Numara : 117
Tarih : 5.12.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

2023/117

KONU: Yeni Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi

24/11/2023 tarihinde TBMM’ye sunulan ve diğer düzenlemelerin yanı sıra bazı vergi kanunlarında da önemli değişiklikler öngören “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklere uğrayarak kabul edilmiştir.

Meclis Genel Kurul görüşmeleri devam eden Kanun Teklifi henüz yasalaşmamıştır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri

Kanun teklifinde, sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihinin vergilendirme dönemini takip eden ayın 19 uncu gününe, ödeme tarihinin ise 21 inci gününe çekilmesi öngörülmekteydi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci gününe, ödeme tarihi ise 23 üncü gününe çekilmesi yönünde madde metninde değişiklik yapılmıştır.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan istisna 

Kanun teklifinde, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan istisna süresinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmasına ve bu sürenin beş yıla kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülmekteydi.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Cumhurbaşkanına verilmesi öngörülen beş yıla kadar süre uzatma yetkisi madde metninden çıkarılmıştır. 

Sporcu ücretlerinin vergilendirilmesinde sabit oran uygulama süresinin uzatılması

Kanun teklifinde, sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılması ve bu sürenin beş yıla kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülmekteydi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Cumhurbaşkanına verilmesi öngörülen beş yıla kadar süre uzatma yetkisi madde metninden çıkarılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde yapılan sorgulamalardan katılma payı alınması 

Kanun teklifinde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve kanun kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıtlar karşılığında katılma payı alınması öngörülmekteydi.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan bazı bilgilerin paylaşılabileceği kişiler arasında sayılan “gerçek kişiler” madde metninden çıkarılmıştır.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN KABUL EDİLEN VERGİ KANUNLARI DÜZENLEMELERİ

Aşağıdaki konulara ilişkin kanun teklifinde yer alan maddeler aynen kabul edilmiştir.

 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indiriminde KDV'nin ödenmiş olması şartına KDV Kanununda yer verilmesi,
 • Cumhurbaşkanına iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırma veya yeniden koyma ve bu şekilde iade hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirleme yetkisi verilmesi,
 • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlara iştirak eden kurumlara, bazı şartları sağlamaları durumunda iştirak kazancı istisnasının %50 oranında uygulanması,
 • Yurt dışından elde edilen kar paylarının yarısının gelir vergisinden istisna edilmesi,
 • Hizmet ihracında elde edilen kazanca uygulanan indirim oranının %80’e çıkarılması (KVK ve GVK),
 • Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine kurumlar vergisinin 5 puan indirimli olarak uygulanması,
 • Kur korumalı hesaplara uygulanan kurumlar vergisi istisna süresinin 30/6/2024 tarihine kadar uzatılması,
 • Bazı projeler için uygulanan KDV istisnası süresinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatılması,
 • Ulaştırma ve Alt Yapı Harcamalarına yönelik KDV istisnası süresinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatılması,
 • Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve tesliminde uygulanan KDV istisnası süresinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatılması,
 • Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası kapsamının genişletilmesi,
 • Götürü gider uygulamasının kaldırılması,
 • Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde uygulanan stopaj oranlarının belirlenmesinde Cumhurbaşkanı yetkisinin genişletilmesi,
 • Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı stopaj oranlarının değiştirilmesine ilişkin yetki düzenlemesi yapılması,
 • Ar-Ge ve yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için amortisman oran ve sürelerinin mevcut faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak hesaplanması uygulamasında sürenin 31/12/2024 tarihine kadar uzatılması,
 • Banka ve finans kurumlarınca yapılacak enflasyon düzeltmesinin vergi matrahını etkilenmemesi,
 • Konut kredilerine yönelik BSMV istisnasının bir konutla sınırlandırılması,
 • Yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında olmadığı hususuna ÖTV Kanununda yer verilmesi,
 • Motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları adi sözleşmelere istinaden, ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmesinin önüne geçilmesi,
 • Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan sağlanması,
 • Bazı kamu alacaklarının taşınmaz devriyle ödenmesinde sürenin 31/12/2028 tarihine uzatılması,
 • Uluslararası ihalelere ilişkin damga vergisi istisnası uygulamasında değişiklik yapılması,
 • Denizcilik sektörüne ilişkin Harçlar Kanununda düzenlemeler yapılması,
 • Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine kurumlar vergisi muafiyeti getirilmesi,
 • Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarından asgari 160 TL vergi alınmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin 31/12/2033 tarihine uzatılması,
 • Gelir İdaresi Başkanlığına beyanname, bildirim veya form verme veya ödeme sürelerinin son gününü kanunî süresinden itibaren 15 günü geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi verilmesi.

 

Söz konusu Komisyon Raporuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Komisyon Raporu

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

NO: 2023/117