Numara : 117
Tarih : 26.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ

NO: 2006/117

 

KONU
Yabancı Ülkelerin Türkiye’deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarına Yapılacak Teslimlerde KDV İstisnası Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin 103 Seri Nolu KDV Genel Tebliği
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26388) yayımlanmış olan 103 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsolosluk mensuplarına yapılacak teslimlerde KDV istisnası uygulamasında yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde düzenlenmiş bulunmaktadır.
 
Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarının resmi alımlarında istisna uygulamasına 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde devam edilecek olup temsilcilik ve konsoloslukların sözü edilen Tebliğin (1) numaralı bölümünde belirtilen mensuplarına (diplomatik misyon şeflerine, diplomasi memurlarına, konsolosluklarda görevli misyon şeflerine, meslekten konsolosluk memurlarna, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığı'nca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personele) yapılacak teslimlerde ise istisna uygulamasının 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.
 
1/1/2007 tarihinden itibaren istisnadan faydalanacak diplomatik kuruluş ve konsolosluk mensuplarına Dışişleri Bakanlığınca bir banka kartı verilecektir. Bu kartta, Dışişleri Bakanlığının logosu ve "KDV Muafiyet Kartı" ibaresi yer alacaktır. İstisna kapsamındaki alışlar sadece bu kart kullanılarak yapılacak, mal bedelinin nakit, çek, havale diğer herhangi bir yolla ödenmesi halinde istisna uygulanmayacaktır. Diplomatik temsilcilik ve konsolosluk mensuplarına 1/1/2007 tarihinden itibaren 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen istisna belgesi verilmeyecektir.
 
KDV istisnası sağlayan banka kartları, Türkiye’nin diplomatik temsilcilik mensuplarına bütün mal ve hizmetlerde KDV istisnası sağlayan ülkelerin, Türkiye’deki diplomatik misyon mensuplarına verilebilecektir. Türkiye’nin diplomatik temsilcilik mensuplarına mal ve hizmetler itibariyle sınırlama getiren ülkelerin Türkiye’deki diplomatik misyon mensuplarına bu kart verilmeyecektir. Bunların başka bir şekilde diplomatik istisnadan faydalanması da mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu kartlar, ülkeler itibariyle karşılıklılık ilkesine göre Dışişleri Bakanlığınca belirlenen limitler içerecektir. Bu limitler bir yıl içinde yapılan alımlar için geçerli olacak, yıl sonunda kullanılmayan miktar sıfırlanacaktır. Yıl içinde göreve başlayan misyon mensupları için de yıl sonuna kadar aynı limit geçerli olacaktır. Ülkeler itibariyle belirlenen limitin dolması halinde banka kartının kullanıma kapatılması sağlanacaktır.
 
Bu kartlarla yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı, takrir yönteminin uygulandığı akaryakıt, motorlu taşıt ve taşınmazlar hariç olmak üzere istisna kapsamına girmektedir. Akaryakıt, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında eskiden olduğu gibi takrir yönteminin uygulanmasına devam edilecektir.
 
Yabancı misyon mensuplarının telekomünikasyon, kablolu tv, elektrik, su, doğalgaz vb. ödemeleri banka kartının yanı sıra banka aracılığıyla da yapılabilecek, Dışişleri Bakanlığınca bu ödemelerin limitten düşülmesi sağlanacaktır.
 
Satıcılar KDV istisnası sağlayan banka kartının ibrazı üzerine alıcıdan yabancı misyon personeli kimlik kartının da ibrazını isteyeceklerdir. İstisna kapsamında satın alınmak istenilen mal ve hizmetler için düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanmayacak ve alıcıdan tahsil edilmeyecektir. Bu satışlar için düzenlenen faturaya, alıcı adı ve adresinin yanı sıra uyruğu, KDV istisnası sağlayan  banka kartının ve yabancı misyon personeli kimlik kartının numarası yazılacaktır.
 
Ayrıca, 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 103 Seri Nolu KDV Genel Tebliğine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş