Numara : 124
Tarih : 21.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/124
 
KONU: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları İle İlgili Listelerde Değişiklik Yapıldı.
 
19.07.2008 tarih ve 26941 Sayılı Resmi Gazete’de; “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile ilgili  2008/13902 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanarak, 2007/13033 Sayılı kararname ile belirlenen KDV oranları listelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1- Bazı Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Kiralanması Hizmeti % 1 KDV Oranına  Tabi (I) Sayılı Listeye Dahil Edilmiştir
 
24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 Sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın eki (I) Sayılı Listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.
 
“15- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,”
 
Bu değişiklik ile, maddede belirtilen araçların (deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının) kiralama hizmetleri 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren % 1 KDV oranına tabi olacaktır.
 
2-  % 8 KDV Oranı Uygulanacak Mal ve Hizmetleri Belirleyen II Sayılı Listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” Bölümünün 6’ncı, 19’uncu ve 22’nci Sıraları Türk Gümrük Tarife Cetveline Göre Detaylandırılarak Değiştirilmiştir
 
Aynı Kararın eki (II) Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 6’ncı, 19’- uncu ve 22’nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“6- a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
 
b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,”
 
“19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,”
 
“22- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
 
2520.20.90.10.00
Dişçilikte kullanılan alçılar
2520.20.90.90.11
Tıpta kullanılan alçılar
2804.40.00.00.00
Oksijen
2844.40.20.00.11
Radyoaktif iyot
2844.40.20.00.12
Radyoaktif fosfor
2844.40.20.00.13
Radyoaktif karbon
2844.40.20.00.14
Radyoaktif kobalt
2844.40.20.00.19
Diğerleri
2844.40.30.00.00
Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
30.01
Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler
30.05
Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi)
30.06
Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları
33.06
Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş
3307.90.00.90.11
Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
3407.00.00.10.00
Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
3407.00.00.90.11
Dişçi mumu
3407.00.00.90.13
Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.14
Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3701.10.10.00.00
Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar
3701.20.00.90.12
Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
3821.00.00.00.00
Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
3822.00
Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri
39. Fasıl
Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
40. Fasıl
Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
7015.10.00.00.00
Numaralı gözlük camları
8419.20
Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
8421.29.00.00.11
Diyalizör
8509.80.00.00.19
Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)
90.11
Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.18
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)
90.19
Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)
9020.00
Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.21
Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
9022.12.00.00.00
Bilgisayarlı tomografi cihazları
9022.13.00.00.00
Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
9022.14
Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)
9022.21
Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9027.80
Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)
9402.10.00.00.11
Dişçi koltukları
9402.90
Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)
9506.91.90.00.00
Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)
9603.21.00.00.00
Diş fırçaları
 
pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,”
 
Bu değişiklik 22 Temmuz 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
3- Daha Önce KDV Oranlarında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararlarının Resmi Gazete Tarih ve Numaraları 
 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayınlandığı Resmi Gazetenin
 
Tarihi
Sayısı
Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi ve No
30.12.2007
26742
           24.12.2007               2007/13033
 
Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayınlandığı Resmi Gazetenin
 
Tarihi
Sayısı
Karar Tarihi ve No
08.02.2008
26781
05.02.2008               2008/13234
06.04.2008
26839
           31.03.2008               2008/13426
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.