Numara : 108
Tarih : 16.11.2023

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2023/108

KONU: Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması ile Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin KDV İstisna Hakkında KDV Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca kart, şifre ve kodlarda KDV uygulaması ile liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

A) Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

Kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyette olanlar), belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilmektedir.

Bu tebliğ taslağı ile kart, şifre ve kodların KDV uygulaması aşağıdaki başlıklar altında açıklanmaktadır.

 • Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması
 • Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması
  • Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması
  • Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlar Kullanılarak Ürün veya Hizmet Temininde KDV Uygulaması
 • Kart, Şifre ve Kod Satışları ile Diğer Satışlara Aracılık Hizmetlerinden Alınan Bedellerde KDV Uygulaması

Yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1) Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

Bazı kart, şifre ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmekte olup, henüz aktive edilmemiş olsalar bile, bunlar ile bir başka ürün veya hizmetin temini mümkün olmamaktadır. Sanal ortamda veya fiziki olarak mağazalarda satılan bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye’de satışı KDV’ye tabidir.

Tebliğ taslağında aşağıdaki işlemlerin bu kapsamda KDV’ye tabi olacağına ilişkin örnekler verilmiştir.

 • Bir programa erişime imkan veren kodun yurt dışı mukimi bir firmadan satın alınması,
 • Yayın hizmetine erişim hakkı sağlayan kodun satış işlemi,
 • Müzik platformuna üyelik için Türkiye’de bir teknoloji mağazasından abonelik hakkı sağlayan kart satışı,
 • Belirli bir oyuna erişim hakkı sağlanmasına (aktive edilmesine) ilişkin kod satışı,
 • Türkiye’de mukim, KDV mükellefi olmayan birinin, yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucusundan film/dizi platformuna üyelik için abonelik hakkı sağlayan kartı satın alması.

2) Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

2.1) Sanal veya fiziki ortamda satılan, ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında kart, şifre ve kodu çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu çerçevede, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV’ye tabi olmayacaktır.

Tebliğ taslağında aşağıdaki işlemlerin bu kapsamda KDV’ye tabi olmayacağına ilişkin örnekler verilmiştir.

 • Bir alışveriş uygulamasının çıkardığı e-pin kodu ile cüzdan bakiyesine sahip olunması,
 • Hediye çeki satın alınması (belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmediğinden)

2.2) Sanal veya fiziki ortamda satılan, ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.

Tebliğ taslağında aşağıdaki işlemlerin bu kapsamda KDV’ye tabi olacağına ilişkin örnekler verilmiştir.

 • Türkiye’de mukim olup, KDV mükellefiyeti olmayan birinin yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucusu firmasından bakiye kartı satın alması KDV’nin konusuna girmemekteyken; bakiye kartının kullanılarak anılan firmanın film/dizi platformundan film izlenmesi işlemi KDV’ye tabidir.
 • Türkiye’de mukim olup, KDV mükellefiyeti olmayan birinin, Türkiye’de mukim bir şirketin mağazasında ve bu şirketin grup şirketlerine ait bütün mağazalarda kullanılabilecek hediye çekini bir sanal platformdan satın alması KDV’nin konusuna girmemektedir; ancak hediye çekinin bir kısmıyla söz konusu şirketin mağazasından herhangi bir ürün satın alınması durumunda hesaplanan KDV’nin söz konusu şirket tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

3) Kart, Şifre ve Kod Satışları ile Diğer Satışlara Aracılık Hizmetlerinden Alınan Bedellerde KDV Uygulaması

Uygulamada, kart, şifre ve kodlar sanal veya fiziki mağazalarda satılabilmektedir. Buna ilaveten, gerçek kişi oyuncular tarafından sanal oyunlar bünyesinde geliştirilen ürünler (oyun karakteri, güç, özellik, seviye gibi) de sanal ortamlarda satılabilmektedir.

Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye’de verilen aracılık hizmetleri KDV’ye tabi olup, bu satışlara ilişkin olarak hizmet bedeli veya komisyon gibi adlar altında alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV’nin aracılık hizmetini verenler tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

B) Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin KDV İstisna

Bu Tebliğ taslağı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde (II/B-2.) bazı değişiklilerin yapılması öngörülmektedir.

Yapılan değişiklikler ile istisna kapsamına giren ve girmeyen işlemler daha detaylı olarak gösterilmekte; ayrıca liman ve hava meydanı olarak belirlenen yerlerde faaliyet gösteren mükelleflerin istisna kapsamında işlem yapabilmesi için istisna belgesi almaları gerektiği hususu açıklanmaktadır.

Bu çerçevede yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere ilişkin istisna uygulamasında, deniz taşıma araçları “gemi” hava taşıma araçları ise “uçak ve helikopter” olarak belirlenmektedir.

İskele, balıkçı barınağı, yanaşma yeri, yat limanı, bağlama yeri, çekek yeri gibi alanlar, bu istisna uygulaması bakımından liman olarak değerlendirilmeyecektir.

İstisnanın kapsamına yük ve/veya yolcu taşımaya elverişli gemiler ile uçak ve helikopterler girmektedir. Bu çerçevede yatlar, katamaranlar, gezinti tekneleri, deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, yelkenli tekneler gibi araçlar istisna kapsamında değildir. Güvenlik, eğitim, ilaçlama, yangın söndürme amaçlı kullanılan uçak ve helikopterler ile planörler, balonlar, motorlu paraşütler gibi araçlar da istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İstisna kapsamına, liman ve hava meydanları olarak belirlenen yerlerde yük ve/veya yolcu taşımaya elverişli gemi, uçak ve helikopter ile bunların yük ve yolcularına verilen tahmil ve tahliye, pilotaj, römorkaj, palamar, uçak ve gemilerin parkı hizmetleri de dâhil olmak üzere, bu araçlar için seyrüsefere ilişkin verilen temizlik, güvenlik gibi hizmetler ile yükün gemiden karaya, karadan gemiye, gemiden gemiye veya benzeri yüzer vasıtalara aktarılması hizmeti, vinç hizmeti, kilitleme ve bağlama, kilit ve bağ çözme hizmeti, nezaret hizmeti, ambar kapağı açma/kapama hizmeti, gemi işgaliye, gemi fuzuli işgaliye hizmeti, gemi aktarma, gemilerin atıklarının alınması, limana gelen konteynerlerin transit gönderilmesi hizmeti de istisna kapsamındadır.

Ancak, bu araçlarla gelen yolculara verilen yeme, içme, konaklama, emanet, araç kiralama, otopark, gayrimenkul (işyeri) kiralama gibi hizmetler ile konteyner içi bağlama/çözme hizmeti, ardiye, terminal hizmetleri, konteyner dolum/boşaltma, konteyner tam tespit, konteyner muayene/numune alma, konteyner tamir, konteyner temizleme (yıkama- kurutma), konteyner nakliye hizmetleri, konteyner tartı hizmeti, konteyner içi aktarma hizmeti, konteynere elektrik verilmesi ve uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik hizmeti (ISPS) istisna kapsamında değildir.

Liman ve hava meydanı olarak belirlenen yerlerde faaliyet gösteren mükelleflerin istisna kapsamında işlem yapabilmesi için KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmak suretiyle Tebliğ eki (EK:33)’de yer alan istisna belgesini almaları gerekmektedir. İlgili vergi dairesi tarafından şartların sağlanıp sağlanmadığına yönelik araştırma, tespit ve kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayan mükelleflere Tebliğin (II/B-2.1.3.) bölümünde yer alan hizmetlerle sınırlı olarak beş yıl süreyle geçerli olmak üzere istisna belgesi verilecektir.

İstisna belgesi verilen mükellefler tarafından beş yıllık sürenin bitiminden önce başvuruda bulunulması üzerine belge süresi sonunda vergi dairesince şartların sağlanıp sağlanmadığı bakımından değerlendirme yapılarak istisna belgesi aynı süreyle uzatılabilecektir.

İstisnadan yararlanacak mükelleflerin uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince uluslararası taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde geçerli yetki belgesine sahip olmaları zorunludur. Taşımacılık faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden bu faaliyetin yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla yapılması mümkündür.

Söz konusu tebliğ taslağına aşağıdaki bağlantı yolu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:48)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.