Numara : 72
Tarih : 20.8.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/72 

KONU
 
Yabancı Sermayeli Şirketler ve İrtibat Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 

Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25205) yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ile 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunun kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu esaslara göre Hazine Müsteşarlığı yabancı yatırımlarla ilgili olarak bazı kurum ve kuruluşlardan istatistiki bilgi temin etmeye yetkili kılınmıştır. Uygulama Yönetmeliği yabancı kurumların Türkiye’deki irtibat bürolarının kuruluş ve işleyişlerine ilişkin düzenlemeler yapmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket ve şubelerden sermayeleri ve faaliyetleriyle ilgili bazı bilgilerin periyodik olarak Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderilmesi öngörülmektedir. Aynı düzenleme çerçevesinde, 4875 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli Türk şirketlerinin yabancı sermayeyi içeren hisse devir işlemleriyle ilgili olarak da Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

Yönetmelik ile getirilen aşağıdaki düzenlemeler halen faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirketler, şubeler ve irtibat büroları bakımından da geçerlidir.

1.     
Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Periyodik Olarak Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Gönderecekleri Bilgiler
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki yabancı sermayeli şirket ve şubeler aşağıda belirtilen bilgi formlarını belirtilen sürelerde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
- Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” çerçevesinde ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
- Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,
- Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde.
 
2.      Tamamen Yerli Sermayeli Şirketlerin Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Gönderecekleri Bilgiler
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli Türk şirketleri aşağıdaki işlemleriyle ilgili olarak Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir.

Tamamen yerli sermayeli Türk şirketleri;
- Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya,
- Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin 4875 sayılı Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildireceklerdir.

3. İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler
İrtibat bürolarının işleyişinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.
- Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.
- İrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu" doldurularak Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.
- İrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami 3 yıl olmak üzere süre uzatımı verilebilir.
- İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
  
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş