Numara : 98
Tarih : 9.10.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/98

KONU: Elektrikli Şarj Hizmetlerinde Fatura Kullanımı ve Bildirimlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliğleri (549, 550 ve 551) Yayımlandı.

7/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerin fatura kullanımı ve bildirimlerine ilişkin 549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğler ile yapılan düzenlemelere konu bütünlüğü olması açısından birlikte yer verilmiştir.

A) 549 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Düzenlemeleri

24.3.2021 tarihinde yayımlanan 527 Sıra No.lu VUK Tebliğinde, akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna yer verilmişti.

549 No.lu Tebliğ ile 527 Sıra No.lu Tebliğinin 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan “elektrik” ibareleri Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Böylelikle “elektrik” şarj hizmetinin bu tebliğ kapsamında akaryakıt olarak değerlendirilmesi ve buna ilişkin mali bilgilerin bildirimi 527 Sıra No.lu Genel Tebliğden çıkarılmıştır.

Elektrikli şarj hizmetine ilişkin bildirimler aşağıda yer alan 550 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ ile 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yapılacaktır.

Ayrıca yine bu Tebliğ ile YN Pompa ÖKC’nin ara birim ünitesi ile pompa ünitesi arasındaki bağlantıların mühürleme işleminin Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549)

B) 550 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Düzenlemeleri

19.10.2019 tarihinde yayımlanan 509 Sıra No.lu VUK Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen elektronik belge uygulamalarına bir bütün halinde yer verilmişti.

550 No.lu Tebliğ ile 509 Sıra No.lu Tebliğinde yapılan değişiklik ile;

 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerine e-Fatura kullanma zorunluluğu getirilmesi,
   
 • Şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerinin söz konusu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdikleri mal teslimi ve hizmet ifalarına istinaden Vergi Usul Kanunu gereğince bu mükelleflere düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri, Vergi Usul Kanununun “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara bağlı olmaksızın, elektronik belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) olarak düzenlemeleri ve bunları elektronik ortamda iletmeleri,
   
 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, Vergi Usul Kanununun “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara kadar (2023 Yılı için 4.400 TL) olan perakende mal ve hizmet satışlarında e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenebilmesine imkan verebilmesi,

hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550)

C) 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Düzenlemeleri

Bu Tebliğ ile elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımı yapmak üzere lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin elektronik ortamda alınmasına ve fatura düzenleme süresine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre;

 • 2/1/2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.
   
 • Şarj ağı işletmecileri, sürekli bilgi verme zorunluluğu kapsamında, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmek zorundadır.
 • Bu Tebliğle getirilen sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yapılacak ilk bildirim, buna ilişkin teknik kılavuzların yayımlanmasını müteakip ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru ile belirlenen tarihte yapılacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.