Numara : 62
Tarih : 28.4.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/62

KONU: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

27 Nisan 2021 tarihli ve 31467 sayılı Resmi Gazete'de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Bu Tebliğ ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinin, 5 nci maddesi, geçici 1 ve 2 nci maddeleri ile yürütme ve yürürlük maddleri haricinde, tüm maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan değişikliklerden öne çıkan bazı husular şöyledir;

 • Ar-Ge yüklenicisi tanımında yer alan "işletmeyi" ibaresi "Türkiye'de yerleşik sermaye şirketini" olarak değişitirilmiştir.
   
 • Tebliğe aşağıdaki tanımlar eklenmiştir:

aa) Ar-Ge süreci: TÜBİTAK'ın ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini,

bb) TUYSGM: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

cc) Üretime yönelik yatırım süreci: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya KOSGEB'in ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini,

çç) Yatırım projesi: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin; yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya TÜBİTAK ile KOSGEB'in ilgili programları kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren projeyi,

 • Komite tarafından desteklenmeye uygun görülen projeler için; her bir yatırım projesi unsurunun birden çok destek türünden yararlandırılmaması koşuluyla TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlık desteklerini bir arada ve/veya münhasıran içeren destek paketi tanımlanabilecektir.
   
 • Destek kapsamına alınan projeler için "yatırım faaliyetleri" ibaresi "üretime yönelik yatırım faaliyetleri" olarak değiştirilmiştir.
   
 • Yatırım desteklerinden yararlanmakta olan projeler için, yatırımın karakteristiğine ilişkin değişiklik talepleri ile teşvik belgesi kapsamındaki sabit yatırım tutarının yüzde 35'ten fazla değişmesine neden olan değişiklik talepleri hariç olmak üzere teşvik belgesi kapsamında desteklenmekte olan yatırım unsurlarıyla ilgili diğer talepler TUYSGM tarafından sonuçlandırılacaktır. Bu çerçevede yapılan değişiklikler, yatırımcının üretime yönelik yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, bu çerçevede yapılan değişikliklerin Genel Müdürlüğe bildirilerek proje dosyasına eklenmesi zorunludur. KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılmış yatırım süreçleri açısından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki faaliyet-zaman planı ve gider kalemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin revizyon talepleri doğrudan KOSGEB tarafından karara bağlanarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

Diğer değişiklikler Tebliğe işlenmiş şekilde aşağıdaki gibidir.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 388/B maddeleri,15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama esaslarını tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 388/B maddeleri, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ileve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) 2012/3305 sayılı Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı,

b) 2016/9495 sayılı Karar: 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararı,

c) AR-GE YüklenicisiAr-Ge yüklenicisi: Proje kapsamında öngörülen AR-GEAr-Ge sürecinin bir kısmını veya tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı AR-GEAr-Ge şeklinde yapmak üzere projeye dahil olan işletmeyiTürkiye'de yerleşik sermaye şirketini,

ç) Bağımsız değerlendirici: Asgari olarak yükseköğretim kurumlarının dört yıllık fakülte ve yüksekokullarından mezun olan; meslek kuruluşu temsilcileri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumları tarafından görevlendirilen öğretim elemanları veya alanında en az 5 (beş) yıl uzmanlık ve tecrübe birikimi olan kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan kişileri,

d) Bağımsız danışmanlık firması: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruda bulunulan projeler için değerlendirme raporu hazırlanması amacıyla söz konusu Program amaçlarına uygun kriterlere göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmayı,

e) Bağımsız değerlendirme raporu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruda bulunan projeler için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmalarından biri tarafından Bakanlık tarafından belirlenen formatta hazırlanacak değerlendirme raporunu,

f) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

g) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ğ) Çağrı periyodu: Bakanlık tarafından belirlenen çağrı planı çerçevesinde program başvurularının kabul edildiği zaman aralığını,

h) Çağrı planı: Bakanlık tarafından yapılan çağrı duyurusu kapsamında, ilgili çağrı duyurusuna ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvimi, desteklenecek ürün listesini ve çağrının uygulaması sürecinde kullanılacak standart şablonlara ilişkin ek dosyaları içeren çağrı duyurusu paketini,

ı) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı SermayeStratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,

i) Katma değer tutarı: Proje kapsamında yapılan faaliyetlere bağlıyatırım sonucunda üretime geçen tesise özel olarak Program PortalındanProgramPortalından yayımlanan katma değer formunun doldurulması suretiyle yıllık bazda hesaplanan tutarı,

j) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,

k) Komite: Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesini,

l) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

m) Meslek kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,

n) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitlikriterler dikkate alınarak belirlenecek; orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı ve Bakanlık tarafından tebliğ ile yayımlanacak listeyi,

o) Program: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını,

ö) Program izleme ve değerlendirme raporu: Program yönetim ofisiGenel Müdürlük tarafından Program kapsamında yapılan uygulamalar ve desteklenen projelere ilişkin ilerlemeler hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla Komiteye sunulan raporu,

p) Proje komisyonu: Program kapsamındaki başvuruların incelenmesi ve destek kararı verilen projelerin izleme sürecinde değerlendirilmesinden sorumlu; projeler hakkında Komiteye bilgi, değerlendirme ve görüş sunan; Bakanlık, bağlı/ilgili kuruluşların personeli ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiricilerden oluşan daimi komisyonu,

r) Proje koordinatörü: Programa başvuran her bir proje için sekretarya işlemlerini koordine etmek üzere görevlendirilen program yönetim ofisiGenel Müdürlük personelini,

s) Proje paydaşı: ProgramProje kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olanüretilecek temel ürünü satın almak niyetiyle yatırımcıyla iş birliği yapan kamu kurum/ ve kuruluşu veya Türkiye'de yerleşik orta veya büyük ölçekli işletmeyi,

ş) Program Portalı: Programa ilişkin bilgilendirme, başvuru, izleme, değerlendirme ve raporlamaların tek pencere üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından bağlı/ilgili kuruluşlarla koordineli olarak geliştirilen web tabanlı uygulamayı,

t) Program yönetim ofisi: Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerine ilişkin tüm işlemlerin koordinasyonunu sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen birimi,

u) Teşvik belgesi: Yatırım teşvik belgesini,

ü) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

v) ÜrünTemel ürün: Öncelikli ÜrünlerÜrün Listesinde yer alan ve üretilmesi hedeflenen ürünü,

y) Yatırımcı: Program kapsamındaki yatırım projesini gerçekleştirecek Türkiye'de yerleşik sermaye şirketini,

z) Yeniden değerleme oranı: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükümleri çerçevesinde her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de ilan edilen oranı,

aa) Ar-Ge süreci: TÜBİTAK'ın ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini,

bb) TUYSGM: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

cc) Üretime yönelik yatırım süreci: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya KOSGEB'in ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini,

çç) Yatırım projesi: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin; yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya TÜBİTAK ile KOSGEB'in ilgili programları kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren projeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programın Tanımı ve Öncelikli Ürün Listesi

Programın genel tanımı

MADDE 4 –  (1) Program, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içindeiçindeki üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile bir arada ve/veya münhasıran sunulması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile Program kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

(2) Birinci fıkra hükümleri doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlarının sağladığı destekler; bu desteklerin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Bakanlık uhdesinde yer alan Program Portalı üzerinden tek pencere mekanizması ile yürütülür.

(3) Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine kullandırılır.

(4) Program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerine dair bilgi akışı ve iletişim, Program Portalı vasıtasıyla program yönetim ofisiGenel Müdürlük tarafından sağlanır.

(5) Program yönetim ofisi yatırımların(5) Genel Müdürlük yatırım projelerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yatırımcılara bilgi ve destek sağlayabilir.

(6) Program amacına uygun yatırım projeleri için AR-GEAr-Ge, ticarileşme, sabit yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamınıgörülenleri kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanır.

(7) Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek temel ürünü satın alma potansiyeli olan proje paydaş(lar)ı ile temel ürünün potansiyel bir alıcısı ile proje paydaşı olarak geliştirme sürecinde ve temel ürüne yönelik talep konusunda işbirliğiiş birliği yapması beklenir.

Öncelikli Ürün Listesi

MADDE 5 – (1) Öncelikli Ürün Listesi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'nün tanımına göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak Bakanlık tarafından tebliğle belirlenir.

(2) Öncelikli Ürün Listesi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından tebliğle revize edilebilir.

(3) Yürürlükte olan Öncelikli Ürün Listesi ayrıca Program Portalında yayımlanır. Belirli bir çağrı periyodu kapsamında desteklenecek ürünler, çağrı duyurusu esnasında yürürlükte olan Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünlerin sadece bir kısmını kapsayacak şekilde belirlenebilir ve çağrı planının ek listesi olarak Program Portalında yayımlanır. Belirli bir çağrı periyodu içerisinde yapılan tüm değerlendirmeler çağrı planının ek listesi olarak yayımlanan ürün listesine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komite, Program Yönetim OfisiYönetimi, Proje Komisyonu ve Proje Paydaşı

Komite

MADDE 6 – (1) Program kapsamında destekkesin başvurusu yapılan yatırım projelerinitamamlanan projeleri değerlendirmek, projelerin desteklenmesine dair karar almak, destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere Komite oluşturulur.

(2) Komite, Program kapsamında proje komisyonlarının oluşturulmasına, bu Tebliğ ve ilgili mevzuatın başkaca hükümleriyle çelişmemek kaydıyla program süreçlerinin uygulanmasına ilişkin uygulama kararları almaya, hangi projelerin destekleneceğine, proje özelinde değerlendirme yaparak Program kapsamındaki destek unsurlarından hangilerinin kullandırılacağına, ilgili mevzuatta yer alan koşul ve sınırlara aykırı olmamak kaydıyla verilecek desteklerin miktar, tür ve sürelerine, projelerin izleme sürecinde revizyonuna, ilgili mevzuatta belirtilen hallerin gerçekleşmesi halinde destek sürecinin sonlandırılmasına dair karar organıdır.

(3) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3 (üç), KOSGEB'ten 1 (, KOSGEB'den bir),, TÜBİTAK'tan 1 (bir) üye olmak üzere 5 (beş)  asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Bakanlık temsilcileri, aralarından biriadına Komitede görev alacak Komite Başkanı olacak şekilde ile iki asıl ve iki yedek üye Bakan tarafından belirlenir. KOSGEB ve TÜBİTAK temsilcileriadına Komitede görev alacak asıl ve yedek üye, ilgili kurumlar tarafından belirlenerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Komite Başkanı haricindeki her bir üyelik için ayrıca bir de yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin Komite toplantılarına katılamadığı durumdadurumlarda ilgili üye yerine belirlenmiş olan yedek üye toplantılara katılarak asıl üye ile aynı yetkiyle karar alma sürecinde yer alır. Gerekli görülmesi halinde, Komite toplantılarına mali ve/veya teknik konularda bilgilerine başvurulmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında teknik uzmanlığı bulunan kişiler davet edilebilir.

(4) Komite, Komite Başkanının katılması kaydıyla en az 3 (üç) üye ile toplanır.

(5) Komite tarafından destek başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin kararlar, 13 üncü maddede belirtilenkriterler üzerinden puanlama yöntemiyle alınır. Karar verilecek diğer hususlar için oy çokluğu aranır. Oyların eşitliği durumunda ise Komite Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Program yönetim ofisiyönetimi

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük; programın temel hedefler, odak alanlar, yol haritaları, uygulama planları gibi esaslarını ilgili paydaşlarla iş birliği halinde belirler. Ayrıca Genel Müdürlük, programın yönetimine ilişkin aşağıda yer alan görevleri ifa eder:

a) Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından Program kapsamında yapılacak tüm işlemlerin sekretarya hizmetlerini yürütmek, Komite ve proje komisyonları arasında bilgi ve belge akışını sağlamak, Program Portalını yönetmek ve program paydaşları arasında iletişim ve bilgi akışını sağlamak üzere Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların personelinden oluşan program yönetim ofisi kurulur.

(2b) Komite ve proje komisyonları arasında bilgi ve belge akışını sağlamak.

c) Program yönetim ofisiPortalını yönetmek.

ç) Program paydaşları arasında iletişim ve bilgi akışını sağlamak.

(2) Genel Müdürlük; Program yönetiminin yanında, yatırımlarınyatırım projelerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yatırımcı adaylarına başvuru süreçlerinde destek olunması, yatırımlara yönelik sektörel işbirliklerininbirliklerinin oluşumuna katkı sağlanması gibi fonksiyonları da icra eder.

(3) Program yönetim ofisiGenel Müdürlük; çalışanları arasından, her bir projeyatırım projesi için projeyiprojenin Komite kararları ile ilgili mevzuat ve diğer düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini yakından takip edecek, izleme yapacak, proje paydaşları için irtibat noktası görevi üstlenecek proje koordinatörü görevlendirilir.

Proje komisyonukomisyonları

MADDE 8 – (1) Program kapsamında kesin başvurusu kabul edilentamamlanan projeler için Komite tarafından 5 (beş) asıl üye ve 4 (dört) yedek üyeden oluşan proje komisyonları oluşturulur. Proje komisyonları, başvuruların nitelik ve niceliğine bağlı olarak sektör, proje ölçeği, proje sayısı gibi parametrelerekıstaslara göre ihtiyaç adedince teşekkül ettirilir. Proje komisyonu üyeleri bir tanesi başkan olarak atanacak şekilde asıl görevlerini devam ettirmek kaydıyla Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların çalışanları arasından ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiriciler arasından belirlenir. Görevini ifa etmesine engel bir durum oluşan asıl komisyon üyesinin yerine, komisyon başkanının belirleyeceği yedek üye görev yapar.

(2) Proje komisyonu üyeleri, görevlendirildikleri projeye/projelere ilişkin değerlendirme, destek kararı ve izleme süreçlerinde görev alıp bu süreçlerin her birinde Komite değerlendirmesi öncesinde, üyelerin değerlendirme ve görüşlerini içeren komisyon kararını oluşturur. Proje komisyonunun karar metni oluşturma sürecinde ihtiyaç duyacağı bütün bilgi, belge ve raporlar ile sekretarya hizmetleri proje koordinatörü tarafından sağlanır. Proje komisyonunun karar metni oluşturma sürecine dayanak teşkil eden ve doğrudan proje komisyonu tarafından talep edilmiş veya edinilmiş ek bilgi ve belgelerin de proje koordinatörü vasıtasıyla proje dosyasına eklenmesi zorunludur.

(3) Proje komisyonunun değerlendirme ve görüşlerini içeren karar metinleri Komite açısından öneri mahiyetindedir. Proje komisyonu hazırlayacağı kararın ortak metnini çoğunluğun görüşlerini dikkate alarak oybirliğiyle kabul eder. Metinle ilgili katılmadığı veya ek bilgi mahiyetinde belirtilmesini gerekli gördüğü hususlar bulunan proje komisyonu üyeleri karar metnine ek olarak şerhlerini ekleyebilirler.

Proje paydaşı ve Ar-Ge yüklenicisi

MADDE 9 – (1) Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının önceliklitemel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, başvurusundakesin başvuru aşamasında Program Portalına yükleyebilirPortalınayükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalına yükleyebilir.

(2) Proje paydaşının projeye aşağıdaki katkılardan bir kısmı veya tamamını sunması beklenir:

a) Proje kapsamında üretilecek önceliklitemel ürünü satın almaya ilişkin irade ve niyet beyanı.

b) Proje süresince işletmeyeyatırımcıya teknik ve mali açıdan rehberlik yapılması.

c) İşletmeninYatırımcının öngördüğü faaliyetlerin gerçekleşme durumunun izlenmesi.

ç) ÖncelikliTemel ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğinin takip edilmesi.

d) İşletmeninYatırımcının proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretilmesi.

(3) Başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, 13 üncü maddenin yedinci fıkrasının (j) bendi kapsamında Komitenin destek değerlendirmesinde bir puanlamakriteripuanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu sunması gerekir.

(4) Paydaş eşliğinde yürütülen projelerin izleme sürecinde, proje paydaşı 6 altı aylık periyotlarla Program Portalı üzerinden proje değerlendirme raporu sunar. Proje paydaşının raporları, desteklerin sonlandırılmasına dair Komite kararlarında dikkate alınır. Ancak proje paydaşının kamu kurum/ ve kuruluşu olması durumunda proje değerlendirme raporunun sunulması zorunlu değildir.

(5) Proje sahibiYatırımcı, izleme sürecinde Komite onayı ile proje paydaşını değiştirebilir.

(6) KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanan projelerin paydaşları,; KOBİ olmak ve proje süresince yükümlülüklerini ve satın alma taahhüdünü yerine getirmek kaydıyla satın alma taahhüdünün yerine getirilmesi halinde, KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı hükümleri çerçevesinde finansman desteğinden yararlandırılabilir.

(7) Başvurunun AR-GEYatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin AR-GE sürecinin yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla AR-GEAr-Ge yüklenicisi şirketleile ortaklı AR-GE projesiAr-Ge projesi sunabilir. AR-GE sürecininAr-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla AR-GEAr-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun AR-GEprojenin Ar-Ge kısmı, AR-GE yüklenicisi firmalarAr-Ge yüklenicileri tarafından, ortaklı AR-GEAr-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Böyle bir iş birliği yapılması durumunda başvuru esnasında, başvuru sahibiyle AR-GEAr-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Başvuruların DeğerlendirilmesineDeğerlendirilmesi ve Destek Unsurlarına İlişkin Esaslar

Başvuru

MADDE 10 – (1) Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunur.

(2) Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi Bakanlık tarafından belirlenerek Program Portalında duyurulur.

(3) Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen çağrıya istinaden Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, Program Portalında duyurulan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek çağrı planlarında öngörülen takvim ve yöntem çerçevesinde ön başvuru işlemini tamamlar. Ön başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Program Portalında yayımlanır.

(5) Program kapsamında desteklenecek yatırımlardayatırım projelerinde, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari projeasgari yatırım projesi tutarını karşılama koşulu aranır.

(6) Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Aynı tesiste üretilmesiÜretilmesi hedeflenen temel ürün haricindeki diğer ürünlerin proje bütünlüğü açısından,;

a) Temel ürünün ara girdisi olup projenin daha yüksek katma değer oranıyla hayata geçirilebilecek olmasına katkı sağlama,

b) Temel ürünle aynı makine parkurunda üretilebilme,

c) Kısmi bir ek yatırım ile üretilerek projenin katma değer tutarını artırabilme,

niteliklerinden en az birini karşılaması gerekir. Çağrı kapsamında değerlendirmeye sunulan bir projede bu koşulları sağlayan ürünler için de program kapsamında yer alan destekler verilebilir.

(7) Ön başvuru ile üretilmesi planlananyatırım projesine konu ürünün çağrı duyurusunun ek listesi olarak yayınlananyayımlanan ürün listesinde yer alıp almadığı, öngörülen proje tutarının çağrı duyurusunda belirlenen asgari proje tutarı koşulunu karşılayıp karşılamadığı, yatırımcı firmanınyatırımcının ve projeninyatırım projesinin çağrı duyurusunda belirlenen diğer temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi, Genel Müdürlük tarafından tespit edilir. Ön başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerin, Program ve çağrı duyurusu kapsamında belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma, kesin başvuru yapmaya davet edilir.

(8) Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firma, çağrı planlarında öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesinin yanı sıra Program Portalında yayımlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu tamamlar.

(9) Başvuru sahibi, şayet varsa proje paydaşı ile imzaladığı uzlaşı protokolünü de kesin başvuru sürecinde Program Portalına yükler.

(10) Başvuruda, Bakanlığa sunulan bilgi, belge ve raporlar TÜBİTAK ve KOSGEB değerlendirme süreçlerinde de kullanılabilir. Projelerin Komite değerlendirmesine sunulması öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, bu Tebliğde ve/veya çağrı planında yer alan koşulları sağlayamadığı tespit edilen başvurular program yönetim ofisi tarafından değerlendirme dışı bırakılır, Genel Müdürlük tarafından değerlendirme dışı bırakılır. Genel Müdürlük tarafından bu madde hükümlerine göre yatırım projesi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahipleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itirazda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Proje fizibilitesi

MADDE 11 –(– (1) Her bir projeyatırım projesi başvurusu için, proje fizibilitesi sunulması zorunludur. Proje fizibilitesinde;

a) İşletmenin mevcut durumu,

b) İşletmenin organizasyon yapısı, yönetim ve insan kaynakları,

c) Şayet varsa projeProje paydaşının ve/veya AR-GEAr-Ge yüklenicisinin bilgileri ve projeye sağlaması öngörülen katkılar,

ç) Projenin tanımı ve kapsamı,

d) İhtiyaç analizi,

e) Pazar analizi,

f) Proje yeri ve uygulama alanı,

g) Projenin uygulama planı ve takvimi,

ğ) Şayet varsa AR-GEAr-Ge süreci tasarımı,

h) Yatırım Üretime yönelik yatırım süreci tasarımı,

ı) AR-GE ve yatırım sürecinin eş zamanlı devam etmesinin öngörüldüğü özel durumlarda detaylı eş zamanlı AR-GE veAr-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri takvimi,

i) YatırımProje tutarı ve yıllara dağılımı,

j) Üretim ve satış programı,

kj) Projenin finansman kaynakları ve mali analiziplanı,

k) Üretim ve satış programı,

l) Program kapsamında talep edilen destek unsurları ve mali etki analizi,

m) Risk analizi,

n) GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi,

bölümlerine yer verilmesi zorunludur.

Bağımsız değerlendirme raporu

MADDE 12 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen bağımsız danışmanlık firmalarından biri tarafından hazırlanacak olan bağımsız değerlendirme raporunun doğrudan yatırımcı firmadanyatırımcıdan kaynaklanan nedenlerle çağrı planında öngörülen süre içerisinde Program Portalına yüklenmediği durumda, proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılarak reddedilmiş kabul edilir.

(2) Bağımsız değerlendirme raporu hazırlanırken bağımsız danışmanlık firması tarafından yatırımcı firmanınyatırımcının yerinde incelemesinin yapılması zorunludur.

(3) Bağımsız değerlendirme raporunda;, proje fizibilitesinde yer alan bölümler bazında aşağıdaki hususları dikkate alan değerlendirmelere yer verilmesi zorunludur:

a) Proje fizibilitesinde yer alan verilerin tutarlılığının değerlendirilmesi,tutarlılığı.

b) FirmanınYatırımcının mali yetkinlik ve teknik yetkinlik açısından projenin gerekliliklerini karşılayabilme düzeyi,.

c) Üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla proje kapsamında kurulacak yatırım tesisininProjede üretime geçmesinigeçilmesini müteakiben bu tesisin on yıl süresince sağlayacağısağlanacağı öngörülen katma değerindeğer analizi,.

ç) Üretilmesi öngörülen ürünün, dünya ve Türkiye piyasalarındaki gelişim potansiyelinin geçmiş dünya ve Türkiye ticareti verilerinde gözlenen eğilimler üzerinden değerlendirilmesi,analizi.

d) Projeye ilişkin incelemeyi yapan bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç,değerlendirmeleri.

bölümlerine yer verilmesi zorunludur.

(4) ...

(5) KOBİ vasfı taşıyan yatırımcı firmalaryatırımcılar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti, ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre, karşılama oranı nispetince KOSGEB tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından TÜBİTAK AR-GEAr-Ge süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeleryatırım projeleri için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti AR-GE, Ar-Ge süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben, ilgili mevzuatta belirlenen limitler dâhilindedahilinde TÜBİTAK tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve TÜBİTAK AR-GEKomite tarafından Ar-Ge süreci desteklerinden yararlandırılmayan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti karşılanmaz.

