VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/28
 
KONU: 5728 Sayılı Kanun İle; Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler 
 
8 Şubat 2008 Tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren  5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  vergi kanunları da dahil olmak üzere  ile 154 adet kanun ve nizamnamede değişiklik yapılmıştır.
 
Bu sirkülerimiz, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunda yapılan  değişiklikler ile ilgilidir.
 
5728 sayılı Kanunun, 160,161,162,163,164,165,166 ncı  maddeleri ile 578 nci maddesi (ş) fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun aşağıda sayılan maddelerinde değişiklikler yapılmış; bu değişiklikler, maddenin önceki hali ile mukayeseli olarak bilgilerinize sunulmuştur.
 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;
 
1-       “Yasaklar ve Cezalar” ile İlgili 107 nci Maddede Yapılan Değişiklik;
 
5728 sayılı Kanunun 160 ncı maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  Kanunun (AATUH Kanun) 107 nci maddesi değiştirilmiş,  maddede geçen ceza miktarı yeni ceza kanununa göre yeniden düzenlenmiştir.Maddesinin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir.
 
ESKİ HALİ
Yasaklar ve Cezalar
Madde No 107
 
Bu kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısiyle amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.  Bu sırları kendileri veya başkaları için menfaat temini maksadı ile ifşa edenler beş aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bu suçun failleri ile birinci fıkradaki suçun mükerrirlerinin bir daha Devlet hizmetinde kullanılmamalarına karar verilir. 
YENİ HALİ
Yasaklar ve Cezalar
Madde No 107
 
(5728 sayılı Kanunun 160 ncı maddesi ile değişen madde) Bu Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır.
 
 
 
Yapılan değişiklik ile atıfta bulunulan 5237 sayılı TCK’nın 239 ncu maddesinde düzenlenen “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” ile ilgili  madde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
Türk Ceza Kanunu
 
 
Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
 
 Madde 239- (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.
(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır.
(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 
2-      “Artırmalara Katılamayacak ve Artırmalarda Mal Satın Alamayacak Olanlar” ile İlgili 108 nci  Maddede Yapılan Değişiklik;
5728 sayılı Kanunun 161 nci maddesi ile 6183 sayılı AATUH Kanunun 108 ici maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Maddede geçen ceza miktarı yeni ceza kanununa göre yeniden düzenlenmiştir.
(*) Ayrıca 5728 sayılı Kanunun 578/ş fıkrası ile 107 nci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
ESKİ HALİ
 
Artırmalara Katılamıyacak ve Artırmalarda Mal Satın Alamıyacak Olanlar Madde
No 108
 
Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan kimseler, bu kanun gereğince paraya çevrilecek malların artırmasına ne kendi adlarına, ne de diğer kimseler ad ve hesabına iştirak edemiyecekleri ve bu artırmalardan mal satınalamıyacakları gibi, bu malları üçüncü şahıslar vasıtasiyle veya üçüncü şahıslara satınaldırıp onlardan beş sene müddetle teferruğ suretiyle dahi satınalamazlar. Bu memnuiyet, bunların eşlerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına da şamildir. Bu memnuiyet hilafına yapılan  ihalelerin 99 uncu maddeye göre feshi istenebilir.
(5728 sayılı kanunun 578/ş maddesi ile yürürlükten kaldırılan fıkra) Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis ve altı aydan üç yıla kadar memuriyetten mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar.
YENİ HALİ
 
Artırmalara Katılamıyacak ve Artırmalarda Mal Satın Alamıyacak Olanlar
Madde No 108
 
Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan kimseler, bu kanun gereğince paraya çevrilecek malların artırmasına ne kendi adlarına, ne de diğer kimseler ad ve hesabına iştirak edemiyecekleri ve bu artırmalardan mal satınalamıyacakları gibi, bu malları üçüncü şahıslar vasıtasiyle veya üçüncü şahıslara satınaldırıp onlardan beş sene müddetle teferruğ suretiyle dahi satınalamazlar. Bu memnuiyet, bunların eşlerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına da şamildir. Bu memnuiyet hilafına yapılan  ihalelerin 99 uncu maddeye göre feshi istenebilir.
 
(5728 sayılı Kanunun 161 ncimaddesi ile değişen fıkra)  Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar
 
 
 
 
 
3-      “Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar”ile İlgili 110 ncu  Maddede Yapılan değişiklik;
 
5728 sayılı Kanunun 162’nci maddesi ile  6183 sayılı AATUH  Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maddede geçen ceza miktarı yeni ceza kanununa göre yeniden düzenlenmiştir.
 
Buna göre maddenin son hali düzenlemeden önceki haliyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 
 
ESKİ HALİ     
Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar
Madde No 110
 
Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadiyle mallarından bir kısmını veya tamamını: 
1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette, 
2. Gizliyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya asli olmıyan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır ve tevellüt eden zarar az ise verilecek ceza yarısına kadar indirilerek, eğer pek fahiş ise yarısına kadar artırılarak hükmolunur.
YENİ HALİ
Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar
Madde No 110
 
Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadiyle mallarından bir kısmını veya tamamını: 
1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette, 
2. (5728 sayılı Kanunun 162 nci maddesi ile değişen bent) Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
 
 
 
4-      “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar” ile İlgili 111 nci  Maddede Yapılan Değişiklik;
 
5728 sayılı Kanunun  163’üncü maddesi ile  6183 sayılı AATUH Kanunun 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Maddede geçen ceza miktarı yeni ceza kanununa göre yeniden düzenlenmiştir.
 
ESKİ HALİ
Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar
Madde No 111
 
Bu kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymıyanlar sulh işlerine bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye kadar hapis ile cezalandırılırlar. 
YENİ HALİ
Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar
Madde No 111
 
(5728 sayılı Kanunun 163 ncü maddesi ile değişen madde) Bu Kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
5-      “Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler”ile İlgili 112 nci  Maddede Yapılan Değişiklik;
 
5728 sayılı Kanunun  164’üncü maddesi ile  6183 sayılı  AATUH Kanunun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Maddede geçen ceza miktarı yeni ceza kanununa göre yeniden düzenlenmiştir.
 
ESKİ HALİ
Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmiyenler 
Madde No 112
 
Usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her türlü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan artmaları 61'inci madde hükümleri gereğince zamanında bildirmemek suretiyle amme alacağının tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar sulh işlerine bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar.
 
 
YENİ HALİ
Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmiyenler 
Madde No 112
(5728 sayılı Kanunun 164 ncü maddesi ile değişen madde) Usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her türlü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan artmaları 61 inci madde hükümleri gereğince zamanında bildirmemek suretiyle amme alacağının tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
 
6-      “Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmeyenler” ile İlgili 113 ncü  Maddede Yapılan Değişiklik;
 
5728 sayılı Kanunun 165’inci maddesi ile  6183 sayılı AATUH Kanunun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maddede geçen ceza miktarı yeni ceza kanununa göre yeniden düzenlenmiştir.
 
ESKİ HALİ
Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmiyenler
Madde No 113
 
Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları 55'inci maddenin son fıkrası gereğince yapılan talebe rağmen bildirmiyenler sulh işlerine bakan mahkemelerce 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılırlar.
 
YENİ HALİ
Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmiyenler
Madde No 113
 
(5728 sayılı Kanunun 165 nci maddesi ile değişen madde) Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları 55 inci maddenin son fıkrası gereğince yapılan talebe rağmen bildirmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
 
7-      “İstenecek Bilgileri Vermeyenler” ile İlgili 114 ncü Maddede Yapılan Değişiklik;
 
5728 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi ile  6183 sayılı AATUH Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maddede geçen ceza miktarı yeni ceza kanununa göre yeniden düzenlenmiştir.
 
ESKİ HALİ
İstenecek Bilgileri Vermiyenler
Madde No 114
 
Kendisine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan amme borçluları bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde:  1. En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini,  2. Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetindedirler.  Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmeyenler sulh işlerine bakan mahkemelerce bir aya kadar hafif hapis veya (5281 sayılı Kanunun 43/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) 100 Yeni Türk Lirasına kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.
 
YENİ HALİ
İstenecek Bilgileri Vermiyenler
Madde No 114
 
Kendisine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan amme borçluları bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde:  1. En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini,
2. Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetindedirler.  (5728 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi ile değişen fıkra) Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmeyenler elli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye