Numara : 31
Tarih : 20.6.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/31


KONU

Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Bankacılık İşlemleri ve Diğer Bazı Finansal İşlemlere Yaygınlaştırılması (Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Sıra No:2)

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 2 Sıra Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (R.G.: 19/6/2001; 24437 mükerrer) ile 1 Eylül 2001 tarihinden itibaren vergi kimlik numarası kullanımını yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapmıştır.
 
Bu düzenlemeye göre, 2 Nolu Tebliğ kapsamına alınan gerçek ve tüzel kişilerin yine bu Tebliğde belirtilen işlemleri yapan veya bunlara muhatap veya taraf olan her türlü gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin kimlik adres ve diğer bilgilerin yanısıra vergi kimlik numarası tespiti yapıp, bu numaraları ilgili belge, hesap ve kayıtlarında kullanmaları gerekmektedir.
 
Vergi kimlik numarası tespiti ve kullanılmasına ilişkin yükümlülük bankacılık işlemleri ile diğer finansal kurumların yapacakları işlemler ve posta merkezlerinden yapılacak havale ve posta çeki hesabı açtırma işlemleri için getirilmiştir.
 
1.  Vergi Kimlik Numarası Tespiti Yapacak Olanlar ve  Tespit Yapılacak İşlemler 
Vergi kimlik numarası (VKN) aranacak işlemler ve yükümlüleri bir tablo halinde aşağıda özetlenmiştir.

 
Yükümlü Kurum
 
VKN Aranacak İşlem
Uygulama Başlangıcı
 
Bankalar
 
Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen bankacılık hizmetleri ile diğer mali hizmetler (VKN kullanımına ilişkin usul ve esaslar BDDK’nun da görüşü alınarak 31.7.2001 tarihine kadar Maliye Bakanlığınca duyurulacaktır.)
 
1 Eylül 2001
 
 
 
 
Bankalar (TC. Merkez Bankası dahil) ve Aracı Kurumlar
 
Her nevi tahvil, bono ve borçlanma senedi satılan müşteri adına hesap açılması, bu senetlerin anapara veya kupon ödemeleri (nakden, hesaben veya havale yoluyla ödeme dahil)
 
1 Eylül 2001

 
Yükümlü Kurum
 
VKN Aranacak İşlem
Uygulama Başlangıcı
 
Bankalar ve Kredi Kartı Okuma Makinesi Veren Diğer Kuruluşlar
 
Üye işyerlerinde kredi kartı okuma makinesi (pos makinesi ve imprinter cihazı) verilmesi (Daha önce makine verilenler dahil olmak üzere üye işyerleri bu cihazlarla yaptıkları satış tutarlarını aylık dönemler itibariyle Bakanlığa göndereceklerdir.)
 
19 Haziran 2001
 
Bankalar, Posta Merkezleri
 
Yurt içi ve yurt dışına yapılan 5 milyar lira ve muadili yabancı parayı geçen tutardaki TL ve döviz havaleleri, gelen havale tutarının ilgilisine ödenmesi işlemleri, off-shore bankalar ile benzeri diğer mali kurumlarda hesap açma, sözleşme düzenleme ve diğer işlemlere aracılık etme (yabancı para havale miktarının hesabında TCMB efektif alış kuru esas alınır)
 
1 Eylül 2001
 
Bankalar (TCMB dahil)
 
Çek karnesi verilmesi, tahsil için verilen çeklerin ödenmesi, tahsilat ve teminat için senet kabulü, senet karşılığı avans kredi kullandırılması
 
1 Eylül 2001
 
Sermaye Piyasası Kurumları
 
Hesap açma, sözleşme ve işlem yapma
 
1 Eylül 2001
 
Faktoring ve Finansman Şirketleri ile İkrazatçılar
 
Hesap açma, sözleşme ve işlem yapma
 
1 Eylül 2001
 
Özel Finans Kurumları
 
Özel cari hesaplar, kar ve zarara katılma hakkı  veren hesaplar, toplanan fonların üretim desteği sağlanması, kira akdi (leasing), kar ve zarara katılma yöntemi, mal karşılığı olan vesaikin alım-satım yoluyla kullandırılması (Bunların dışındaki işlemlerde bankalar için getirilen düzenlemelere uyulacaktır)
 
1 Eylül 2001
 
Yetkili Müesseseler, Bankalar, Özel Finans Kurumları ve Posta Merkezleri
 
3.000 ABD Doları ve muadili efektif döviz alış ve satış işlemleri, müşterilerle yapılan sözleşmeler
 
1 Eylül 2001
 
Posta Merkezleri
 
Posta çeki hesabı veya döviz pozisyonlu posta cari hesabı açılması veya sözleşme düzenlenmesi
 
1 Eylül 2001
 
Finansal Kiralama Şirketleri
 
Finansal kiralama sözleşmesi düzenlenmesi
 
1 Eylül 2001
 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri (Acenta ve Aracı Kuruluşlar dahil)
 
Her nevi sigorta sözleşmesi düzenlemesi
 
1 Eylül 2001

2. Vergi Kimlik Numarasının Tespiti İle İlgili Diğer Hususlar 
Tebliğ ile müşterilerinin vergi kimlik numarasını tespit etme ve kullanma yükümlülüğü getirilen gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen ve uygulamanın başlangıcından önce yapılmış ve hüküm ifade eden işlemlerin sahibi, muhabatı veya tarafı olan kişilerin vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemlerine 1.9.2001 tarihinden itibaren başlayacaklar ve 31.3.2002 tarihine kadar tamamlayacaklardır.
 
Tebliğ kapsamındaki işlemlerin sahibi, muhabatı veya tarafı olacak gerçek ve tüzel kişiler vergi kimlik numaralarını vergi dairesinden almış oldukları vergi kimlik kartı, tahakkuk fişi, tahsil alındısı, vergi dairesi makbuzu, vergi levhası ve vergi dairesi yazısı ile tevsik edebileceklerdir. 
 
Müşterilerin bir kez tespit edilerek kurum kayıtlarına alınan vergi kimlik numaraları müteakip her türlü işlemlerinde de kullanılacaktır. Bir başka ifadeyle, müşterilerin vergi kimlik numaralarını bir kez ibraz etmeleri yeterlidir.  İşlemlerin internet, intranet ve benzeri elektronik araçlarla yapılması durumunda da vergi kimlik numarası aranılacak ve bu Tebliğde tespit edilen esaslara göre kullanılacaktır.
 
Banka ve diğer mali kuruluşlar, ibraz edilen vergi kimlik numarasının doğru olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun olması halinde; Tebliğ ekindeki Vergi Kimlik Numarası Bildirim Formunu dolduracaklar,  bulundukları yer yetkili vergi dairesine gönderecekler ve bildirilecek vergi kimlik numarasına göre işlem yapacaklardır.
 
Yurt dışında yerleşik kişilere verilecek hizmetler için vergi kimlik numarası aranmayacaktır.   Ancak, dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye’de işyeri olan veya daimi temsilci bulunduranlar, yapacakları bankacılık ve diğer mali işlemlerinde, kendilerinin veya daimi temsilcilerinin adına alınmış vergi kimlik numaralarını kullanacaklardır.
 
Bu Tebliğde belirtilen işlemlerin küçükler ve kısıtlılar adına yapılması halinde bu kişilerin vergi kimlik numarasının tespit ve kullanımı ile ilgili işlemler yapılmakla birlikte veli, vasi ve kayyımların; vekaletname ile işlem yapılması durumunda vekalet veren kişinin vergi kimlik numarasının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemler yapılmakla birlikte vekil tayin edilen kişilerin; işlemin birden fazla kişi adına yapılması halinde her bir kişinin vergi kimlik numarası tespit edilecek ve kullanılacaktır.
 
Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon faturası, çevre temizlik vergisi, öğrenci sınav harcı ve öğrenci kredisi ödemeleri ve benzeri ödemeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Yardımlaşma Sandıkları tarafından emeklilere yapılan emeklilik maaşı ödemeleri ile işçi ve memurların ücret ve maaş ödemeleri için açılan hesapların sadece belirtilen emeklilik maaşı ile maaş ve ücret ödemelerinden ibaret olması halinde vergi kimlik numarası aranılmayacaktır.
 
Yurtdışında yerleşik bulunan; bulundukları ülkede çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yapacakları işlemler için vergi kimlik numarası aranılmayacaktır.  Bu kişilerden çalışma veya oturma izin belgelerinin Resmi Fotokopisi eğer bunlar yoksa pasaportlarının bir fotokopisi alınır.  Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları ile yurtdışında yerleşik bulunan Türk vatandaşlarından kesin dönüş yaparak Türkiye’de yerleşen ve bir takvim yılı içinde devamlı olarak altı aydan fazla süreyle Türkiye’de ikamet edenlerden ise vergi kimlik numarası aranılacaktır.
 
Havale işlemleri için tespit edilen tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.  Yeniden değerleme sonucu tespit edilen tutarın hesabında bir milyon liranın altındaki tutar dikkate alınmaz.
 
Vergi kimlik numarasını tespit edecek ve kullanacak gerçek ve tüzel kişiler istenecek bilgileri Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usul ve esaslar dalilinde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.  Kişi ve kuruluş bazında veya işlem türüne göre istenecek bilgilere ilişkin format Maliye Bakanlığı’nca duyurulacaktır.  Bu zorunluluğu uymayanlar, yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yerine getirmeyenler ile vergi kimlik numaralarını gizleyen veya bilerek bu konuda gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sahte ya da yanıltıcı belgeler ibraz edenler hakkında 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 7 ve 9 numaralı bentleri uyarınca işlem yapılacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.