Numara : 145
Tarih : 22.8.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/145
 
KONU: Elektronik Beyanname Gönderimi İle İlgili Olarak 340 ve 346 Sıra Nolu Genel Tebliğlerde Değişiklik Yapan 386 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı.
 
22.08.2008 tarih ve 26975 Sayılı Resmi Gazete’de 386 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanarak; daha önce elektronik beyanname gönderimi ile ilgili olarak düzenlemeler yapan 340 ve 346 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapılmıştır.
 
346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Taahhütname verilmesi zorunluluğuna” ilişkin kuralları Danıştay 7. Dairesinin 13.11.2007 tarih ve 2005/1204 Esas Nolu ve 2007/4633 Karar Nolu kararı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle 386 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile 340 ve 346 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğlerinde aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.
 
1- 340 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler İle Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler
 
1.1. 340 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan (Ek:1) ve (Ek:2) 386 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan şekilde değiştirilmiş ve başlıkları aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.
 
 
340 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin IV. ve V. Bölümlerinde yeralan eski Ek:1 ve 2 başlıkları
 
 
386 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile
değiştirilen yeni Ek:1 ve 2 başlıkları
 
-       “Elektronik Beyanname Gönderme Talep
      Formu ve Taahhütnamesi” (Ek:1)
 
 
-       “Elektronik Beyanname Gönderme Talep
      Formu” (Ek:1)
 
 
-       “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık
Yetkisi Talep  Formu ve Taahhütnamesi” (Ek:2)
 
 
-       “Elektronik Beyanname Gönderme
     Aracılık Yetkisi Talep  Formu” (Ek:2)
 
 
 
1.2. 340 Nolu VUK Genel Tebliğinin “VII Beyannamelerin İmzalanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 1 nci bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
 
“Söz konusu kişiler bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır”
 
Bu ifade ile beyannamelerini kendileri gönderecek olan mükelleflere ve aracılık yetkisi verilmiş meslek mensuplarına, paralo ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanımı halinde Gelirler Genel Müdürlüğünün 444 0 435 Nolu Çağrı Merkezine bildirmeleri gerektiği ana kadar yapılan işlemlerden ve parola ve şifrenin kullanımından sorumlu tutulacakları açıklanmaktadır.
 
1.3. 340 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin VII- Beyannamelerin İmzalanması ve Diğer Hususlar" başlıklı bölümüne 4 üncü bentten sonra gelmek üzere 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentler eklenmiştir. Yeni eklenen bentler aynen aşağıdaki gibidir.
 
“5 - Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler, mükelleflerle aralarında düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmeleri gereğince, mükelleflerin beyannamelerinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 
Sadece aracılık hizmeti alan mükellefler veya kanuni temsilcileri, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi aracılık hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere, tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdürler. Aracılık hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler de verilen bu bilgiler doğrultusunda elektronik beyanname formatına uygun olarak beyannameleri düzenlemek zorundadırlar. Bu bilgilerin elektronik ortamda gönderilerek onaylanan beyannameye doğru yansıtılmaması halinde, ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 
6 - Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin aracılık yetkisi talep eden tüzel kişiliğin yetki verdiği kişiye teslimi aracılık yetkisi talep eden tüzel kişiliğe teslim hükmünde sayılır.
 
Aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliğin, yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliğe ait olacaktır.
           
Söz konusu yetkinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde yetki verilen kişinin, aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliği temsil yetkisinin devam ettiği kabul edilecektir.
           
7 - Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.
           
8 - Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludurlar.
           
Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, işyerinin satışı, transferi ve işi bırakmada üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.
           
9 - Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kendisine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen mükellefler ile aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelerde yer alan usul ve esasların tümüne uyması gerekmektedir.
           
10 - Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannameler için belirlenen usul ve esaslar, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen bildirimler için de geçerlidir.
           
11 - Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi dairesi elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi verdiği gerçek ve tüzel kişilerin aracılık yetkisini kaldırmaya yetkilidir. Aracılık yetkisi kaldırılan gerçek ve tüzel kişilere durum taahhütlü bir yazı ile bildirilir.”
 
2- Aracılık Yetkisi Verilen Kişilerin Bağlı Oldukları Vergi Dairesinin Tam Otomasyonlu Olmaması Halinde Yapılacak İşlemler İle İlgili Olarak 346 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik
 
346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “4. Aracılık Yetkisi Verilen Kişilerin Bağlı Oldukları Vergi Dairesinin Tam Otomasyonlu Olmaması”  başlıklı bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
           
“Tam otomasyonlu olmayan vergi dairelerinin mükellefi olan ve aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensupları bağlı bulundukları vergi dairelerine 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde (Ek:2) yer alan talep formunu verecekler; vergi dairesi, talep formunun bir örneğini Gelir İdaresi Başkanlığının (0.312.342 22 59) numaralı faksına derhal gönderecektir. Talep formunu faks ortamında alan Gelir İdaresi Başkanlığı; kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı zarfı, aracılık yetkisi talep eden meslek mensubuna iletilmek üzere, meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesine iletecektir. Vergi dairesi zarfı, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda meslek mensubuna teslim edecektir. Bu meslek mensupları, tam otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.”
 
Yukarıda görüldüğü üzere, değişiklik Ek 2 formunun yeni şekline paralel olarak “Taahhütname” ifadesnin kaldırılması şeklindedir. Bildirimler Ek 2 formunun yeni şekli ile yapılacaktır. Prosedürde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
 
386 Sıra Nolu VUK  Genel Tebliğinin ekinde (Ek:1) ve (Ek:2) nin yeni formatları yer almaktadır.
 
 
   
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.