Numara : 99
Tarih : 9.10.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/99

KONU: Teminat Uygulamasında Değişiklik Yapan 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı.

7/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen teminat uygulamasında bazı değişiklik yapılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 30/4/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7318 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu” ve “5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden teminat alınmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmişti.

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisinde verilen yetkiyi, 2/9/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanarak; akaryakıt, LPG, tütün ve alkollü içkilerde teminat uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapmıştı.

553 No.lu Tebliğ ile 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin teminat uygulamasında; 

 • Alınacak teminat türlerine sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri eklenmesine,
 • Teminatın iadesi, paraya çevrilmesi ve teminatın haiz olması gereken şartlar ile ceza uygulamasına,
 • Banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri örneklerine,
 • Alınan teminatların EPDK’ya bildirilmesine,

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

 • Teminat uygulaması, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan; para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri, Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ve gayrimenkulleri ifade etmektedir.
   
 • Teminatın, banka teminat mektubu veya sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senedi olması halinde ilgili vergi dairesi tarafından teyidi yapılır.
   
 • Teminat olarak gösterilecek değerler üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmaması şarttır.
   
 • Banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri, bu Tebliğ ekindeki (EK 1 ve EK 2) örneklere uygun olarak ilgisine göre bankalar veya sigorta şirketleri tarafından süresiz ve şartsız olarak düzenlenir ve ilgili banka veya sigorta şirketinden alınacak teyit üzerine kabul edilir.
   
 • Gayrimenkullerin teminat olarak kabul edilebilmesi için müşterek veya iştirak halinde mülkiyete konu olmaması şarttır. (Önceki düzenlemede, bunlar üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmaması şarttı.)
   
 • Alınan teminatın iadesi şartlarına, hakkında vergi incelemesinin bulunmaması da eklenmiştir. Alınan teminat, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun ve hakkında devam eden bir vergi incelemesinin bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edilir. 
   
 • Öteden beri faaliyette bulunup ilk defa teminata tabi lisansa sahip olan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kesilir.
 • Teminat vermekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen mükelleflere ilişkin bilgiler, ilgili vergi dairesi tarafından gerekli işlemlerin yapılması için EPDK'ya bir yazıyla veya elektronik ortamda bildirilir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 553)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.