(65) Bu maddenin uygulamasına ve bağımsız danışmanlık firmalarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Başvuruların değerlendirilmesi

 MADDE 13 – (1) Kesin başvurusu çağrı planında öngörülen takvim içerisinde Program Portalı üzerinden tamamlanan projeler değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Proje konusu ürünün üretilebilmesi için AR-GEAr-Ge gereksinimi olduğu durumlarda, ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen yatırımproje planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde AR-GEAr-Ge projesi değerlendirme süreci işletilir. AR-GE'yeAr-Ge'ye ihtiyaç olmaksızın saltsadece üretime yönelik yatırımın gerekli olduğu veya on birinci fıkra uyarınca AR-GEAr-Ge faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda, projenin üretime yönelik yatırım kısmı için başvurusu yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve firmanınyatırımcının teknik açıdan üretime hazır olup olmadığının, öngörülen proje planlaması çerçevesinde yapılacak yatırım faaliyetleriylefaaliyetlerle ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespiti için TÜBİTAK tarafından inceleme yapılır.

(3) Yatırımcı firmanınYatırımcının KOBİ desteklerinden yararlanmak istemesi durumunda, projenin yatırımilgili faaliyetleri içeren kısmı için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında talep edilen bilgileri sunması ve formları doldurması gerekir. Yatırımcı firmanınYatırımcının ve başvurusunun KOSGEB desteklerinden yararlanabilme açısından ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılama durumu, KOSGEB tarafından incelenerek, incelemekontrol edilerek, kontrol sonucu varsa eksik ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte program yönetim ofisineGenel Müdürlüğe bildirilir. Başvuruların kontrolü sonucu mevzuatta belirtilen koşulları karşılayan projeler için, proje gider kalemlerinin tür, miktar, süre ve tutar açısından projeye uygunluğu KOSGEB tarafından incelenerek, inceleme sonucu Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Başvuruların proje bazlı veya stratejik yatırımlar kapsamında devlet desteklerinden yararlandırılması noktasında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında talep edilen bilgi ve formlar yatırımcı tarafından Program Portalı üzerinden yüklenir. Proje komisyonları tarafından Bakanlıkça sağlanabilecek devlet desteklerine ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılarak görüş oluşturulur.

(5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen inceleme ve değerlendirmeler, Bakanlıkça öngörülen takvim çerçevesinde eş zamanlı ve koordineli olarak yürütülür.

(6) Yatırımcı firma, değerlendirme süreci içerisinde proje komisyonu tarafından proje sunumuna davet edilir. Proje sunumuna projenin sektörü ve konusuna göre Bakanlık sektör uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve/veya akademisyenler davet edilebilir. Komisyon, proje inceleme sürecinde ve proje sunumu esnasında firmadanyatırımcıdan, proje dosyalarındaki eksik bilgi ve tutarsızlıkların giderilmesinitutarsızlıkları gidermesini veya ilave bilgi ve belgeler sunulmasınıbelge sunmasını isteyebilir. AR-GEAr-Ge ihtiyacı bulunan ve TÜBİTAK değerlendirme sürecinde AR-GEAr-Ge desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için, ihtiyaç duyulan AR-GEAr-Ge faaliyetlerinin yatırımcı firmanınyatırımcının kendi kaynaklarıyla karşılanma imkân ve planını içeren ek AR-GEAr-Ge finansman raporu istenir.

(7) Komisyonlar bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler ışığında komisyon kararlarını oluşturur. Projeler ilgili inceleme raporları ve komisyon kararlarıyla birlikte Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, değerlendirmeye aldığı projelerin;

a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,

b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,

c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,

ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,

d) Yüksek katma değerli olma,

e) Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,

f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,

g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,

ğ) Yenilikçi ve AR-GE'yeAr-Ge'ye dayalı yatırım olma,

h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,

ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım sağlıyor olma,

i) Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek özkaynak finansman oranı ile gerçekleştirilecek olma,

i) Mali yeterliliğe sahip olma,

j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş veveya ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma,

niteliklerini dikkate alarakniteliklerinin ağırlıklandırıldığı, Program Portalında yayınlananyayımlanan proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapar. Komite, bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler arasında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi, proje süresi gibi kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.

(8) Komite, 70 ve üzerinde puan alan projelerin revize edilmesine, firmalardanyatırımcılardan ilave bilgi ve belge istenmesine karar verebilir. Komite, bu durumda, KOSGEB, TÜBİTAK ve komisyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve değerlendirme yaptırabilir. Komite bu doğrultuda, projenin yeniden değerlendirme süreci için çağrı planında öngörülen tarih kısıtlamalarına bağlı kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir.

(9) Komite, destekleme kararı verilen projeler için hangi destek unsurlarının tanımlanacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla destek unsurlarının miktar ve sürelerine karar verir. Komite destek kararlarındaKomite tarafından desteklenmeye uygun görülen projeler için; her bir yatırım projesi unsurunun birden çok destek türünden yararlandırılmaması koşuluyla TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlık desteklerini bir arada ve/veya münhasıran içeren destek paketi tanımlanabilir. Komite destek kararlarında, projenin sürdürülebilirliğini ve öngörülen katma değeri üretmesini temin etmek amacıyla proje özelinde çeşitli koşullara yer verebilir, farklı karar formatları oluşturabilir. TÜBİTAK tarafından AR-GEAr-Ge desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için Komite tarafından, Bakanlık ve/veya KOSGEB desteklerini içeren destek paketi tanımlanabilir.

(10) Komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için tanımlanan üretime yönelik yatırım destekleri, varsa AR-GEAr-Ge sürecinin TÜBİTAK destekleridesteklerinden yararlanılarak ve/veya yatırımcı firmanınyatırımcının kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Ancak, proje fizibilitesinde AR-GEAr-Ge süreciyle eş zamanlı üretime yönelik yatırım süreci öngörülmesi veya yatırımcı firmanınyatırımcının izleme sürecinde talep etmesi halinde Komite, üretime yönelik yatırım desteklerinin AR-GEAr-Ge süreci tamamlanmadan önce başlamasına karar verebilir.

(11) Destek kararı esnasında KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteği tanımlanan firmalar, proje uygulama süreci içerisinde KOBİ vasfını yitirseler dahi destek kararında öngörülen koşul ve süreler dahilinde KOSGEB desteklerinden yararlanmaya devam eder.

