Numara : 99
Tarih : 24.11.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/99

 
KONU
Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyetine İlişkin 5 Seri Nolu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
 
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 5 Seri Nolu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde, yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için taşımaları gereken şartlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Bilindiği üzere, yapı koopretiflerinin kurumlar vergisi muafiyeti ve geçiş dönemine ilişkin olarak  5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile aynı kanunun geçici 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında  düzenlenmeler yapılmıştır.Yapılan bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
1.1.  Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Yararlanma Şartları :
 
Yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olabilmeleri  için ana sözleşmelerinde aşağıdaki hükümlerin bulunması ve bu hükümlere fiilen de uyulması gerekmektedir :
 
-               Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
 
-               Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
 
-               Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması,
 
-               Sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz)
 
Öte yandan, yapı kooperatiflerinde yukarıda belirtilen şartların yanı sıra; kuruluşundan, inşaatın sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya sayılan bu kişiler ile işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer vermemesi ve yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması şartları da aranmaktadır.
Buna göre, öteden beri faaliyette bulunan ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisinden muaf olan yapı kooperatifleri ile 2006 yılı içinde kurulmuş olan yapı kooperatiflerinin 31.12.2006 tarihine kadar yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir.
 
Belirtilen tarihe kadar söz konusu şartları yerine getirmeyen yapı kooperatifleri hakkında, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrası gereğince 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş