Numara : 71
Tarih : 12.5.2004

VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/71
 

KONU
 
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Kurulan ve Sözleşme İle Öngörülen Süre Kadar İşletilen Tesislerin Bu Süre Sonunda İlgili Kuruma Bedelsiz Devredildiği Durumda KDV Hesaplanmayacağına İlişkin GGM Sirküleri
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlamış olduğu 13 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; yap-işlet-devret modeli çerçevesinde kurulan ve sözleşme ile öngörülen süre kadar işletilen tesislerin bu süre sonunda bedelsiz olarak ilgili kuruma devredilmesi katma değer vergisine tabi olmakla birlikte, bu teslim karşılığında bir bedel alınmaması ve matrahın da buna göre belirlenmesi “haklı sebeplerle” izah edilebildiğinden KDV Kanununun 27/2 nci maddesine göre bu tür devir işlemlerinde emsal bedel üzerinden KDV hesaplanmayacağı yönünde görüş bildirmiştir.

Söz  konusu 13 Sayılı KDV Sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 13
 
Konusu
:Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde kurulan, belirli bir süre işletilen tesislerin işletme süresi sonunda ilgili kuruma devredilmesinin katma değer vergisi karşısındaki durumu hakkında
Tarihi
:04.05.2004
Sayısı
:KDV-13 /2004-13
İlgili olduğu maddeler
:Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 1, 27
 
A. Giriş : Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde kurulan ve sözleşme ile öngörülen süre kadar işletilen tesislerin bu süre sonunda ilgili kuruma devredilmesinin katma değer vergisi karşısındaki durumu ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bazı tereddütler hakkındaki açıklamalarımız aşağıdadır.
B. Katma Değer Vergisi Uygulaması: Yap-işlet-devret modeli, bir kamu yatırımının özel bir şirket tarafından gerçekleştirilerek sözleşme ile belirlenen süre içinde işletilmesi, sürenin sonunda işletilen tesisi ilgili kuruma eksiksiz ve kullanılabilir durumda devredilmesi anlamına gelen bir finansman modelidir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir.

Öte yandan, aynı Kanunun 27/1 inci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu, 27/2 nci maddesinde ise bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücretinin esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, yap-işlet-devret modelinde ilgili kurumca süre sonunda tesisin kendisine devri karşılığında işleticiye doğrudan bir bedel ödenmemektedir. Bir finansman türü olan bu modelde işletici tesisin devrine ilişkin bedeli, tesisi sözleşme ile öngörülen süre içinde işletmek suretiyle elde ettiği kazanç ile karşılamaktadır. Bu kazancın kaynağını tesisin devredildiği kurum değil, 3. şahıslar oluşturmaktadır.

Bu nedenle, tesislerin ilgili kuruma devri katma değer vergisine tabi olmakla birlikte, bu teslim karşılığında bir bedel alınmaması ve matrahın da buna göre belirlenmesi “haklı sebeplerle” izah edilebildiğinden bu tür devir işlemlerinde emsal bedel uygulaması yoluna gidilmemesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, yap-işlet-devret modelinde süre sonunda tesisin işletici tarafından ilgili kuruma tesliminde emsal bedel üzerinden katma değer vergisi aranılmayacaktır.
Duyurulur.
 
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.