VERGİ  SİRKÜLERİ

NO: 2008/ 64

KONU: Vergi Levhalarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir.
 

Mart 2008’de Gelir Vergisi Beyannamesi, Nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren mükellefler 2008 yılı Mayıs ayı sonuna kadar 2007 yılına ilişkin matrahlarını ve vergilerini gösteren Vergi Levhalarını Tasdik ettirmelidirler.
 
Vergi Levhası Tasdiki ile ilgili süreler aşağıdaki gibidir.
 
a. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar
 
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 5 nci maddesi ve 142 seri no.’lu VUK Genel Tebliğine göre Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar, vergi tarhına esas olan kazanç tutarı ile bunlara isabet eden vergi miktarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde TASDİK ettirip ASMAK zorundadırlar.
 
b. Özel Hesap Dönemi Olanlar
 
Özel Hesap dönemine tabi mükellefler ise vergi levhalarını en geç yıllık beyanname verme sürelerini takip eden bir ay içinde tasdik ettirerek iş yerlerine asacaklardır.
 
c. İş Değişiklikleri Olanlar
 
Mükellefin iş nevi, işyeri adresi veya bağlı bulunduğu vergi dairesinin değişmesi halinde bu değişiklik, değişikliğin husule geldiği tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilerek tasdik ettirilecektir.
 
d. Yeni Mükellefiyet Tesis Ettirenler
 
Her ne şekilde olursa olsun yıl içinde mükellefiyet tesis ettirenler, mükellefiyetlerinin  tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak mecburiyetindedirler.
 
 
Ancak vergi levhası tasdik işlemlerinin her yıl Mayıs ayının son günlerinde vergi dairelerinin iş yükünü arttırdığı ve mükellefler açısından da zaman kaybına yol açtığı gözlemlenerek Vergi Usul Kanunun 272 sıra no.’lu Genel Tebliğ ile aynı kanuni sürelerde mükelleflerin 3568 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşme ile bağlı bulundukları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerine ve Yeminli Mali Müşavirlerine de levha tasdiki yaptırabilecekleri açıklanmıştır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye