Numara : 140
Tarih : 7.8.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/140
 
KONU 5793 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci Maddesinde  İbare Değişiklikleri Yapılarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Yapılan Arazi ve Arsa Teslimleri KDV İstisnası Kapsamına Alınmıştır.
 
6 Ağustos 2008 tarih ve 26959 Sayılı Resmi Gazete’de 5793 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Kanun ile 26 adet Kanun ve kararnamede değişiklik yapılmıştır. Bunlardan biri de Katma Değer Vergisi Kanunudur.
 
5793 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin “Diğer İstisnalar” ile ilgili 4 üncü fıkrasının (r) ve (p) fıkralarında ibare değişiklikleri yapılmıştır.
 
1- KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin 4-p bendinde yapılan  değişiklik; maddenin eski hali ile mukayeseli olarak aşağıdaki gibidir.
 
Fıkranın Eski Şekli
Fıkranın Yeni Şekli
17 nci madde 4 üncü fıkrası (p) bendi
 
p) Hazinece yapılan; gayrımenkul teslim ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullama izni
ve ön izin verilmesi işlemleri
17 nci madde 4 üncü fıkrası (p) bendi
 
p) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralmaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni
ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri
 
 
 
Yukarıda görüldüğü üzere, fıkrada “gayrimenkul” ibaresi yerine “taşınmaz” ibaresi kullanılmış ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri de KDV’den  istisna kapsamına dahil edilmiştir.
 
2- KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin 4-r bendinde yapılan değişiklik maddenin eski hali ile mukayeseli olarak aşağıdaki gibidir.

 
Fıkranın Eski Şekli
Fıkranın Yeni Şekli
17 nci madde 4 üncü fıkrası (r) bendi
 
r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile
özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki
tam yıl süreyle bulunan iştirak
hisseleri ile gayrimenkullerin satışı
suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile
bankalara borçlu olanların ve kefillerinin
borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak
hisslerinin (müzayede mahallerinde yapılan
satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
 
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini
yapan kurumların, bu amaçla
aktiflerinde bulundurdukları gayrimenkul ve
iştirak hisselerinin teslimleri istisna
kapsamı dışındadır.
 
İstisna kapsamında teslim edilen
kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve
teslimin yapıldığı döneme kadar indirim
yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi,
teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin
gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınır.
 
17 nci madde 4 üncü fıkrası (r) bendi
 
r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile
özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki
tam yıl süreyle bulunan iştirak
hisseleri ile taşınmazların satışı
suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile
bankalara borçlu olanların ve kefillerinin
borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak
hisslerinin (müzayede mahallerinde yapılan
satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
 
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini
yapan kurumların, bu amaçla
aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve
iştirak hisselerinin teslimleri istisna
kapsamı dışındadır.
 
İstisna kapsamında teslim edilen
kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve
teslimin yapıldığı döneme kadar indirim
yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi,
teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin
gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınır.
 
Yukarıda görüldüğü üzere KDV Kanunu’nun 17 nci maddesi 4 üncü  fıkrası (r) bendi metninde yer alan “gayrimenkullerin” ibaresi “taşınmazların” şeklinde,  “gayrimenkul” ibaresi “taşınmaz” şeklinde değiştirilmiştir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.