Numara : 34
Tarih : 4.7.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/34
 


KONU

Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ( 4684 Sayılı Kanun )

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4684 Sayılı Kanun (R.G.: 3/7/2001; 24451) bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapmıştır. Söz konusu Kanun ile vergi kanunlarında yapılan ve Kanunun yayım tarihi olan 3 Temmuz 2001 itibariyle yürürlüğe giren değişikliklerin özü aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. İlgili Kanun maddelerinin değişik şekline de ayrıca yer verilmiştir.
 
1. Maliyet Artış Fonu (GVK Md. 38/son fıkra) Uygulamasında Aylık Yeniden Değerleme Oranı Esas Alınacak
Maliyet artış fonu uygulamasının düzenlendiği GVK Md. 38/son fıkrada yapılan değişiklik ile elden çıkarılan iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli, bunların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE’nin toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınabilecektir. Böylece sadece bir ay için maliyet artışı yapılamayacaktır.
 
Değişiklik öncesi hükme göre, iktisadi kıymetlerin iktisap edildiği ve elden çıkartıldığı yıllar için (toplam 24 ay) maliyet artışı yapılamıyordu.
 
Bu uygulama ile ilgili olarak söz konusu fıkrada yapılan diğer değişiklikler esasen Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğler ve verilen yazılı görüşler (mukteza) ile açıklığa kavuşturulan hususların maddeye işlenmesinden ibarettir.
 
2.  Devir Alınan veya Bölünen Kurumun Son 5 Yıllık Zararı Devralan Kurum Tarafından İndirilebilecek
Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 14 üncü maddesinin (7) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile aynı sektörde faaliyet göstermesi ve son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olmaları koşuluyla KVK Md. 37 ve 39 çerçevesinde devir alınan kurumlar ile 38 inci madde çerçevesinde bölünen kurumların son beş yıllık zararları devir alan kurumlarca indirilebilecektir. Ancak devralan kurumların indirebileceği zarar tutarı devrolan veya bölünen kurumun devir veya münfesih oldukları tarihteki bilançolarının zarar dışındaki aktif toplamlarını geçemeyecektir.
 
Değişiklik öncesi hükme göre, devir alınan veya bölünen kurum zararları indirilemiyordu.

3.  Şirketlerin Bölünerek İnfisah Etmeleri veya Hisse Değişimi Yapmaları Halinde Bu İşlemlerden Doğan Kazançlar Vergi Dışında Bırakıldı
Kurumlar Vergisi Kanununun 38 ve 39 uncu maddelerinde yapılan değişiklik ile kurumların bölünerek diğer kurumlara devrolamaları veya hisse değişimi yapmaları halinde bu işlemlerden doğacak kazançlar belirli koşulların sağlanması durumunda vergi dışında bırakılmaktadır.
 
Öngörülen bölünme şekillerinden ilki, tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığı, alacak ve borçlarını mukayyet değerleri üzerinden  mevcut veya yeni kurulacak tam mükellefiyete tabi iki veya daha fazla sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devrolan sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesidir.
 
İkinci bölünme şekli, tam mükellef bir sermaye şirketinin bilançosunda yer alan üretim tesisleri, hizmet işletmeleri ve bunlara bağlı gayrimaddi haklar ile hammadde, yarı mamul ve mamul mallar, gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin mukayyet değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellefiyete tabi bir sermaye şirketine, bu değerleri devreden şirketin ortaklarına verilmek veya devreden şirkette kalmak üzere devralan şirketin iştirak hisseleri karşılığında ayni sermaye olarak konulmasıdır.
 
Hisse değişimi ise, tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse senedi çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi olarak öngörülmüştür.
 
4.  Devir ve Bölünme İşlemleri KDV’den İstisna
Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik ile KVK’na göre yapılan devir ve bölünme işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. Ayrıca, KDV’den istisna edilen devir ve bölünme işlemleri sonucunda devrolan iktisadi kıymetler bakımından KDVK Md. 30/a hükmünün uygulanmayacağı belirtilerek, bu kıymetler nedeniyle daha önce indirilen vergilerin düzeltilmeyeceği esası benimsenmiştir. Bu işlemler sonunda faaliyeti bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, devralan kurumlarca mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılabilecektir.
 
Değişiklik öncesi hüküm, bölünme işlemlerini kapsamamaktaydı. Ayrıca devrolan iktisadi kıymetler bakımından KDVK Md. 30/a hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddüt bulunmaktaydı.
 
