Numara : 87
Tarih : 18.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/87

 
KONU
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 
Yatırımlarda devlet yardımları hakkında yayımlanmış olan 2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 06/10/2006; 26311) ile devlet yardımlarına ilişkin önemli değişiklikler yapılmış olup mevcut uygulamalarla ilgili 10/6/2002 tarih ve 2002/4367 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 21/12/2000 tarih ve 2000/1822 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.6 Ekim 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan yeni düzenlemeler  yürürlükten kaldırılan Kararlarla karşılaştırılmalı olarak bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
1. Genel Açıklamalar:
 
2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemenin amacı,  Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek, istihdam yaratmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesini temin etmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslar arası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen yatırım, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını ve istihdam yaratmalarını sağlamak, çevre korumaya yönelik yatırımlar, ileri teknoloji gerektiren yatırımlar ile bu yatırımlara ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek olarak ifade edilmiştir.
 
Yatırım malı olarak, bina ve arsa hariç, teşvik belgesi kapsamı mal ve hizmet üretimi için kullanılan her türlü makine teçhizat, tesisat ve mefruşat gibi sabit harcamalar tanımlanmıştır.
 
Söz konusu Karara istinaden  teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara sağlanacak destek unsurları,  Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek bölgesel ve sektörel kısıtlamalar çerçevesinde olacaktır.
 
Daha önceden yatırım teşvik uygulamalarında bölgesel ve sektörel belirlemeler Bakanlar Kurulu Kararı metinlerinde ve eklerinde açıklanmaktaydı.Söz konusu Karar ile bu uygulamalarda bölgesel ve sektörel belirleme yapma ve yatırım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları tespit etme yetkisi  Hazine Müsteşarlığına verilerek Müşteşarlık daha etkin bir konuma getirilmiştir.
 
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan, bu kararda belirtilen değerleri bir katına kadar artırmaya veya %75 oranında azaltmaya yetkilidir. 

2. Sağlanacak Destek Unsurları:
 
Teşvik belgesi kapsamında yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları aşağıdaki gibidir :
 
2.1. Gümrük Vergisi Muafiyeti:
 
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, yürürlükteki  İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaf tutulmuştur.
 
Sözkonusu Karar ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında CKD aksam ve parçalarının ithalinde 2002/4367 Sayılı Karara göre 1 yıldan daha uzun süreli ithalat yapılmasına ilişkin  kısıtlama kaldırılmıştır. 
Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek aşağıdaki mallar yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisine tabidir :
 
-Makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçalar, (2002/4367 sayılı Kararda makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçalara tanınan gümrük vergisi muafiyeti bu Kararla yürürlükten kaldırılmıştır)
-Binek araçları,
 
-Otobüs,
 
-Çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç),
 
-Treyler (frigorifik olanlar hariç),
 
-Mobilya,
 
-Yat,
 
-Motorbot,
 
-Kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç),
 
-Transmikser,
 
-Beton santrali,
 
-Forklift,
 
-Beton pompası,
 
-Inşaat malzemeleri,
 
-Porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası
 
Bu Karar uyarınca ar-ge yatırımları dışındaki diğer yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez.
 
Buna göre, sadece ar-ge yatırımları için düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında ham madde, ara malı ve işletme malzemesinin ithal edilmesine imkan tanınmıştır.
 
Teşvik belgesi kapsamında, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar gözönüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde ithaline izin verilebilecek yatırım konusu mallar aşağıdaki gibidir :
 
-İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),
 
-İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizat, (2002/4367 sayılı Kararda İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizatlar destek unsurlarından yararlandırılmıyordu)
-Kullanılmış komple tesis (Kullanılmış komple tesis ithali, 2006/10921 Sayılı Kararla yukarıdaki şartlar çerçevesinde yatırım teşvik kapsamına alınan yeni bir yatırım unsurudur)
2.2. Katma Değer Vergisi İstisnası:
 
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.
 
2.3. Faiz Desteği:
 
Bu Kararla, 10/6/2002 tarih ve 2002/4367 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 21/12/2000 tarih ve 2000/1822 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararda sağlanan kredi tahsis destekleri  kaldırılmış olup yerine faiz desteği uygulaması getirilmiştir.
Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar ile KOBİ’lerin yapacağı yatırımlar, ar-ge ve çevre konularında yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için bankalardan (katılım bankaları dahil) kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak ödenecek faizin veya kâr payının Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı, Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 4 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.
 
Ar-ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen işletme malzemelerinin teminine yönelik olarak bankalardan kullanılacak en az 6 ay ve en çok 12 ay vadeli işletme kredileri ile ilgili olarak; Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde ödenecek faizin veya kâr payının 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.
 
