Numara : 117
Tarih : 8.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/117
 
KONU: Özel Tüketim Vergisi Uygulamalarına Yönelik Olarak Yapılan Açıklamalar
 
Bugünkü Resmi Gazete’de (Sayı: 26930) yayımlanan 14 Sıra No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır.
 
 • ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması ve Sona Ermesi
 • Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtlar
 • Doğalgazda Vergileme Ölçüsü
 • Serbest Bölgelerden Yapılan İhracatların Belgelendirilmesi
 • Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt Araçları İstisnası
 • YMM Raporlarının Süresinden Sonra İbraz Edilmesi
 • Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı
 • Ulusal Markeri veya Bandrolü Olmayan Mal Bulundurulması
 • ÖTV Ödeme Belgesinin Kaybolması Halinde Yapılacak İşlem
 • Matrahta,Vergide ve Mükellefiyette Değişiklik Olması Halinde Yapılacak İşlemler
 • 2003/6467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci Maddesi Uygulamasında Teminat
 • ÖTV si İndirilmiş Deniz Yakıtı Uygulaması
 • ÖTV Kanunu 8/1 inci Maddesi Uyarınca Mal Alımına veya İthaline İlişkin Bildirim Formu
 • ÖTV Genel Tebliğlerinde Yapılan G.T.İ.P Değişiklikleri
 
1. ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması Ve Sona Ermesi
 
Tebliğde, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrasında, yer alan  (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde, ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı’nca belirlenmek suretiyle teminat alınır hükmünden hareketle;
 
ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından gümrük idaresine teminat verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin en geç ithal (ÖTV Kanunu’nun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giriş) tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Ayrıca  ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, sonraki dönemlerde ÖTV’ye tabi işlemleri bulunmaması nedeniyle ÖTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğinde, bunu bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmak suretiyle gerçekleştirebilecekleri, mükellefiyet kaydının ilgili vergi dairesince terkin edileceği belirtilmiştir.
 
ÖTV’ye ilişkin mükellefiyet kaydının terkin edilmesinin, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı ayrıca bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde de bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında soruşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmeyeceği, mükellefiyetleri  terkin olunan mükelleflerin daha sonra ÖTV’ye tabi işlemleri bulunması halinde, tekrar ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerektiği belirtilmiştir.
 
2. Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtlar
 
1 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin kayıt ve tescile tabi araçların tanımına ilişkin (1.2.1.) bölümünün (i) paragrafı değiştirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilen araçların, ÖTV Kanunu uygulamasında "kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar" olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır.
 
Böylece Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilecek olanların, ithalinde ÖTV’nin ithal edenler tarafından gümrük idaresine ödenmesi, imalatçıları tarafından tesliminde ise imalatçıları tarafından hesaplanacak ÖTV’nin , teslim tarihini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine (2B) numaralı ÖTV beyannamesi verilmek suretiyle beyan edilip ödenmesi öngörülmüştür.
 
Ayrıca ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonundaki araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ÖTV kapsamı dışında tutulduğundan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt tescil edilecek olan 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonu kapsamındaki araçların ÖTV’nin konusuna girmediği açıklanmıştır.
 
3. Doğalgazda Vergileme Ölçüsü
 
Bilindigi üzere ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede 2711.11.00.00.00 ve 2711.21.00.00.00 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan doğalgaz, standart m3 üzerinden ÖTV’ye tabi tutulmaktadır. Standart m3 biriminin belirlenmesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan, Doğal Gaz’ın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, faturalandırmaya esas alınan ve doğal gaz miktarının tespitinde kullanılan mutlak bar basınç, sıcaklık ve üst ısı değer birimlerinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.
 
4. Serbest Bölgelerden Yapılan İhracatların Belgelendirilmesi
 
ÖTV Kanunu gereği Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanabilmesi için:
 • Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,
 • Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiğinden hareketle,     
Yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde ÖTV açısından ihracat istisnası uygulanmayacağı, ancak ihraç kaydıyla teslim edilen malların serbest bölgeden ihracında, Kanunun 8 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre tecil - terkin uygulaması kapsamında işlem yapılması mümkün olduğu açıklanmıştır.
 
Ayrıca, serbest bölgelerden yurt dışına yapılan ihracatlarda gümrük beyannamesi düzenlenmemesi nedeniyle, ihraç kaydıyla teslim edilen ÖTV Kanununa ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların serbest bölgeden ihracatının, serbest bölgeye giren mallar için düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresince onaylı "serbest bölge işlem formları" ile belgelendirilmesi gerektiği açıklanmıştır. Bu amaçla 1 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği’nin "9.1.2. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini" başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında değişikliğe gidilmiştir.
 
5. Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt Araçları İstisnası
 
5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (c) bendi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na  eklenen  hüküm uyarınca motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşmayan binek otomobilleri ile motor silindir hacmi 2800 cm3’ü aşmayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların Malul ve Engelliler tarafından ilk iktisabından ayrı olarak bu taşıtların, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması durumunda da, yeni bir aracın ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.
 
Tebliğde  istisnadan yararlanmak isteyen malûl ve engellilerin istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla ilgili olarak bu aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini de ibraz etmeleri şartıyla, ilk iktisabını yapacakları yeni  araçlar için de ÖTV istisnası uygulanacağı belirtilmiştir.
 
Ayrıca tebliğde uygulamanın ne şekilde yürütüleceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
    
6. YMM Raporlarının Süresinden Sonra İbraz Edilmesi
 
1 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği’nin (9.1./h) ve (11./g) bölümlerine yapılan ekleme ile;
 
YMM üretim raporlarını süresinde vermeyen mükelleflerin, haklarında vergi incelemesi başlatılmadan önce söz konusu raporları ilgili vergi dairelerine vermeleri halinde de bu raporların işleme konulmayarak ve inceleme raporunun sonucuna göre işlem tesis edileceği  belirtilmiştir.
 
7. Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı
 
Bilindiği üzere  ÖTV Kanunu’nun oran veya tutar başlığı taşıyan 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının sonuna 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (d) bendiyle eklenen hükümle, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malları alış bedeli üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı hükme bağlanmıştır. İthalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan KDV matrahının esas alınacağı,. verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından %10’a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden indirilebileceği açıklanmıştır.
 
Tebliğde bu düzenleme ile ilgili olarak; mükelleflerin teslim ettikleri (II) sayılı listedeki mallara ilişkin hesapladıkları (varsa ticari teamüllere uygun iskonto tutarının da düşülmesi sonucu oluşan) ÖTV’nin matrahının  alış bedelinden daha düşük olması halinde, ÖTV nin alış bedeli üzerinden hesaplanacağı, bu malların mükellef tarafından teslimi tarihine kadar, malları mükellefe satanların satış bedeli üzerinden indirim yapmış olması halinde, mükellefin alış bedelinin %10’unu aşmamak üzere yapılan indirim tutarının düşülmesi sonucu kalan tutarın  ÖTV’nin matrahının tespitinde dikkate alınacağı vurgulanmıştır.. Mükellefin satış bedelinin ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınacak olan bu tutardan düşük olması halinde, ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınan bu tutar üzerinden ÖTV hesaplanacağı açıklanmıştır.
 
Tebligde  uygulamanın başlayacağı 01.07.2008 tarihinden önce stoklara giren araçlar açısından  farklı bir uygulama öngörülmemiş olup konuya dair  olarak aşağıdaki örnek verilmiştir.
 
Örnek: Otomobil bayii (A), distribütör (B)’den KDV hariç 20.000 YTL’ye motor silindir hacmi 1600 cm3’ün altında olan bir otomobil satın almıştır. (A) bu otomobili satmadan önce, distribütör (B) bu otomobil için 3.000 YTL’lik indirim yapmıştır. Daha sonra (A) bu otomobili müşterisi (C)’ye ÖTV ve KDV hariç 17.000 YTL’ye satmıştır. Bu durumda otomobil bayii (A), alıcı (C) adına düzenleyeceği satış faturasında ÖTV ve KDV’yi aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır.
 
 • Otomobilin vergisiz satış bedeli                                                                            17.000,00 YTL
 • (B)’nin (A)’ya yaptığı indirim tutarı                                                                         3.000,00 YTL
 • Alış bedelinden indirilebilecek tutar (20.000 x %10)                                                2.000,00 YTL
 • ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınacak tutar (20.000 – 2.000)                     18.000,00 YTL 
 • Hesaplanan ÖTV (18.000 x % 37)                                                                       6.660,00 YTL 
 • KDV matrahı (17.000 + 6.660)                                                                          23.660,00 YTL  
 • KDV (23.660 x %18)                                                                                          4.258,80 YTL 
 • Toplam satış bedeli                                                                                             27.918,80 YTL  
 
Öte yandan mükellefin alış bedeli olarak, bu malları mükellefe satanların düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalar üzerinde gösterilen tutarlar esas alınacaktır. Alış bedeli üzerinden yapılan indirimlerin de Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerekmektedir. ÖTV mükellefinin ithal ettiği malları tesliminde vergi hesaplaması halinde, ithal edilen malların alımına ilişkin yurt dışındaki satıcı tarafından yapılan indirimlerin de 253 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerektiği de vurgulanmıştır.
 
8. Ulusal Markeri veya Bandrolü Olmayan Mal Bulundurulması
 
Bilindiği üzere 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (e) bendi ile ÖTV Kanunu’nun 13 üncü maddesine eklenen 4 numaralı fıkra uyarınca, ihraç edilmek üzere üretilenler hariç olmak üzere, kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan ÖTV’ye tabi malları bulundurduğu tespit edilen işyeri sahibi adına, tespit tarihindeki malların emsal bedeli veya miktarı üzerinden re’sen ÖTV tarh edileceği, tarh edilen bu verginin asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamayacağı ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
 
Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak, tebliğde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.
 
 • Ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının tespiti halinde, işyeri sahibi adına re’sen ÖTV tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacağı
 • Büfe, dükkan, stand da dahil olmak üzere iş yerinde, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkiler ile tütün mamullerinden 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği 11 uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen bandrolü olmayan malların bulunduğu tespit edilen iş yeri sahibi adına, tespit tarihinde bandrolsüz alkollü içkilerin emsal bedeli; bandrolsüz tütün mamullerinin ise perakende satış fiyatı üzerinden re’sen ÖTV tarh edileceği, bu şekilde hesaplanan vergi tutarının, söz konusu mallar için uygulanmakta olan asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olması halinde de, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi üzerinden tarhiyat yapılacağı ve bu tarhiyatta ayrıca vergi ziyaı cezası da uygulanacağı,
 • Ancak ulusal markeri bulunmayan veya standartlara uygun olmayan mallar ile bandrolsüz malların ihraç edilmek üzere işyerinde bulundurulduğu ispat ve tevsik edilmesi şartıyla, bu mallar için Kanunun 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası kapsamında tarhiyat yapılmayacağı,
     belirtilmiştir.
 
9. ÖTV Ödeme Belgesinin Kaybolması Halinde Yapılacak İşlem
 
Tebligde "ÖTV ödeme belgesinin mükellef veya alıcı tarafından kaybedilmesi halinde, ÖTV beyanında bulunan mükellef in bu durumu belirten bir dilekçe ile belgeyi düzenleyen vergi dairesine başvuracağı,. ilgili vergi dairesinin de, ÖTV ödeme belgesinin tarihi ve sayısı ile belgedeki satıcı, alıcı ve araca ait diğer bilgilerin yer aldığı bir yazı vereceği, bu yazının da  kayıt ve tescil işleminde ÖTV ödeme belgesi olarak kabul edileceği açıklanmıştır.
 
10. Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklik Olması Halinde Yapılacak İşlemler
 
Tebligde malların iadesi, İşlemin gerçekleşmemesi, İşlemden vazgeçilmesi veya ÖTV matrahının değişmesi , (II) Sayılı listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Araçlarla İlgili Düzeltme İşlemleri, Taşıt Araçlarının Tadilatında Vergileme, Kayıt ve Tescil  Edilmiş Olan Araçların Tadilatında Ek ÖTV Tarhiyatı konularında açıklamalar yapılmıştır
 
11. 2003/6467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci Maddesi Uygulamasında Teminat
 
ÖTV Kanunu’nun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca, satın alınan baz yağa ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malın normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki fark kadar teminat alınması öngörülmüştür. Buna göre Kararname kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyanname ile birlikte baz yağ satıcısının bağlı olduğu vergi dairesine teminat verilecek olup, teminatın çözümü ise  yeminli mali müşavir raporunun ibrazı üzerine gerçekleştirilecektir.
 
12. ÖTV’si İndirilmiş Deniz Yakıtı Uygulaması
 
Tebliğde yapılan düzenleme ile 6 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin15 4/a bölümünün sekizinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan "DTO’ya ve" ibaresi söz konusu tebliğ metninden çıkarılmış ve aşağıdaki paragraf  5/d bölümüne birinci paragraf olarak eklenmiştir.
 
"213 sayılı VUK’nun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, jurnal defteri ve gemi hareket kayıt jurnali, kayıt, muhafaza ve ibraz yönünden anılan kanun hükümleri kapsamına alınmıştır. Yakıt alım defteri, jurnal defteri ve gemi hareket kayıt jurnalinin kararname  uygulaması kapsamında işyerinde bulundurulmaması, ibraz edilmemesi veya usulüne uygun tutulmaması hallerinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır."
 
Yapılan düzenleme ile ÖTV siz  olarak Deniz yakıtı alacak olanların yakıt talep taahhütnamesi ile Deniz Ticaret Odalarının merkez ve temsilciliklerine başvurma zorunluluğu kaldırılmış, bazı özel defterler açısından muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirilmiştir.
 
13. ÖTV Kanunu 8/1 İnci Maddesi Uyarınca Mal Alımına veya İthaline İlişkin Bildirim Formu
 
ÖTV Kanunu’nun 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca tecil - terkin uygulaması kapsamında kullanmak üzere mal satın alan veya ithal eden mükelleflerin Tebliğ ekinde (EK:21) olarak yer alan "ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Kapsamında Teslim Alınan/İthal Edilen Mallara İlişkin Bildirim Formu"nu, kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi / Kurumlar - Gelir Vergi Dairesi sayfasına girerek birer aylık alımlarına ilişkin olarak takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar doldurup onaylamak suretiyle gönderecekleri, gönderilen bildirimlerin içeriğinde alıcılarca düzeltme yapılmak istenmesi halinde de, aynı döneme ait düzeltilen bildirimlerin  onaylanarak gönderilebileceği belirtilmiştir.
 
Alıcıların kişisel şifre ve kullanıcı kodu alabilmesi için "İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu"nu doldurarak, KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerektiği, bu başvuru üzerine kişisel şifre ve kullanıcı kodu verileceği, İnternet hizmetleri kullanım başvuru formunun, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi / Kurumlar - Gelir Vergi Dairesi sayfasından döküm alınarak temin edilebileceği daha önce İnternet Vergi Dairesinden kişisel şifre ve kullanıcı kodu almış olanların tekrar şifre ve kullanıcı kodu almalarına gerek bulunmadığı açıklanmıştır.
 
(EK:21) bildirim formunu süresinde göndermeyen ithalatçılar ve alıcılar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacağı belirtilmiştir.
 
14. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde Yapılan G.T.İ.P. Değişiklikleri
 
GTİP değişikliklerine ilişkin ayrıntılar ekli tebliğde yer almaktadır.
 
14 Seri No’lu  ÖTV Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.