5.  Bankalar ve Özel Finans Kurumları ile Bunlara İştirak Eden Sermaye Şirketlerinin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkul ve İştiraklerin Satışından Doğan Kazanç Semayeye İlave Edilmesi Koşuluyla Vergiden İstisna
Kurumlar Vergisi Kanununun bankaların devir ve birleşmelerine ilişkin vergi istisnasını düzenleyen Geçici 29 uncu maddesine (6) ve (7) numaralı bentler eklenerek, bankalar ve özel finans kurumları ile bunlara doğrudan veya dolaylı olarak iştirak eden tam mükellef sermaye şirketlerinin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda bankanın veya özel finans kurumunun sermayesine eklenen kısım kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Vergiden istisna edilen bu kazanç için GVK Md. 94/6-b-ii ‘ye göre stopaj yapılmayacaktır.
 
Bu kapsamda yapılacak işlemler tapu ve kadastro harcından, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.
 
Söz konusu istisna hükümleri; 3/7/2001 tarihi itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve özel finans kurumu kayıtlarına göre bunlara borçlu durumda olan tam mükellef sermaye şirketlerinin ve kefillerinin, 3/7/2001 tarihi itibariyle sahip oldukları ve banka ve özel finans kurumlarına devrettikleri gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar için de uygulanacaktır.
 
Bu kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle gerçek kişi ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için beyanname verilmeyecek, başka gelirler nedeniyle verilecek beyannameye de bu gelir dahil edilmeyecektir.
 
Ayrıca, KDVK’nun geçici 10 uncu maddesinde değişiklik yapılarak, KVK Geçici Md. 29’a eklenen (6) ve (7) numaralı bentler kapsamında yapılan teslimler KDV’den istisna edilmiştir.
 
6.  Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri BSMV’den İstisna
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesine (s) bendi eklenerek, KVK’na göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kazançlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.
 
7.  Bölünme Nedeniyle Devrolacak Taşıtlar Taşıt Alım Vergisinden İstisna 
1318 Sayılı Finansman Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklik ile, KVK’na göre yapılan bölünme nedeniyle yeni şirkete devredilecek taşıtlar da devir, birleşme ve nev’i değişikliğinde olduğu gibi taşıt alım vergisinden istisna edilmiştir.
 
8.  Sermaye Artırımı, KVK’na Göre Yapılan Birleşme, Devir ve Bölünme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlar İle Bireysel Konut Kredisi İçin Düzenlenen Kağıtlar Damga Vergisinden İstisna
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) Sayılı Tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar “ başlıklı bölümüne (16), (17) ve (18) numaralı fıkralar eklenmek suretiyle, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin sermaye artırımları, KVK’na göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler ve bankalarca konut edinmek isteyenlere bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.
 
Konut kredisinde istisna, daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla ve kredinin ana para tutarının 50 milyar lirayı aşmayan kısmı için uygulanacaktır.
 
Ayrıca, DVK’na ekli (1) Sayılı Tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 3 numaralı bendi değiştirilerek, anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinin damga vergisi oranı binde 5 olarak değiştirilmiştir. (Vergi miktarı 13.000.000.000 lirayı aşamayacaktır).
 
Değişiklik öncesinde şirket sözleşmelerinin damga vergisi kademeli olarak binde 7,5 ile binde 15 arasında değişen oranlarda uygulanıyordu.
 
9.  Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri Harçtan İstisna
Harçlar Kanununun 123 üncü maddesine eklenen fıkra ile, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir ve bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler harçtan istisna edilmiştir.
 
Ayrıca, Kanuna bağlı “Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar” başlıklı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu işlemleri” bölümünün 13.c fıkrası değiştirilerek, (a) fıkrası dışında kalan her nev’i cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden alınacak harç oranı onbinde 9’dan onbinde 5’e indirilmiştir.
 
10.  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler
6183 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile, bölünme halinde bölünen hükmi şahsın varlıklarını devralan hükmi şahısların bölünen hükmi şahıs veya şahısların yerine geçeceği hükmü eklenmiştir.
 
4684 SAYILI KANUNUN VERGİ KANUNLARIYLA İLGİLİ MADDELERİ
 
MADDE 17.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Mükelleflerin iktisap  tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulunan  gayrimenkul,  iştirak  hisseleri  ve  amortismana  tabi  diğer   iktisadi   kıymetleri   elden çıkarmaları halinde, bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli bunların elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınabilir. Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen iştirak hisseleri ile iştirak edilen kurumun ihtiyat akçeleri, banka provizyonları ve Vergi Usul Kanununa göre ayrılan yeniden değerleme fonlarının sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz alınan iştirak hisselerinin en az iki yıl öncesinde iştirak edilen şirketlere ait olması halinde, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen veya alınan bu iştirak hisseleri iki yıl önce iktisap edilmiş sayılır. Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya bedelsiz olarak edinilen hisseler için  maliyet bedeli artırımı, bu hisselerin itibari değeri üzerinden bunların edinilmesine yol açan sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren uygulanır. Bu hüküm 39 uncu madde gereğince işletme hesabı esasına göre ticari kazancın tespitinde de uygulanır. Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet bedeline tekabül eden kazançlar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur. Söz konusu iktisadi kıymetlerin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım satımını yaptıkları iktisadi kıymetler için bu hükümden yararlanamaz. Şu kadar ki, inşaat yapımına tahsis edilen arsa ve arazilere ilişkin olarak inşaatın bitim tarihine kadar geçen süre için bu fıkra hükmüne göre maliyet bedeli artırımı yapılabilir. Ancak, inşaatın tamamlanmasından önce satışı yapılan gayrimenkuller için maliyet artırımı satışın yapıldığı tarihe kadar uygulanır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 18.-
A) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kurumlar vergisi beyannamelerinde her yılın zararı ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar (aynı sektörde faaliyet göstermesi, son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması koşullarıyla 37 ve 39 uncu maddeler çerçevesinde devir alınan kurumların, devir tarihi itibarıyla zarar dışındaki aktif toplamını geçmeyen zararları ile 38 inci maddede belirtilen bölünme işlemi sonucu münfesih olan kurumun zarar dışındaki aktif toplamını geçmeyen  zararları dahil.).
B) 5422 sayılı Kanunun Beşinci Bölüm başlığı "Tasfiye-Birleşme-Devir-Bölünme ve Hisse Değişimi" olarak  ve 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bölünme ve hisse değişimi
Madde 38.- Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse  değişimi hükmündedir.
1- Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığı, alacak ve borçlarını mukayyet değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellefiyete tabi iki veya daha fazla sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi (devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin % 10'una kadarlık kısmının  nakit olarak ödenmesi işlemin bölünme sayılmasına engel değildir.).
2- Tam mükellef bir sermaye şirketinin bilançosunda yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisseleri ile  üretim tesisleri, hizmet işletmeleri ve bu tesis ve işletmelere bağlı gayrimaddi haklar,  hammadde, yarı mamul ve mamul malların, mukayyet değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine, bu değerleri devreden şirketin ortaklarına verilmek veya devreden şirkette kalmak üzere, devralan şirketin iştirak hisseleri karşılığında aynî sermaye olarak konulması.
3- Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse senedi çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi (hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin % 10'una kadarlık kısmının  nakit olarak ödenmesi işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir.).
Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunur.
Maliye Bakanlığı bölünme işlemleri ile ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.
C) 5422 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Devir ve bölünme hallerinde vergilendirme
Madde 39.- A) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilip, doğrudan doğruya birleşmeden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.
1- Münfesih kurum ile birleşilen kurum, müştereken imzalayacakları bir devir beyannamesini, birleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler ve bu beyannameye devir bilançosunu bağlarlar.
2- Birleşilen kurum münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini devir beyannamesine bağlı bir beyanname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.
B) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gerçekleştirilen bölünmelerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde bölünme suretiyle münfesih hale gelen kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilip, doğrudan doğruya bölünmeden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.
1-  Bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar müştereken imzalayacakları bir bölünme beyannamesini, bölünme tarihinden itibaren on beş gün içinde bölünen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verirler ve bu beyannameye bölünme tarihindeki bilanço ve gelir tablosunu, bölünme sözleşmesini ve bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumların yeni sermaye yapısını gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü yazısının bir örneğini bağlarlar.
2- Bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve bu vecibelerini yerine getireceklerini bölünme  beyannamesine bağlı bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin en büyük mal memuru bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlardan teminat isteyebilir.
C) Bu maddeye göre yapılan devir ve bölünmelerde, devir veya bölünme tarihine kadar olan kazancın vergilendirilmesi için devir veya bölünmeye ilişkin şirket yetkili kurulu kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih itibarıyla hesaplanan kazanç, bu kararın ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde bölünme veya devir dolayısıyla münfesih hale gelen kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilir.  Bu beyannameye devir veya bölünme bilançosu ile gelir tablosu bağlanır.
D) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (2)  ve (3) numaralı bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.  38 inci maddenin  birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre gerçekleştirilen bölünme işlemlerinde bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar müteselsilen sorumlu olur.
D) 5422 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin başlığı ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tasfiye, birleşme, devir ve bölünme halinde ödeme
39 uncu maddenin (A) ve (B) fıkrası hükümleri dahilinde vukua gelen devir ve bölünmelerde, münfesih kurum namına tahakkuk eden vergiler 40 ıncı maddede yazılı sürelerde birleşilen veya devralan kurumlardan alınır.
E) 5422 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanunun geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan "Bakanlar Kurulu bu oranı % 10'a kadar indirmeye yetkilidir." cümlesi, "Bakanlar Kurulu bu oranı işlemlerin türlerine göre ayrı ayrı veya topluca % 0'a  kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar artırmaya  yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.
F) 5422 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (6) ve (7) numaralı bentler  eklenmiştir.
6. Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların aktifinde kayıtlı olan gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar ile bu bankalara doğrudan veya dolaylı olarak iştiraki bulunan tam mükellef sermaye şirketlerinin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin satışından  doğan kazançların satışın yapıldığı yılda banka sermayesine ilave edilen kısmı kurumlar vergisinden müstesnadır. Vadeli satış halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap dönemi sonuna kadar banka sermayesine ilave edilen tutarlar da bu istisnadan yararlanır. İlk yapılan tahsilatın iştirak hissesi veya gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir. Bu bent hükmüne göre vergiden müstesna tutulan kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b-ii) alt bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaz. Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu bent hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu bent kapsamında yapılacak  işlemler tapu ve kadastro harcından, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Bu hükümden yararlanan kurumların gayrimenkul ile iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu bentte belirtilen istisna hükümleri bu bendin yürürlük tarihi itibarıyla banka kayıtlarına göre Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara borçlu durumda olan tam mükellef  sermaye şirketlerinin ve kefillerinin, bu Kanunun yayımı tarihinde sahip oldukları ve bu borçlara karşılık bankalara devrettikleri gayrimenkul ve iştirak hisselerinden doğan kazançlar için de uygulanır.
Bu kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için beyanname verilmez, başka gelirler nedeniyle verilen beyannameye bu gelir dahil edilmez.
7. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalarla ilgili olarak yukarıda yer alan hükümler, Türkiye'de faaliyette bulunan özel finans kurumları hakkında da uygulanır.