Proje bazında bütçe kaynaklarından karşılanabilecek azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı aşağıda belirtilen tutarlarla sınırlı olacaktır :
 
-Ar-ge ve çevre yatırımları için 300 bin Yeni Türk Lirası,
 
-KOBİ yatırımları için 200 bin Yeni Türk Lirası,
 
-Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1 milyon Yeni Türk Lirası
 
-Ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi faiz desteği için ise 100 bin Yeni Türk Lirası
 
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar ile kullanılmış makine ve teçhizat için faiz desteği sağlanmamaktadır.
Aynı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı banka talepte bulunamayacaktır.
 
Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya ana paralarının firma tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi halinde, bu durum ilgili bankalar tarafından en kısa sürede Hazine Müsteşarlığına bildirilir ve takip eden dönemler için Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin bilahare ilgili bankaca Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için  faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin aksamasının tekrarı halinde faiz desteği ödemesine son verilir.
 
Bankalar, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamı yatırım için kullandırılmasıyla yükümlü tutulmaktadır. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tesbiti halinde Hazine Müsteşarlığınca kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankaca bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın 5 işgünü içerisinde  bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu meblağ Hazine Müsteşarlığınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek talimata istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından virman yapılmak suretiyle tahsil edilecektir.
 
3. Sabit Yatırım Tutarları:
 
Yatırımlar bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından, Hazine Müsteşarlığınca  makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme sonucunda yatırım projesinin uygun görülmesi ve tebliğle belirlenecek ilke ve ölçütler içinde kalınması koşulu ile teşvik belgesine bağlanmak suretiyle yararlanabilecektir.
 
Yatırımın, yatırım teşvik belgesine bağlanabilmesi için olması gereken sabit yatırım tutarları aşağıdaki gibidir :
 
-Kapsamı Hazine Müsteşarlığınca tebliğle belirlenecek KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası,
 
-KOBİ kapsamına girmeyen işletmelerin yatırımlarında asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası,
 
-Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda, finansal kiralama şirketleri için aranacak asgari yatırım tutarı 200 bin Yeni Türk Lirası
 
4. Teşvik Belgesi İçin Müracaat Usulleri:
 
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir :
 
-Yatırımı gerçekleştirecek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri,
 
- Şirket kuruluşunu ve şirketin nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Eesnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi,
 
-Esasları bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek yatırım bilgi formu ve eki bilgi ve belgeler
 
- Saymanlık hesabına yatırılan meblağa ait makbuz.
 
Yapılacak sabit yatırım tutarı ve türüne göre müracaat yapılacak kurumlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir :
 
a)Ar-ge yatırımları, çevre yatırımları, KOBİ’lerin yapacağı yatırımlar, yabancı sermayeli yatırımlar ve imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 8 milyon Yeni Türk Lirasını aşan yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı
 
b)İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak, (a) bendi kapsamına girmeyen, sabit yatırım tutarı 8 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve yatırımın yapılacağı yerde Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı sanayi odası bulunan yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın bulunduğu yerdeki sanayi odası veya Hazine Müsteşarlığı
Teşvik belgesine ilişkin müraacaat Hazine Müsteşarlığına yapılacak ise bütçeye irat kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Saymanlık hesabına 400 Yeni Türk Lirası, odalara yapılacak ise Saymanlık hesabına 300 Yeni Türk Lirası, ilgili sanayi odası hesabına da 100 Yeni Türk Lirası yatırılır. Bu meblağlar hiç bir surette iade edilmeyecektir.
 
İlgili sanayi odalarınca yatırım teşvik belgesi ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığınca tebliğle belirlenecek tamamlama ekspertiz ücretleri dışında, yapılacak diğer işlemler için başka hiçbir isim altında ücret talep edilemeyecektir.
 
Odalara yapılacak müracaatta, bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ilgili odaca yapılacak değerlendirme sonuçları format halinde Hazine Müsteşarlığına iletilir. Müsteşarlığın yapacağı nihai değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırımlar teşvik belgesine bağlanır.
 
Firmaya ait, aynı yatırım yeri için aynı yatırım konusunda düzenlenmiş halen geçerli teşvik belgesi bulunması halinde yeni teşvik belgesi düzenlenmeyecektir.Ayrıca Müsteşarlığa yapılan müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırımlar için de teşvik belgesi talepleri dikkate alınmayacaktır.
 
5. Turizm Yatırımları:
 
Turizm Yatırım veya Turizm İşletme Belgesinin geçerlilik süresinin belirlenmesi ve onaylı belgenin ibraz edilmesi kaydıyla, belgeli turizm yatırımları veya işletmelerinin 2004 yılı Nisan ayından sonraki elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi de dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark Hazinece karşılanır.Belgeli turizm yatırımları veya işletmelerinin 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi veya 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlandırılması halinde bu destekten yararlanılması mümkün değildir.
 
6. Yatırımlarda Devir, Satış, İhraç, Kiralama İşlemleri:
 
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip 3 yılı doldurmuş olması halinde serbesttir.
 
3 yıllık sürenin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizatın, yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte aşağıdaki işlemlere tabi tutulması Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir :
 
-Makine ve teçhizatın teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,
 
-Makine ve teçhizatın teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,
 
-Makine ve teçhizatın ihracı,
 
-Makine ve teçhizatın kiralanması
 
Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Hazine Müsteşarlığının izinine tabidir.
 
Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırımlardan  tamamlama ve  belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan firmaların cebri icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda, yatırımcı, icra veya iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme  tarihinden önce talep edilmesi  halinde Müsteşarlıkça teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, satışın kesinleşmesi halinde kesinleşme tarihi itibarıyla  varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
 
Yatırımcı firmanın ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi halinde de firmanın, ilgili tasfiye kurulunun veya organının talebi üzerine dördüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.
 
7. Yatırımların Nakli:
 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımların nakline, bölgesel ve sektörel kısıtlamalara bağlı olarak ve gidilecek yöreye göre fazladan yararlanılan desteklerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca geri ödenmesi koşuluyla Hazine Müsteşarlığınca izin verilebilir.
 
8. Yatırımın Süresi ve Tamamlama Vizesi:
 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. İlgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında ek süre verilebilir.
 
Bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında bu süre Müsteşarlıkça değerlendirilerek ilave ek süre verilebilir.
 
Teşvik belgesinde yatırıma başlama tarihi Müsteşarlığa veya odaya müracaat tarihidir.

Yatırımın gerçekleşme durumu, altışar aylık dönemler halinde Müsteşarlığa bildirilir.
 
Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlık re’sen tamamlama vizesi işlemlerini başlatabilir.
 
Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için  ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar veya  yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.
 
Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü maddede belirtilen asgari ve azami yatırım tutarlarına uyulmaması halinde teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmi olarak müeyyide uygulanarak sağlanmış olan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgililerden geri alınır.
 
9. Karara İlişkin Uygulama:
 
Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.
 
Müsteşarlık, tebliğler ile belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemlerin yürütme yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara devredebilir.
 
Müsteşarlık, bu Kararın uygulanmasını teminen; makro ekonomik politikalar ve gelişen şartlar göz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri almaya, yasal düzenlemeler yapmaya,  çeşitli kurum ve kuruluşlara verilecek görevlere ilişkin esas ve usulleri tebliğler ile belirlemeye, ilgili kuruluşlardan bilgi istemeye, bu Kararda öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir ve haklı sebeplerin varlığı halinde teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya, yatırımlarda öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya, belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların işlemlerini sınırlamaya, teşvik belgelerini iptal etmeye veya teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurlarına yönelik kısmen veya tamamen müeyyide uygulamaya yetkilidir.
 
Bu Karar ve bu Karar’a ilişkin olarak çıkarılacak tebliğlerde belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların yararlandıkları destek unsurları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca kısmen veya tamamen geri alınır.
 
10.  Daha Önceki Kararlara İlişkin Uygulama:
 
Daha önceki yıllarda düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara söz konusu belge hangi Karara istinaden verildiyse o Karar çerçevesinde devam edilecektir. Ancak, talep edilmesi halinde faiz desteği hariç olmak üzere bu Karar ve bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğin lehe gelen hükümleri uygulanabilir.
 
Bu Kararın yayımından önceki kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi işlemleri, bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili kararlar ve  teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bağlı kalınmaksızın mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılır. Ancak, varsa fazladan yararlanılan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunur.

10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Karara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarda, yatırıma başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde yatırım harcaması yapılması şartı aranmaz. Aynı Karara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine, tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında Müsteşarlıkça ilave ek süre verilebilir.
 
6 Ekim 2006 tarihinden önce sonuçlandırılmamış yeni teşvik belgesi müracaatları, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Karar hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak, talep edilmesi halinde bu Karara istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
6 Ekim 2006 tarihinden önce yapılan müracaatlar için müracaat tarihinde yürürlükte bulunan karar uyarınca teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaatların aşağıdaki kuruluşlar tarafından Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde Müsteşarlığa intikal ettirilmeyen müracaatlar bu Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilir :
 
-10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca odalara yapılan müracaatlar için, 6 Ekim 2006 tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde ilgili odalar,
 
-21/12/2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Kararnamenin eki Karara istinaden yapılmış olan müracaatlar için, 6 Ekim 2006  tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aracı bankalar.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş