

(uzatma yok, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden 12. ayın sonu)

 

2019 Hesap Dönemi ve 1/1/2019’dan Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemleri için Mali İdare’ye Verilen İlk “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formları” Hakkında Açıklamalar

Bilindiği üzere, 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinin ‘’7.4.-Ülke Bazlı Rapor’’ başlıklı Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, kapsama giren Çok Uluslu İşletmeler Grubu’nun Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeleri tarafından 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemlerine ilişkin (örneğin; 31 Mart 2020’de, 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemleri gibi) ilk Ülke Bazlı Rapor Bildirimleri 30 Ekim 2020 günü akşamına kadar elektronik ortamda doldurularak Internet Vergi Dairesi üzerinden Mali İdare’ye sunulmuştu.

Türkiye’nin de 30 Aralık 2019 tarihinde imzaladığı ve 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylamış olduğu “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” nın,  30 Ekim 2020 tarihinden sonra, 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle OECD nezdinde aktivasyon sürecinin ilerlemesi sonucunda, Türkiye Mali İdaresi’ne Ülke Bazlı Rapor gönderimi/paylaşımı yapacak ülkeler listesinde 47 adet ülke, OECD’nin ilgili sitesinde açıklanmıştır. Sözkonusu liste hakkında bilgi için 2020/170 sayılı Vergi Sirkülerimize bakabilirsiniz.

30 Ekim 2020 tarihine kadar Mali İdare’ye  “Ülke Bazlı Rapor Hakkında Bildirim” sunarak Ülke Bazlı Rapor (“ÜBR”) teslimi yapacaklarını beyan etmiş olan işletmelerin, 30 Ekim 2020 tarihi sonrasında, nihai ana işletmelerinin, Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR gönderimi yapacak ülkeler listesinde yer alan ülkelerden birinde mukim olması ve ilgili ülkelerde ÜBR yükümlülüğünün de bulunması halinde (örneğin: Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İngiltere gibi) sözkonusu işletmelerin, Türk Mali İdaresi’ne ÜBR gönderim yükümlülüğü ortadan kalkmış bulunmaktadır.  TF-3/2021-1 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Sirkülerde 30 Ekim 2020 sonrasında oluşan bu durum değişiklikleri nedeniyle ÜBR Bildirim Formunun yeniden verilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

BTRANS Şifresi Almak İçin Verilen Dilekçeler Hakkında

Ülke Bazlı Rapor verme yükümlülüğü kapsamında bulunan Çok Uluslu İşletmeler Grubunun Türkiye’de bulunan işletmeleri, 2019 hesap dönemi  ve 1 Ocak 2019’dan itibaren başlayan özel hesap dönemleri ile ilgili ilk Ülke Bazlı Raporu elektronik ortamda beyan edebilmek için BTRANS aracılığı ile veri gönderimi yapabilmek üzere şifre talep dilekçesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı’na  başvuruda bulunmuşlardı. Türkiye’de faaliyet gösteren ve  Nihai Ana İşletmesi ya da Vekil İşletmesi “Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” kapsamında  Türkiye’nin ÜBR bilgilerini temin edeceği ülkeler  (örneğin: Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İngiltere gibi) listesindeki ülkelerde bulunan Türkiye’deki işletmeler (şubeler dahil), önceden yapmış oldukları şifre başvurularına istinaden, kendilerine sağlanan BTRANS şifreleri var ise, bu şifrelerin iptali için Mali İdare’ye ayrıca bir dilekçe vererek başvurularını iptal etmeleri uygun olacaktır.

22 Şubat 2021’de yayımlanan söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

TF-3/2021-1 sayılı Transfer Fiyatlandırması Sirküleri 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.