Numara : 146
Tarih : 22.8.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/146
 
KONU: 08.09.2008 Tarihine Kadar Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılarak Ödenmesine İlişkin 2008/79 Sayılı Sosyal Güvenlik Genelgesi Yayınlandı.
 
19.08.2008 tarih ve 26972 Sayılı Resmi Gazete’de 5797 Sayılı” Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanarak, 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa” Geçici 25 inci madde eklenmiştir.
 
Geçici 25 inci madde ile; 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 24 üncü maddesi ile tanınan ödeme kolaylıklarından yararlanamayan mükelleflere, 08.09.2008 tarihine kadar ek süre tanınarak borçlarını yeniden yapılandırma imkanı verilmiştir.
 
Düzenlemeye göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mükelleflerin 20 gün içinde (19.08.2008 tarihinden 08.09.2008 tarihine kadar) yazılı olarak Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla , kapsama giren borçlarını, maddede belirtilen şartlarla peşin veya 12 aya kadar taksitle ödeyebilmeleri imkanı getirilmiştir.
 
Bu düzenlemeler 20.08.2008 tarih ve 2008/144 Sayılı sirkülerimizde açıklanmıştır.
 
Bu defa konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 20.08.2008 tarih ve 2008/79 Sayılı Genelge yayınlanmış ve 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 25 inci maddesine göre ödenecek borçlar için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince yapılacak işlemler örnekler verilmek suretiyle açıklanmıştır.
 
Genelgede uygulama ile ilgili örnekli açıklamalar yer almakta olup konu başlıkları aşağıdaki gibidir.
 
1. Kapsama Giren Borçlar;
2. Başvuru Süresi ve Şekli;
3. Ödeme Şekli, Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Ödeme Süresi;
3.1. Peşin Ödenecek Tutarın Hesaplanması;
3.2. Taksitler Halinde Ödenecek Tutarın Hesaplanması
3.3. Başlangıçta Taksitle Ödeme Yolunu Tercih Eden Borçluların, Sonradan Peşin Ödeme Yolunu Tercih Etmeleri;
3.4.  Başlangıçta Peşin Ödeme Yolunu Tercih Eden Borçluların, Sonradan Taksitle Ödeme Yolunu Tercih Etmeleri;
3.5. Tatbik Edilmiş Hacizler Nedeniyle Kurum Hesaplarına İntikal Eden Paralar;
4. Ortak Hükümler;
4.1. Taksit Ödeme Yükümlülüklerinin İhlal Edilmesi;
4.2. Daha Önce Tahsil Edilmiş Gecikme Cezası ve Gecikme Zammının İade ve Mahsup Edilmemesi;
4.3. Haczedilmiş Mallar ile Alınmış Teminatlar;
4.4. İlgili Kanunlara Göre Tecil ve Taksitlendirilmiş ya da Yapılandırılmış Borçlar;
4.5. Uzlaşma Kapsamına Giren Borçlar;
4.6. 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Sigortalılar veya Bunların Hak Sahiplerinin Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları;
4.7. İtiraz ve Davalardan Feragat Edilmesi ve İhtilaf Yaratılmaması;
5. Diğer Hükümler ve Bilgisayar Programları
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.