Numara : 32
Tarih : 16.5.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/32
 
KONU

Vergi Ziyaı Cezası Uygulamasına İlişkin 358 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

 
Bilindiği üzere, 5479 sayılı Kanunla (R.G.: 08.04.2006;  26133), Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinde değişiklik yapılarak, 1.1.2006 tarihinden itibaren vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmesi, bu cezanın ; vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verenlere üç kat, bu fiillere iştirak edenlere bir kat, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen vergi beyannameleri için ise yüzde elli oranında uygulanması hükme bağlanmıştır.
 
Ayrıca, 5479 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 27. madde ile, 1/1/2006 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, 1/1/2006 tarihinden  sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren fiiller için ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği, bu cezanın; vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verenlere üç kat, bu fiillere iştirak edenlere bir kat, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için de yüzde elli oranında uygulanması hükme bağlanmıştır.
 
13 Mayıs 2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 358 sıra no’lu VUK Genel Tebliği ile, 5479 sayılı Kanunla değiştirilen vergi ziyaı uygulamasına ilişkin aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır :
 
1. Vergi Ziyaı Cezasının Vergilendirme Dönemleri İtibariyle Uygulanması

1.1. 1/1/2006 Tarihinden Önceki Vergilendirme Dönemleri
a) 1/1/2006 Tarihinden Önce Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları
Eski hükümlere göre hesaplanarak 01/01/2006 tarihinden önce kesilip tebliğ edilen vergi ziyaı cezalarından;
-       01/01/2006 tarihinden önce kesinleşen ancak henüz tahsil edilmemiş olanların takip ve  tahsili yolunda gerekli işlemlere devam edilecektir
-       01/01/2006 tarihinden itibaren kesinleşenler ile 13 Mayıs 2006 tarihi itibariyle henüz kesinleşmemiş olanlar hakkında ise gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

b) 1/1/2006 - 8/4/2006 Tarihleri Arasında Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları
Önceki dönemlere ilişkin olup,
-       01/01/2006-8/4/2006 tarihleri arası kesilip tebliğ edilen vergi ziyaı cezaları hakkında    (kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın) geçici 27. madde hükmü esas alınmak suretiyle gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.
-       01/01/2006-8/4/2006 tarihleri arası kesilip tebliğ edilen vergi ziyaı cezalarından idari yargı organlarında açılan ve henüz sonuçlanmamış olan davalarla ilgili olarak da gerekli düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra durumdan yargı mercileri haberdar edilecektir.

c) 8/4/2006 Tarihinden Sonra Kesilecek Vergi Ziyaı Cezaları
Önceki dönemlere ilişkin olup, 8/4/2006 tarihinden sonra kesilecek vergi ziyaı cezaları, Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 27 nci madde uyarınca, ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında olacaktır. Ancak vergi ziyaına; kaçakçılık suçlarından birisinin işlenmesi suretiyle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, kaçakçılık fiillerine iştirak halinde bir kat, kanuni süresinde yapılmayan ya da eksik yapılan beyanın daha sonra kendiliğinden yapılması veya tamamlanması halinde de bu ceza yüzde elli oranında uygulanacaktır.

1.2. 1/1/2006 Tarihinden Sonraki Vergilendirme Dönemleri
1/1/2006 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak 8/4/2006 tarihinden önce eski hükümlere göre kesilmiş veya kesinleşmiş olan vergi ziyaı cezaları için gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. Bunlardan idarî yargı mercileri nezdinde açılmış bulunan ve henüz sonuçlanmamış olan davalarla ilgili olarak da gerekli düzeltme işlemleri yapılarak durumdan bu mercilere derhal bilgi verilecektir.
8/4/2006 tarihinden sonra vergi ziyaı cezasının kesilmesinde, vergi ziyaı cezası yeni hükümlere göre hesaplanacaktır.

2.
Uzlaşma Yoluyla Kesinleşmiş Olan Vergi Ziyaı Cezalarında Düzeltme
Düzeltme işlemine tabi tutulacağı belirtilen vergi ziyaı cezalarından uzlaşma yoluyla kesinleşmiş olanlarda; üzerinde uzlaşılan ceza tutarının, yeni hükümlere göre hesaplanan cezadan fazla olması halinde aradaki fark ile ilgili gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.