Numara : 97
Tarih : 30.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/97

KONU: Varlık Barışında Süreler Uzatıldı.

30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de 4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bu Karar ile Gelir Vergisi Kanununun Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde ile yeni bir Varlık Barışı uygulaması yürürlüğe konulmuş ve bu Varlık Barışı uygulamasında,  önceki uygulamalardan farklı olarak, hem yurt içi hem de yurt dışı varlıklar için herhangi bir vergi ödeme zorunluluğu getirilmemişti (Detaylı bilgi için 2020/157 numaralı Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz).

Bu defa, 4196 Sayılı Karar ile 30/6/2021 tarihinde başvuru süresi biten söz konusu Varlık Barışı uygulamasında süreler 6 ay uzatıldı.

Buna göre;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Ayrıca, bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
  • Diğer taraftan, yukarıdaki kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 11/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilebilecektir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 31/12/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.