Numara : 128
Tarih : 24.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/128
 
KONU: 2008/1 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi  İç Genelgesi Yayınlandı.
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde 02.07.2008 tarih ve 2008/1 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi yayınlanmıştır.
 
Söz konusu genelge ile 5766 Sayılı Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler  açıklanmıştır. Aynı konu, 2008/87 no.’lu sirkülerimizde de detaylı olarak duyurulmuştur. Genelgede açıklanan konular özetle aşağıdaki gibidir.
 
1- Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt tescil edilmiş araçlar 5766 Sayılı Kanun’un yayın tarihi olan 06.06.2008 tarihinden itibaren Motorlu Taşıt Vergisinden istisna olacaktır.
 
2- Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için, MTV Kanunu’nun IV Sayılı tarifesinde yer alan Motorlu Taşıt Vergisi tutarları 01.07.2008 tarihinden itibaren %25 oranında yugulanacaktır.
 
3- Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılmaya devam edilecektir. Ancak MTV Kanunu 9’uncu maddesinin değişik ikinci fıkra hükmüne göre zamanında tahakkuk ettirilmeyen veya eksik tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi ikmalen tarh ettirilecektir.
 
İkmalen tarh edilen vergi ve kesilen cezaya ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu ile mükellefe tanınmış olan cezada indirim ve uzlaşma hükümlerinden yararlanılması imkan dahilindedir.
 
İkmalen tarh edilen vergi için Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesinin 3’üncü bendine göre gecikme faizi hesaplanacağı tabiidir.
 
Ancak verginin eksik tahakkukunda mükelleften kaynaklanan bir hata bulunmaması halinde ceza kesilmemesi gerekmektedir.
 
4- 06.06.2008 tarihinden sonra, motorlu taşıtlar vergisi borçları taksitlendirilmiş olan taşıtlara ilişkin fenni muayene yaptırılabilmesi ve denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alınabilmesi için “Fenni Muayene İzin Belgesi” nin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak söz konusu belgenin düzenlenebilmesi için mükelleflerin tecil şartlarına uygun ödeme yapmaları gerekmektedir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.