Numara : 79
Tarih : 16.12.2005

VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/79

KONU

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ


Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2005/2 Sayılı Tebliğ (R.G.: 12/12/2005; 26021) ile yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki bazı işlemlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

2005/2 Sayılı Tebliğ ile 12/12/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir.

1.  Müteahhitlik ve uluslararası yük taşımacılığına yönelik çekici ve treyler yatırımları için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin tamamlanma vizesi işlemleri Müsteşarlığa ibraz edilecek bilgi ve belgelere göre yapılacaktır.
2002/1 sayılı Tebliğ’in “Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi” başlıklı 46 ıncı maddesinin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi ilave edilmiştir.
 
“ e) Müteahhitlik ve uluslararası yük taşımacılığına yönelik çekici ve treyler yatırımları için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin tamamlanma vizesi işlemleri Müsteşarlığa ibraz edilecek bilgi ve belgelere istinaden yapılır.”
 
2.   Gelişmiş yörelerde desteklenebilecek yatırım konularına, seracılık yatırımları ve tohum ıslahı, sertifikalı tohum yetiştiriciliği ve pazarlama yatırımları eklenmiştir.
Aynı Tebliğ’in 2003/2 sayılı Tebliğle değişik “ Gelişmiş Yörelerde Desteklenebilecek Yatırım Konuları ” başlıklı ekine (EK-5) 46’dan sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare ilave edilmiştir.
 
“ 47. Seracılık yatırımları (Sera ürünlerinin paketlenmesi ve değerlendirilmesi dahil),
   48. Tohum ıslahı, sertfikalı tohum yetiştiriciliği ve pazara hazırlama yatırımları”
 
3.   Tekstil yatırımlarında, özel amaçlı bölgeler ile normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlara
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Aynı Tebliğ’in “ Sektörel ve Bölgesel Kısıtlamalar ile Bazı Yatırım Konularında Uygulamaya İlişkin Esas ve Usuller” başlıklı ekinin (EK-6) “15- Tekstil Yatırımları” alt başlığında yer alan 4 üncü madde değiştirilmiş, 6 ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır.
 
4 üncü Maddenin Değişmiş Hali:
 
“ 4- Özel amaçlı bölgeler ile normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde; komple yeni, tevsi, entegrasyon, yenileme, modernizasyon, tamamlama, ürün çeşitlendirme, darboğaz giderme ve kalite düzeltme yatırımları proje bazında değerlendirilerek, sonuçlandırılır. Entegrasyon yatırımlarında, aynı il sınırları içerisinde kalmak ve kapasite sınırlamasına bağlı kalınması kaydıyla alt yapı müşterekliği aranmaz.”
 
(EK-6) “15-Tekstil Yatırımları” alt başlığının 6 ncı maddesinin kaldırılmasıyla; yatırımın yapılacağı ildeki sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasının görüşünün TOBB aracılığıyla alınması uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca bu yatırımların belirli bir oranında şirket fonu bulunduğunun tespiti uygulaması da kaldırılmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.