Numara : 126
Tarih : 23.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/126
 
KONU: Seri A ve 1 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapan, Seri A ve 3 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı.
 
19.07.2008 tarih ve 26941 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri A, 3 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliği ile; daha önce yayınlanan Seri A ve 1 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliğinde, Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak bazı değişiklikler yapmıştır.
 
Bilindiği üzere; 5766 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile 6183 Sayılı Kanuna eklenen 22/A maddesi hükmüne göre; yapılacak bazı ödeme, destek, teşvik ve kamu hizmetlerinden yararlanma sırasında, mükelleflerin amme borcu bulunmaması şartı getirmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bakanlık bu yetkisini kullanarak Seri A Sıra No 2  Tahsilat Genel Tebliği ile kapsama giren işlemleri ve uygulama esaslarını belirlemiş ve Seri A Sıra No 1 Tahsilat Genel Tebliğinde gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bu konudaki detay açıklamalarımız 2008/106 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır.
 
Bu defa Seri A Sıra No 3 Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
1- Kamu İhale Kanunu Kapsamına Giren Kurumların, Bu Kanun Kapsamında Hak Sahiplerine 2000.- YTL Üzerinde Yapacakları Ödemeler Sırasında Amme Borcu Bulunmadığına İlişkin Belge Aramaları Şartı Getirilmiştir
 
2008/106 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere Kamu İhale Kanunu kapsamında ödeme yapacak olan kurum ve kuruluşlar hak sahiplerine ödeme yapmadan önce vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi arayacaklarıdır. Vadesi geçmiş borç ise, aynı tebliğ ile toplam 1000.- YTL’yi aşan tutarlar olarak kabul edilmiştir.
 
Bu defa yapılan değişiklik ile ilgili kurumların Kamu İhale Kanununa göre yapacakları ödemenin 2000.- YTL’yi aşması halinde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması şartı getirilmiş olup, bu tutarın altında aynı kanun kapsamında yapılan ödemeler için vadesi geçmiş borç durumunu gösteren belge aranılmayacağı anlaşılmaktadır.
 
Uygulama, 01.08.2008 tarihinden itibaren başlayacaktır.
 
2- Tabii Afetlere Maruz Kalanlara Verilen Devlet Yardımları, Teşvikler ve Destekler Nedeniyle Yapılan Ödemelerde Vadesi Geçmiş Borç Bulunmadığına İlişkin Belge Aranılmayacaktır
 
Seri A Sıra No. 3 Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan değişiklik sonucu; 6183 Sayılı AATUHK’nun 105’inci maddesinde sayılan yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzeyen afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvik ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde, ilgili kurumlarca vadesi geçmiş borç belgesi aranmayacaktır.
 
3- Vadesi Geçmiş Borç Durumun Gösterir Belgeyi Arayacak Olan Kurumların Birimleri
 
Tebliğe göre, vadesi geçmiş borç durumuu gösterir belge;
 
3.1. 5108 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamına giren kurumların muhasebe birimlerince,
 
3.2. Diğer Kurumlarda ise, ödemeyi yapacak birimlerince,
 
ödeme yapmadan önce aranacaktır.
 
4- Kamu İhale Kanunu Kapsamına Giren Kurumların, Aynı Kanun İle İstisna Tutulan  Alımları Nedeniyle Yapacakları Ödemelerde Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösteren Belge Aranılmayacaktır
 
Seri:A Sıra No:3 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile, 1 No.’lu Tebliğe eklenen fıkra hükmüne göre, Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların aynı Kanun ile istisna tutulan alımları nedeniyle yapacakları ödemeler, bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapılan ödeme olarak değerlendirilemeyeceğinden,  bu tür ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmayacaktır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.