MADDE 19.-
  A) 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri ( Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen  kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),
B) 3065 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi ile geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (6)  ve (7) numaralı bentleri kapsamındaki teslimler vergiden müstesnadır.

MADDE 20.-
13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.
s) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kazançlar.

MADDE 21.-
29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi hükümlerine uygun olarak şahıs şirketlerinin sermaye şirketine dönüşme veya ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devrolunması ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünme halleri veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre nev'i değişikliği nedeniyle yeni şirkete devredilecek taşıtlar,

MADDE 22.-
  A) 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinin veya bunların süre uzatmaları hakkındaki kararlarının tescil ve ilanı tarihinden itibaren üç ay içinde,
B) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I . Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri:  (Binde 5)
(Vergi miktarı 13.000.000.000.- lirayı aşamaz.)
C) 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne, (15) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki (16), (17) ve (18) numaralı fıkralar eklenmiştir.
16. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
17. Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
18. Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar ( Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.).

MADDE 23.-
A) 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir ve bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler harca tabi tutulmaz.
B) 492 sayılı Kanuna bağlı "Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar:" başlıklı (4) sayılı tarifenin "I- Tapu işlemleri" bölümünün 13.c fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde
emlak vergisi değeri üzerinden (Onbinde 5)

MADDE 24.-
  21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birleşme, devir, bölünme ve şekil değiştirme halleri
Madde 36.- Bu Kanunun tatbiki bakımından;
a) İki veya daha ziyade hükmî şahsın birleşmesi halinde yeni kurulan hükmî şahıs,
b) Devir halinde devir alan hükmî şahıs,
c) Bölünme halinde bölünen hükmî şahsın varlıklarını devralan hükmî şahıslar,
d) Şekil değiştirme halinde yeni hükmî şahıs,
Birleşen, devir alınan, bölünen veya eski şekildeki hükmî şahıs ve şahısların yerine geçer.
  
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.