Destek türleri

 MADDE 14 – (1) Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlaryatırım projeleri için projelerin ihtiyaçlarına göre, AR-GE, Ar-Ge destekleri ve/veya üretime yönelik yatırım destekleri birbirini tamamlayıcı bir şekilde tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanır.

(2) Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen destekler, KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık tarafından ilgili kurumların kendi mevzuatı çerçevesinde uygulanır. Projelerin hangi destek unsurlarından yararlandırılacağı ise ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla Komite tarafından belirlenir. Komitenin destek kararları KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık yatırım teşvikleri açısından bağlayıcı niteliktedir.

Program kapsamında yatırımlara sağlanacak Bakanlık destekleri

MADDE 15 – (1) Programa kesin başvurusu tamamlanan yatırım başvurularıprojeleri için Komite tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamında destek verilmesine dair değerlendirme yapılır.

(2) Komite, Program kapsamında desteklenmesine karar verdiği yatırımlardan, projelerinyatırım projelerinden, nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun gördüklerinin, 2012/3305 sayılı Karardaki stratejik yatırımlar çerçevesinde desteklenmesine karar verebilir.

(3) Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlardanyatırım projelerinden, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, 2016/9495 sayılı Karar kapsamında desteklenmesi için Cumhurbaşkanı onayına sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanır.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasıİkinci fıkra kapsamında Komite tarafından ve üçüncü fıkrasıfıkra kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla desteklenmesine karar verilen yatırımlaryatırım projeleri için ayrı bir başvuru ve değerlendirmeye gerek olmaksızın Genel MüdürlükTUYSGM tarafından teşvik belgesi düzenlenir. Teşvik belgesi kapsamında sağlanacak devlet yardımlarına ilişkin iş ve işlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde Genel MüdürlükTUYSGM tarafından yürütülür.

Program kapsamında sağlanacak TÜBİTAK destekleri

MADDE 16 –(– (1) Program kapsamında AR-GEAr-Ge destekleri TÜBİTAK tarafından, ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde sağlanır.

(2) Kesin başvurusu tamamlanmış projelerden AR-GEAr-Ge ihtiyacı olanlar, ilgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. TÜBİTAK tarafından AR-GEAr-Ge desteği sağlanabilecek projeler, program yönetim ofisineGenel Müdürlüğe bildirilir. Komite, TÜBİTAK'ın olumlu görüş verdiği projelerden bir kısmı veya tamamı için AR-GEAr-Ge desteği kararı alabilir.

(3) TÜBİTAK'ın AR-GEAr-Ge desteği sağlamayı uygun bulmadığı projeler için, TÜBİTAK destekleri Komite tarafından tanımlanamaz. Ancak Komite bu projelere ilişkin, gerekli gördüğü AR-GEAr-Ge faaliyetlerinin yatırımcı firma tarafından kendi kaynaklarıyla yürütülmesini, Program kapsamındaki diğer destek unsurlarının kullandırılması için şart koşabilir.

(4) Bir veya daha fazla AR-GEAr-Ge yüklenicisiyle ortaklı AR-GEAr-Ge yapılması planlanan projeler için Komitenin AR-GE desteğiAr-Ge desteği tanımlaması durumunda, ilgili TÜBİTAK destek programı hükümleri çerçevesinde, ortaklı AR-GEAr-Ge sürecine dahil olan yatırımcı firma ve/veya AR-GEAr-Ge yüklenicilerine destek sağlanır.

Program kapsamında sağlanacak KOSGEB destekleri

MADDE 17 – (1) Yatırımcı firmanınYatırımcının KOBİ olduğu başvurularyatırım projeleri, KOSGEB tarafından Stratejik Ürün Destek Programı hükümleri çerçevesinde yatırım süreci desteklerindensağlanan desteklerden yararlandırılabilir.

(2) Komite, KOSGEB tarafından sağlanacak destek kalemleri ve miktarlarını, ilgili mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde belirleyebilir. Komitenin aldığı destek kararı, KOSGEB tarafından kendi ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın uygulanır.

(3) KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak KOBİ'lerin, 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektörlerde faaliyet göstermesi şartı aranır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzleme, Revizyon, Sonlandırma ve Tamamlama

İzleme

MADDE 18 – (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin izlemesi AR-GE, Ar-Ge ve/veya üretime yönelik yatırım faaliyetleri süresince ve yatırımınbu faaliyetlerin tamamlanmasını müteakiben olmak üzere iki aşamalı yapılır. Her bir projenin izlemesi ve değerlendirmesi, sağlanan destek unsurlarının mahiyetine göre proje komisyonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılır.

(2) Yatırım sürecinde yatırım teşvik belgeli firmalarınyatırımcıların yerinde incelemesi her 6 (altı) ayda bir Genel MüdürlükTUYSGM personeli tarafından yapılır. İlgili projeden sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de izleme döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir.

(3) Proje komisyonu tarafından, Genel MüdürlükTUYSGM, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılan izlemelerde sunulan belgebilgi ve bilgilerbelgeler de dikkate alınarak her 6 (altı) ayda bir temel proje ilerleme bilgilerini içeren proje izleme formu ve proje hakkında gerekli görülen değerlendirmelerin yapıldığı proje izleme raporu, program yönetim ofisineGenel Müdürlüğe sunulur.

(4) İzleme süreci içerisinde program yönetim ofisiGenel Müdürlük tarafından yatırımcı firmadanyatırımcıdan ek bilgi ve belgelerbelge talep edilebilir. Yatırımcı firma, izleme süreci içerisinde gerekli görülmesi halinde proje komisyonu tarafından, projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir.

(5) YatırımınProje kapsamındaki faaliyetlerin tamamlanmasını müteakiben on yıl süresince kurulan yatırım tesisininprojenin sağladığı katma değer tutarı firma, yatırımcı tarafından yıllık bazda yeminli mali müşavir raporuyla hesaplatılarakhesaplattırılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde program yönetim ofisineGenel Müdürlüğe sunulur.

