Numara : 49
Tarih : 15.3.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/49

KONU: Ekonomik Reform Paketinde Yer Alan Bazı Vergi ve Teşvik Düzenlemeleri

Ekonomik Reform Paketi, 12 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Söz konusu paket ile yapılması öngörülen bazı vergi ve teşvik düzenlemeleri özetle aşağıdaki gibidir:

 • Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacaktır. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacaktır.
   
 • Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecektir.
   
 • Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacaktır.
   
 • Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecektir.

 • Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, “Dijital Vergi Asistanı” sistemi oluşturulacaktır.
   
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecektir.
   
 • Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacaktır.
   
 • Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacaktır.
   
 • Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacaktır.
   
 • Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacaktır.

 • Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modelleri uygulanacaktır.
   
 • Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı  teşvik edici düzenlemeler yapılacaktır.

 • Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır

 • Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere  yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle  100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacaktır. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacaktır. Kredi 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacaktır.
   
 • İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı  her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik  sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden  düşülecektir.  Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman  maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacaktır.

 • Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave  İstihdama Finansman Desteğine dahil edileceklerdir.

 • Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak  şekilde revize edilecektir.

 • Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin Kanunda  açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.
   
 • Mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacaktır. Ayrıca, mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacaktır.
   
 • Yeni teşvik sisteminde; yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacaktır.
   
 • Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleri ile rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı teşvik sistemi ile başlanılacaktır.
   
 • Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilecektir.
   
 • Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkan sağlanacaktır.
   
 • Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacaktır.
   
 • AB Genel Veri Koruması Tüzüğü (GDPR)’nün yurtdışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Ekonomik Reform Paketi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.