Numara : 54
Tarih : 30.3.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/54
 
KONU
 
Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlandırılacak 250 Milyar Lirayı Aşan Yatırım Harcaması İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İbraz Edilmesi Gerekmektedir
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 35 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 27/3/2004; 25415) 4842 sayılı Kanun ile yatırım indirimi uygulamasında 24/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişikliklere atfen, yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmek için YMM Tasdik Raporu ibrazına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanununda düzenlenen yatırım indirimine ilişkin  olarak 4842 sayılı Kanun ile 24/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeler sonrasında, indirimden yararlanmak için teşvik belgesi alma zorunluluğu kaldırılmış, indirimden yararlanabilmek için gereken asgari yatırım harcaması tutarı ise 2003 yılı için 5 milyar lira olarak belirlenmişti. Aynı düzenlemeler çerçevesinde, 24/4/2003 tarihinden önce düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım harcamaları için uygulanacak yatırım indirimi ise 4842 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme öncesindeki hükümlere tabidir.

Tebliğde yer verilen aşağıdaki açıklamalar, hem 24/4/2003 öncesi hem de bu tarih sonrasındaki hükümlere tabi tutulan ve yatırım indirimi istisnasından yararlanacak yatırım harcamaları için geçerlidir.

1.  Tasdik Zorunluluğu Getirilen Yatırım Tutarı
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 19 uncu maddesi kapsamında 2003 yılı içinde yaptıkları 250 milyar lirayı aşan yatırım harcamalarının istisnadan yararlanabilmesi için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur.
Gelir Vergisi Kanunu’ nun geçici 61 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, 24/04/2003 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yatırım indirimi istisnasından yararlanmaya devam etmek isteyen mükelleflerin de, 2003 yılı içinde yaptıkları 250 milyar lirayı aşan yatırım harcamalarının istisnadan yararlanabilmesi için bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur.

2.   Tam Tasdik Yaptıran Mükellefler
Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için sözleşme düzenlemiş olan mükelleflerin, yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için ayrıca yatırım indirimi istisnası tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu mükelleflerin yatırım indirimi istisnasına konu teşkil eden işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki için 35 nolu Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme ve tetkiklere tam tasdik raporunun ayrı bir bölümünde yer verilmesi gerekmektedir.

3. Tasdik İşleminin Yaptırılmaması veya Tasdik Raporlarının Zamanında İbraz  Edilmemesi
Yatırım indirimi için öngörülen diğer şartlar yerine getirilmiş olsa dahi Maliye Bakanlığınca tasdik zorunluluğu getirilen “yatırım indirimi” istisnasına konu teşkil eden işlemlerin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi veya tasdik raporunun süresinde ibraz edilmemesi hallerinde istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

4.  Tasdik Raporunun İbraz Süresi
Tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerekir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.