(6) Program yönetim ofisiGenel Müdürlük tarafından desteklenmekte olan her bir proje için, proje komisyonlarınca sunulan form ve raporlarda yer alan verileri temel alarak hazırlanan ve projelerin genel durumunu özetleyen program izleme ve değerlendirme raporu ve özel olarak talep edilmesi halinde proje bazındaki izleme belgeleri 6 (altı) ayda bir Komiteye sunulur.

Revizyon

MADDE 19 –(– (1) Yatırımcı firma,, üretime yönelik yatırım süreci içerisinde KOSGEB ve Bakanlık tarafından desteklenmekte olan yatırım kısımlarının her biri için en fazla üçerüç defa revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi, Program Portalı üzerinden yapılır.

(2) Yatırımcı firma,, üretime yönelik yatırım sürecindeki revizyon talebini en erken üretime yönelik yatırım sürecindeki ilk izleme döneminden sonra, en geç ise son izleme döneminden 2 (iki) ay öncesine kadar program yönetim ofisineGenel Müdürlüğe yapabilir.

(3) AR-GEAr-Ge süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için AR-GE, Ar-Ge sürecine ilişkin revizyon talebi doğrudan TÜBİTAK tarafından karara bağlanarak program yönetim ofisineGenel Müdürlüğe bildirilir. Program yönetim ofisiGenel Müdürlük tarafından AR-GEAr-Ge süreci açısından yapılan revizyona göre üretime yönelik yatırım sürecine ilişkin proje takvimi de revize edilerek proje komisyonukomisyonunun incelemesine sunulur. AR-GEAr-Ge sürecine ilişkin yapılan revizyonlara bağlı olarak üretime yönelik yatırım sürecinde yapılan revizyonlar, firmanınyatırımcının üretime yönelik yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısırevizyonsayısı kapsamı dışında değerlendirilir.

(4) Yatırım desteklerinden yararlanmakta olan projeler için, Bakanlık tarafından sağlanan desteklere dayanak teşkil eden yerli makine listesinin ve ithal makine listesinin değiştirilmesine veya bu listelerde yer alan makinelerin finansal kiralama yoluyla temin edilmesine ilişkin talepler, bu listelerin her biri için ilk defa onaylanan listeye kıyasla makinelerin toplam tutarı yüzde 25'i aşan oranda değişime uğramadığı sürece revizyon olarak kabul edilmez. Ayrıca firma künyesineyatırımın karakteristiğine ilişkin değişiklik talepleri de revizyon olarak kabul edilmez. Bu fıkrada belirtilen sınır içerisinde kalan makine listesi değişikliğiile teşvik belgesi kapsamındaki sabit yatırım tutarının yüzde 35'ten fazla değişmesine neden olan değişiklik talepleri ve firma künyesi değişikliğine ilişkin taleplerhariç olmak üzere teşvik belgesi kapsamında desteklenmekte olan yatırım unsurlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükdiğer talepler TUYSGM tarafından sonuçlandırılır. Ancak bu kapsamdaBu çerçevede yapılan değişiklikler, yatırımcının üretime yönelik yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilir. Ayrıca, bu çerçevede yapılan değişikliklerin program yönetim ofisineGenel Müdürlüğe bildirilerek proje dosyasına eklenmesi zorunludur. KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılmış yatırım süreçleri açısından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki faaliyet-zaman planı ve gider kalemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin revizyon talepleri doğrudan KOSGEB tarafından karara bağlanarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

(5) Yatırım desteklerinden yararlanmakta olan projeler için dördüncü fıkrada tanımlanmış değişiklikler haricindeki değişiklikleri içeren revizyon talebitalepleri, revizyonun KOSGEB tarafından desteklenmekte olandesteklenmesi kararlaştırılmış yatırım süreçlerini de kapsaması halinde, ilgili süreçlerin KOSGEB tarafından incelenmesinin tamamlanmasını müteakiben, program yönetim ofisiGenel Müdürlük aracılığıyla proje komisyonu incelemesine sunulur. Yatırımcı firma, revizyon sürecinde proje komisyonu tarafından projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir. Proje komisyonu tarafından revizyon talebine ilişkin görüş oluşturularak Komiteye sunulur.

(6) Proje komisyonu tarafından revizyon talebine ilişkin görüş oluşturularak Komiteye sunulur.

(7) AR-GE ihtiyacı bulunan projeler için, AR-GE faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben firmanın talebi olmasa dahi öngörülen yatırım süreci proje komisyonu tarafından güncel verilere göre yeniden değerlendirilerek revizyon ihtiyacı bulunup bulunmadığı konusunda görüş oluşturularak Komiteye sunulur. Komitenin AR-GE faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakiben verdiği revizyon kararı firmanın yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilir.

(8(6) Revizyon yapılmasının öngörüldüğü durumlarda, sağlanması öngörülen on yıllık katma değer tutarı hedefi de revizyonderevizyon kapsamında yapılması öngörülen değişiklikler dikkate alınarak yatırımcı firma tarafından revize edilir.

(97) Komite, yatırımcı firmanınyatırımcının talebi üzerine veya izleme sürecinde sunulan bilgilere istinaden proje özelinde revizyonözelinde revizyon değerlendirmesi yapmaya ve revizyon kararı almaya yetkilidir. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında sağlanan desteklere ilişkin revizyon kararları Cumhurbaşkanının onayına sunulur.

Sonlandırma

MADDE 20 – (1) Komite, izleme dönemlerinde sunulan bilgilere istinaden   yatırımınyatırım projesinin başlangıcından itibaren gerçekleşen toplam yatırım projesi tutarının güncel değerinin, ilgili izleme dönemine kadar gerçekleşmesi öngörülen toplam yatırım projesi tutarının güncel değerinin yüzde ellisinden az olması halinde, bu duruma yol açan nedenleri değerlendirerek proje bazında sonlandırma kararı almaya yetkilidir. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlandırılan projeler için sonlandırma kararı Cumhurbaşkanının onayına sunulur.

(2) AR-GE projelerinde, AR-GE(2) TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge faaliyetleri içeren projelerde, Ar-Ge aşaması devam etmekteyken TÜBİTAK, ilgili destek programının uygulama esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almaya yetkilidir. TÜBİTAK tarafından sonlandırma kararı alınan projeler için TÜBİTAK tarafından ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar verir.

(3) KOBİ projelerinde(3) KOSGEB tarafından desteklenen faaliyetleri içeren projelerde, KOSGEB tarafından belirlenen Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almayı gerektiren durumlarda KOSGEB tarafından Komiteye görüş sunulabilir. KOSGEB destekleri açısından sonlandırma kararı verilmesi durumunda sağlanmış olan KOSGEB desteklerinin geri alınıp alınmayacağına ve diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar verir.

(4) Teşvik belgesi kapsamında desteklenmekteyken, Komite tarafından veya Cumhurbaşkanınca sonlandırma kararı verilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel MüdürlükTUYSGM tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek yatırım teşvik belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan destekler geri alınır.

Tamamlama

MADDE 21 –  (1) ProjeYatırım projesi kapsamında öngörülen üretime yönelik yatırım süresinin bitiminden sonra firma 30yatırımcı, otuz gün içerisinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle Program Portalı üzerindenPortalı üzerinden başvuruda bulunur. FirmanınYatırımcının bu süre zarfında başvuruda bulunmaması halinde program yönetim ofisi, Genel Müdürlük tarafından resen tamamlama süreci başlatılır. Desteklere konu olan ilgili yatırım unsurlarının hedeflere uygun olarak tamamlanma durumu, sorumlu bulunulan desteklere göre Genel MüdürlükTUYSGM ve/veya KOSGEB tarafından yerinde inceleme yapılarak tespit edilir. İlgili projeden sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de tamamlama döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir. Genel MüdürlükTUYSGM tarafından başarısızlıkla tamamlandığı tespit edilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel MüdürlükTUYSGM tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler için, tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan destekler geri alınır.

(2) Başarılı bir şekilde tamamlanan projeler için yatırım, proje faaliyetlerinin tamamlanması sonrası izleme sürecine on yıl boyunca devam edilir.

(3) YatırımProje faaliyetlerinin tamamlanması sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, yatırımcı firmayayatırımcıya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değeri, proje sürecinin başından beri yıllık bazda sağlanan toplam destek tutarı, sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği kapsamında sağlanan desteklerin brüt asgari ücret artış oranıyla, fiili yatırım harcaması nedeniyle hak kazanılmış yatırıma katkı tutarının güncel değeri ve diğer destek unsurları kapsamında sağlanan desteklerin ise yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş hallerinin toplanması suretiyle hesaplanır.

(4) Projenin beş yıllık işletme süresini takip eden izleme döneminde, başvuruda öngörülen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerleri, yeniden değerleme oranları kullanılarak hesaplanır. Bu değerlerin toplanması suretiyle işletme döneminin ilk beş yılı için hedeflenen birikimli katma değer tutarının güncel değeri elde edilir.

(5) YatırımProje faaliyetlerinin tamamlanması sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, kurulan yatırım tesisinin sağladığıproje kapsamında sağlanan birikimli katma değer tutarı, firmayatırımcı tarafından yeminli mali müşavir raporları ile tevsik edilen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerlerinin toplanması suretiyle hesaplanır.

(6) Aşağıdaki bentlerde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında sağlanan Bakanlık destekleri sonlandırılır; 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında sağlanan Bakanlık desteklerinin sonlandırılması hususu Cumhurbaşkanının onayına sunulur.:

a) Beş yıllık işletme dönemi sonunda, beşinci fıkraya göre hesaplanan beş yıllık birikimli katma değer tutarının, dördüncü fıkraya göre hesaplanan hedeflenen beş yıllık birikimli katma değer tutarının yüzde ellisini aşamadığının tespit edilmesi,.

b) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan yatırımcı firmayayatırımcıya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değerinin, tamamlanmış yatırımlarda proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplamınınharcamaların toplam güncel değerini geçtiğinin tespit edilmesi.

(7) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkrada yer alan hükümler çerçevesinde destekleri sonlandırılan projeler için Genel MüdürlükçeTUYSGM tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, tamamlama vizesi aşamasında yapılmış olan tespitler dikkate alınarak diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında teşvik belgesi uygulamasının değiştirilmesi durumunda, Program kapsamında sağlanan destekler durdurulur ve varsa fazladan sağlanan destekler geri alınmaz. Yatırım projeleri, tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına göre varsa kalan sürede işletme dönemi desteklerini almaya devam eder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 22 –(1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan konulardan TÜBİTAK destekleri ve KOSGEB desteklerine ilişkin olanlar için ilgili kurumların mevzuat hükümleri uygulanır. Bakanlık destekleri ve diğer hüküm bulunmayan konularda ise 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) hükümleri uygulanır.

(2) 2012/3305 sayılı Karar kapsamında süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri için Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere başvuru yapılamaz. Ayrıca, 2012/3305 sayılı Karar ve/veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamındaki diğer uygulamalar için Bakanlığa başvurulması halinde Programa başvuru yapılamaz.

(3) Bu Program kapsamında, Program Portalı üzerinden yapılacak başvurular için gerçek kişilerin firmalaryatırımcılar adına yetkilendirilmesi işlemleri 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Bir veya daha fazla AR-GEAr-Ge yüklenicisiyle ortaklı AR-GEAr-Ge yapmayı öngören projeler için AR-GEAr-Ge yüklenicisi adına AR-GEAr-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin de aynı usulle AR-GEAr-Ge yüklenicisi firma adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Daha önce söz konusu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmesi Genel MüdürlükTUYSGM tarafından yapılmış kişiler için tekrar yetkilendirme yapılması gerekmez. Yetkilendirilmesi yeni yapılacak başvuru sahiplerinin, kesin başvuru yapmaya davet edilebilmeleri için yetkilendirme işlemini tamamlamış olmaları gerekir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ, yayımı tarihinde açık bulunan çağrı planlarının devam etmekte olan süreçlerine de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ, yayımı tarihinde açık bulunan çağrı planlarının devam etmekte olan süreçlerine de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.