Numara : 45
Tarih : 7.7.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/45

 
KONU
 
Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Usullerle İlgili 359 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ Taslağı
 
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmış olan 359 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
Buna göre;  kesinleşen vergi ve cezaların açıklanması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.
 
-         2006 yılında yapılacak açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 17 Temmuz 2006 ila 17 Ağustos 2006 tarihleri arasında, 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılacaktır.
 
-         Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 125.000 YTL ve daha fazla borcu olan veya bu  tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacaktır.
 
-         Yapılacak açıklamada, 31/12/2005 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30/06/2006 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 01/06/2005-31/05/2006 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınacaktır.
 
-         Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulacak, ancak sözü edilen tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Gelir İstatistikleri ve Raporlama Müdürlüğü, İlkadım Caddesi Dikmen/ANKARA) adresine gönderilecektir.
 
-         Açıklama kapsamına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş olan vergi ve cezalar ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına takas ve mahsup için başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin % 50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçları alınmayacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.