Numara : 88
Tarih : 9.6.2021

 VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2021/88

KONU: 2020 Yılı ve 1 Ocak 2020 Tarihinden Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemleri ile ilgili Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Vermek için Son Tarih: 30 Haziran 2021

Bilindiği üzere, 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’ne işlenmiş olan 4 seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği çerçevesinde; Ülke Bazlı Raporlama ile ilgili olarak kapsama giren çok Uluslu İşletmeler Grubu üyeleri tarafından; 

- “Nihai ana işletme” veya “vekil işletme” olup olmadıkları,

- Grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı, ve

- Hesap dönemi hakkındaki bilgiler

her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar  1 seri no’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nin 5 numaralı ekindeki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden Mali İdare’ye verilecektir.

Hatırlanacağı üzere, 1 Ocak 2019’da başlayan yıllık hesap dönemleri ile 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemleri (en son 1 Aralık 2019’da başlayıp 30 Kasım 2020’de biten özel hesap dönemi dahil olmak üzere) için ilk defa verilen Ülke Bazlı Rapor Bildirimi, ilk bildirim formuna özel yapılan uzatma sonucu 30 Haziran 2020 yerine 30 Ekim 2020 tarihine kadar verilmişti. 

İkinci defa yapılacak olan Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim, 1 Ocak 2020’de başlayan yıllık hesap dönemi ve 1 Ocak 2020’den sonra başlayan tüm özel hesap dönemleri için (en son 1 Aralık 2020’de başlayıp 30 Kasım 2021’de biten özel hesap dönemi de dahil olmak üzere) 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Başka bir deyişle, yıllık hesap dönemi veya özel hesap dönemi kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın her yıl Haziran ayı sonuna kadar Ülke Bazlı Raporlamaya (ÜBR) İlişkin Bildirim Formunun doldurularak elektronik ortamda Intenet Vergi Dairesi üzerinden Mali İdare’ye verilmesi gereklidir.

Aşağıda değişik özel hesap dönemleri için örnekler verilmiştir:  

 

Örnek

Ülke Bazlı Raporlamaya (ÜBR) ve ÜBR Bildirimine Konu Olan Hesap Dönemi

(Raporlanan Hesap Dönemi)

ÜBR Verme Kapsamına girilip girilmediğinin tesbiti için  bakılacak Konsolide Grup Gelirinin ait olduğu hesap dönemi (Raporlanan Hesap Döneminden bir önceki dönem)

 

ÜBR Bildirim Formu Verilmesi için En Son Tarih

1

1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020

1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019

30 Haziran 2021

2

1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021

1 Nisan 2019 – 31 Mart 2020

30 Haziran 2021

3

1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021

1 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020

30 Haziran 2021

4

1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021

1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020

30 Haziran 2021

5

1 Kasım 2020 – 30 Ekim 2021

1 Kasım 2019 – 30 Ekim 2020

30 Haziran 2021

6

1 Aralık 2020 – 30 Kasım 2021

1 Aralık 2019 – 30 Kasım 2020

30 Haziran 2021

7

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020

30 Haziran 2022

8

1 Ekim 2021 – 30 Eylül 2022

1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021

30 Haziran 2022

Yukarıdaki örneklerden görüleceği üzere, mesela 30 Eylül 2021’de biten özel hesap dönemi, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle henüz kapanmamış olsa bile,  bu özel hesap dönemine ait ÜBR Bildirim Formunun da, gene 30 Haziran 2021’e kadar verilmesi gerekmektedir. 

Ülke Bazlı Rapor verme kapsamına girip girmeme durumunu belirlemek için de raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ait toplam konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro ve üzerinde olup olmadığına bakılacaktır. Örneğin, 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 özel hesap dönemi için 30 Haziran 2021 sonuna kadar ÜBR Bildirim Formu verirken, kapsama girip girilmediğinin tesbiti için, nihai ana işletmenin de hesap dönemi aynı ise, bir önceki hesap dönemi olan 1 Ekim 2019’da başlayıp 30 Eylül 2020’de biten özel hesap dönemindeki Grubun toplam konsolide grup gelirinin 750 Milyon Avro ve üzerinde olup olmadığına bakılacaktır.

ÜBR Bildirim Formu Verme Tarihinde Henüz Grup Konsolide Mali Tabloları Hazır Değilse Ek Süre Almak Mümkün müdür?

Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları, ÜBR Bildirim Formunun verilmesi gereken tarih itibariyle henüz oluşturulmamış çok uluslu işletmeler grubu, bu durumu Mali İdare’ye bildirerek ÜBR Bildirim Formunu vermek üzere ek süre almak için başvuruda bulunabilecektir. 

ÜBR Bildirim Formunu Hangi İşletme Verecek? 

Nihai Ana İşletmenin Mukim Olduğu Ülke

ÜBR Bildirim Formunu Verecek İşletme

Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de mukim bir işletme olması durumunda;

ÜBR Bildirim Formu çok uluslu işletme grubu adına  sadece Türkiye’deki nihai ana işletme tarafından verilecektir.

Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim değilse;

ÜBR Bildirim Formu çok uluslu işletme grubu adına Türkiye’de mukim grup üyelerinden biri tarafından verilecektir.

Nihai Ana İşletmeleri ÜBR Değişimi İmkanı Olan Ülkelerde Mukim Olan Türkiye’deki Şirketlerin 2020 Yılı için Verecekleri ÜBR Bildirim Formunda “Raporlayan İşletme” Bilgisi 

Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ve Nihai Ana İşletmesi, karşılıklı ÜBR değişiminin aktive edildiği Hollanda, İngiltere,  Japonya, İspanya gibi ülkelerde mukim bulunan Çok uluslu işletmelerin Türkiye’deki şirketleri veya şubeleri, 2019 yılı ve 1 Ocak 2019 sonrasında başlayan özel hesap dönemlerine ilişkin 30 Ekim 2020’ye kadar verdikleri ilk ÜBR Bildirim Formunda, 30 Ekim 2020 itibariyle henüz Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması yürürlükte olmadığı ve ÜBR  değişim imkanı bulunmadığı için, Bildirim formunun “Bölüm 2: İdareye Ülke Bazlı Raporu Sunacak İşletme Bilgileri (Raporlayan İşletme) “ kısmında kendi (yani Türk şirketinin veya Türkiye’deki şubenin) ünvan, adres ve vergi kimlik numarasını belirtmişlerdi. Karşılıklı ÜBR değişim imkanı aktive edilmediği sürece de, Türkiye’deki bu şirketler Türk Mali İdaresi’ne ÜBR teslim edeceklerdi. Ancak, Aralık 2020’den başlayarak bugüne kadar mesela Hollanda, İngiltere, Japonya, İspanya gibi karşılıklı ÜBR değişiminin aktif hale getirildiği ülkelerin Türkiye’deki işletmelerinin artık 2019 için veya 2019’da başlayıp 2020’de biten özel hesap dönemleri için Türkiye’de Mali İdare’ye ÜBR teslim etme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Bu durumda bulunan Türk şirketleri ve şubeleri, bu defa 2020 yılı için verecekleri ÜBR Bildirim Formunun 2. Bölümünde “Raporlayan İşletme” olarak kendilerini değil, nihai ana işletmelerinin bilgilerini “Raporlayan İşletme” kısmında belirteceklerdir.

Dolayısıyla, Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması ile ÜBR değişimi aktif hale gelmişse ÜBR Bildirim Formunda “Raporlayan İşletme” bilgileri artık Türkiye’deki şirket veya şube olmayacak, Nihai Ana İşletme’nin bilgileri verilecektir. Gene bu durumda, artık “Raporlayan İşletme” Türkiye’deki şirket (veya şube) olmasa bile (ÜBR değişimi imkanı ile zorunluluk kalktığı için), ÜBR Bildirim Formu üzerindeki “Bölüm 4: İletişim Bilgileri” kısmında ise gene, Türkiye’deki şirketlerden bir tanesinin iletişim bilgileri verilmeye devam edilecektir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.