Numara : 80
Tarih : 30.9.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/80

KONU

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2003/4 Sayılı Tebliğ

Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2003/4 Sayılı Tebliğ (R.G.: 29/9/2003; 25242) ile yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki bazı işlemlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
2003/4 Sayılı Tebliğ ile 29/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir.

1) Finansal Kiralama İşlemine Konu Makine ve Teçhizatın Devir, Temlik ve Satışı
2002/1 sayılı Tebliğin 40 ıncı maddesinde beşinci ve altıncı fıkralarında değişiklik yapılarak, fon veya bütçe kaynaklı kredi ihtiva eden teşvik belgeleri kapsamındakiler hariç olmak üzere, belirli koşullar altında teşvik belgesine bağlı finansal kiralamaya konu yatırım mallarının devir, temlik, satış ve ihracı serbest bırakılmıştır.
Bunun için aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması gereklidir.
- Kiralayan ve kiracıya ait teşvik belgelerinin tamamlama vizelerinin yaptırılmış olması,
- İhracat taahhüdü ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması,
- Teşvik belgeleri kapsamı makine ve teçhizatın fiili ithal tarihi itibarıyla 5 yılını, yurt içinden temin tarihi itibarıyla 2 yılını doldurmuş olması.
Aynı değişiklik çerçevesinde, iflas veya sözleşmenin feshi durumlarında yapılacaklarla ilgili de belirlemelerde bulunulmuştur.
Buna göre, iflas veya sözleşmenin feshi durumunda, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunacaktır. Yatırımın gerçekleşmemesi halinde de aynı uygulama yapılacaktır. Ancak, kiralayan veya kiracının talebine istinaden, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat, uygun görülmesi halinde teşvik belgeli bir yatırımcıya yapılacak yeni bir sözleşmeye istinaden devredilebilecektir. Teşvik belgeli bir yatırımcıya makine ve teçhizatın devri durumunda yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcı firmanın teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç bulunmaması durumunda, fazladan kullanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınacaktır. Sözleşmenin feshi nedeniyle devir yapılabilmesi için, Finansal Kiralama Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili mercie bildirilmesi zorunludur.
İflas veya sözleşmenin feshi ve sözleşme devirlerine  ilişkin olarak getirilen yeni esasların önceki düzenlemelere göre farkları aşağıdaki gibidir.
- İflas veya sözleşmenin feshi nedeniyle yararlanılan destek unsurlarının ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunması uygulaması, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım malları için geçerli olacaktır.  Tamamlama vizesi yapılmış olanlar bakımından yararlanılan destek unsurlarının geri alınması veya herhangi bir yaptırım uygulanması söz konusu değildir. Yapılan değişiklik bu konuya açıklık getirmiştir.
- Teşvik belgesine bağlı mevcut finansal kiralama sözleşmelerinin devri için daha önce sadece kiralayanın başvurusu yeterli iken yapılan değişiklik sonrasında kiracının talebi halinde de sözleşme devrinin yapılması mümkün kılınmıştır.
- Önceki uygulamada, sözleşmenin feshi nedeniyle devir yapılabilmesi için fesih işlemini izleyen 3 ay içerisinde teşvik belgesi başvurusunu değerlendiren kuruma bildirme zorunluluğu vardı. Yapılan değişiklik ile bildirim süresi Finansal Kiralama Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini izleyen 3 ay olarak değiştirilmiştir. Ayrıca bildirimin kiralayan veya kiracı tarafından yapılması esası getirilmiştir. Önceki uygulamada bildirimin sadece kiralayan tarafından yapılması öngörülmekteydi.
2) Depremden Etkilenen Yörelerdeki Teşvik Belgeli Yatırımlar
2002/1 sayılı Tebliğin 55 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik esas itibariyle, konuya ilişkin olarak bazı ifadelerin daha açıklayıcı bir çerçeveye kavuşturulmasından ibarettir.
“28/12/2001 tarihli ve 4731 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesine istinaden, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu illerinin merkez ve ilçelerinde yapılacak yatırımlar için 17/8/1999 tarihinden önce düzenlenmiş teşvik belgesi kapsamı yatırımlar, yatırım indirimi, vergi, resim ve harç stisnası ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulaması açısından ilgili mevzuatında yazılı olan şartlara bakılmaksızın tamamlanmış kabul edilir. Ayrıca, talep edilmesi halinde bu kapsamdaki yatırımlar, teşvik belgelerinde öngörülen yöre ve il sınırları dikkate alınmaksızın alt yapı müşterekliği, yatırımın bütünlüğü, diğer belge şart ve karakteristik değerleri ile teşvik belgelerinin tabi olduğu kararname ve tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın, mevcut haliyle tamamlanmış sayılarak tamamlama vizeleri yapılır."
3)  Yeni Gemi İthali Yatırımları Gelişmiş Yörelerde Desteklenebilecek Yatırımlar  Arasına Alınmıştır
2002/1 sayılı Tebliğin "Gelişmiş Yörelerde Desteklenebilecek Yatırım Konuları" başlıklı ekindeki Ek-5'in 11 sıra numaralı ibaresine ekleme yapılarak, gemi ve yat inşa yatırımlarının yanısıra yeni gemi ithali yatırımları da gelişmiş yörelerde desteklenebilecek yatırımlar arasına alınmıştır.
4)  Çekici ve Römork Yenileme Yatırımlarında Enaz Aktifte Bulunma Süresi Şartı  Kaldırılmıştır
2002/1 sayılı Tebliğin "Sektörel ve Bölgesel Kısıtlamalar ile Bazı Yatırım Konularında Uygulamaya İlişkin Esas ve Usuller" başlıklı Ek-6'nın 7 sıra numaralı ibaresinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C-2 yetki belgesine haiz, uluslararası yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren ve en az 20 adet yarı römork çekicisi (yarı römorku çekmek için özel bir donanımı bulunan ve yarı römorkun ağırlığının önemli bir kısmını taşıyan), römork çekicisi (özellikle römork çekmek üzere donanımı ve kendi ek yükleme alanı bulunan) ve/veya römorku (motorlu araçlar tarafından çekilen ve yük taşımak için imal edilmiş olan), yarı römorku (çekici araca oturtulan römork) bulunan yatırımcıların, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesinin bulunmaması kaydıyla, 10 birimden az olmayan yarı römork çekicisi, römork çekicisi ve/veya römork, yarı römork yenileme yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir."
Yapılan değişiklikle, daha önceki belirlemede yer alan “çekici ve/veya treyler” ifadeleri yerine “yarı romörk çekicisi”, “römork çekicisi”, “römork” ve “yarı römork” ifadelerine yer verilmiştir. Ayrıca, daha önceki belirlemede yer alan “Yenilenecek araçlarda; şirket aktiflerinde en az 2 yıl süreyle bulunmaları kaydıyla, trafiğe tescil tarihi itibariyla ithal araçlarda 5, yerli araçlarda 2 yılını doldurmuş veya ihraç edilmiş olmaları aranır.” şartına yer verilmemiştir.
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.