Numara : 81
Tarih : 7.7.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/81

KONU: Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisabında Tevkifat Oranı Hakkında Karar

07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de şirketlerin kendi hisselerini iktisabında tevkifat oranı hakkında 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 7256 Sayılı Kanun'un 17 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine eklenen (17.11.2020) fıkra uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları; 

  • Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
  • İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
  • İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacağı ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca aynı maddede, tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilemeyeceği düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte,  bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki verilmiştir.

Daha sonra, 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanan stopaj oranı %15’ten %0’a indirilmiştir.

Bu defa, 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 1 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılır.

Buna göre, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden % 0 oranında tevkifat uygulamasına devam edilecek; ancak diğer şirketlerin 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren iktisap edecekleri paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden % 15 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Söz konusu Kararlara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7343)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.