Numara : 38
Tarih : 29.5.2007

 

VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/38

 
KONU
Yatırımlar ve İstihdamda Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanması
 
 
 
26 Mayıs 2007 tarihli  Resmi Gazetede (S: 26533) yayımlanmış olan 4 Seri Nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinde, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 5615 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik  açıklamalarda bulunulmuştur.
 
1.             Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller
 
Gelir vergisi stopajı teşviki açısından kapsama aşağıdaki iller girmektedir :
 
Kırşehir
Osmaniye
Adıyaman
Sinop
Düzce
Kars
Giresun
Çankırı
Van
Amasya
Siirt
Iğdır
Uşak
Gümüşhane
Yozgat
Malatya
Ordu
Ardahan
Sivas
Erzurum
Hakkari
Tokat
Bartın
Bingöl
Diyarbakır
Bayburt
Bitlis
Afyonkarahisar
Şanlıurfa
Şırnak
Batman
Mardin
Muş
Erzincan
Aksaray
Ağrı
Kilis
Çorum
Elazığ
Tunceli
Artvin
Karaman
Kastamonu
Kütahya
Nevşehir
Niğde
Trabzon
Kahramanmaraş
Rize
Bozcaada
Gökçeada
 
 
 
 
 
 
 
2.             Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
 
Gelir vergisi stopajı teşvikinden, yukarıda belirtilen il ve ilçelerde; 01/04/2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayanlar ile 01/04/2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu il ve ilçelerdeki işyerlerinde en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla istihdam ettikleri tüm işçiler için yararlanabileceklerdir.
 
Dolayısıyla kapsama giren il ve ilçelerdeki tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sirkülerimizin (3) numaralı bölümünde belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere asgari on işçi istihdam etmeleri şartıyla gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabileceklerdir. 
Kanun kapsamındaki il ve ilçelerde mükelleflerin birden fazla işyeri bulunması durumunda asgari on işçi çalıştırma şartı işyerlerinin her biri için ayrı ayrı aranacaktır.
 
Başka bir ifadeyle, çalıştırılan işçi sayısının on işçiye ulaşıp ulaşmadığı, bu işyerlerindeki toplam işçi sayısına göre değil her bir işyeri itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu) verilen aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilen işçi sayısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.
 
2.1.   01/04/2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayanların Teşvikten Yararlanması
 
01/04/2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan mükellefler, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla Kanun kapsamına giren yerlerdeki işletmelerinde çalıştırdıkları tüm işçiler için bu teşvikten yararlanabileceklerdir.
 
Örnek 1:
 
(A) A.Ş. gıda ürünleri imalatı faaliyetinde bulunmak üzere 10/05/2007 tarihinde Gümüşhane il merkezinde açtığı işyerinde 5 işçi, Tokat il merkezindeki işyerinde ise 12 işçi çalıştırmaktadır. Kurumlar vergisi mükellefi olan (A) A.Ş., Gümüşhane il merkezindeki işyerinde asgari 10 işçi çalıştırılma şartına uyulmadığından, bu işyerinde çalıştırılan işçiler için teşvikten yararlanamayacak; Tokat il merkezindeki işyerinde ise 12 işçi çalıştırıldığından işçilerin tamamı için gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilecektir.
 
Örnek 2:
 
(B) Ltd. Şti. orman ürünleri ticareti faaliyetinde bulunmak üzere 14/04/2007 tarihinde Kastamonu il merkezinde açtığı işyerinde 14 işçi; 20/4/2007 tarihinde Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde açtığı işyerinde ise 6 işçi çalıştırmaktadır. Kurumlar vergisi mükellefi olan (B) Ltd. Şti., İnebolu ilçesindeki işyerinde asgari 10 işçi çalıştırılma şartına uyulmadığından bu iş yerinde çalıştırılan işçiler için teşvikten yararlanamayacak; Kastamonu merkezdeki işyerinde ise 14 işçi çalıştırıldığından işçilerin tamamı için gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilecektir.
 
2.2.   01/04/2005 Tarihinden Önce İşe Başlamış Oanların Teşvikten Yararlanması
 
Kanun kapsamına giren il ve ilçelerde 01/04/2005 tarihinden önce işe başlayanlar, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla iş yerlerinde fiilen istihdam ettikleri tüm işçiler için teşvikten yararlanabileceklerdir.
 
Örnek 1:
 
21/10/1996 tarihinde işe başlamış olan kurumlar vergisi mükellefi (C) Ltd. Şti.nin Kanun kapsamında bulunan Diyarbakır il merkezindeki işyeri için ilgili idareye  Mayıs/2007 dönemine ilişkin olarak verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı 15 kişidir. Bu durumda şirket bu işyerinde fiilen çalıştırdığı işçilerin tamamı için Mayıs/2007 döneminden itibaren teşvikten yararlanacaktır.
 
Örnek 2:
 
(D) Adi Ortaklığı, fındık işleme faaliyetinde bulunmak üzere 01/4/2005 tarihinden önce Ordu il merkezinde faaliyete başlamış olup, işyerinde 6 işçi çalıştırmaktadır. Daha sonra adi ortaklık, 01/05/2007 tarihinde 5 işçi daha alarak aynı işyerinde çalıştırdığı işçi sayısını 11’e çıkarmış ve bu durumu Mayıs/2007 dönemine ilişkin olarak ilgili idareye vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde tevsik etmiştir. Adi ortaklık, asgari 10 işçi çalıştırma şartını yerine getirdiği dönemden itibaren 11 işçi için teşvikten yararlanabilecektir.
 
3.             Uygulamanın Başlama ve Sona Erme Tarihleri
 
5084 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinde, 5615 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 01/05/2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Yeni düzenlemeye göre, vergi teşviki uygulaması ilk olarak 2007 yılının Mayıs ayı ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacak ve 31/12/2008 tarihine kadar uygulanacaktır.
 
Ancak 5568 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değişik 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendine göre, bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle uygulanacak vergi teşviki 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın aşağıdaki sürelerde uygulanacaktır,
 
·               31/12/2007 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için beş yıl,
·               31/12/2008 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için dört yıl,
·               31/12/2009 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için üç yıl
 
Örneğin, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanan bir yatırım için 4 yıl süreyle teşvik uygulanacak olup, bu yatırım nedeniyle teşvikten yararlanılacak son tarih 2012 yılının Aralık ayı olacaktır.
 
Öte yandan, teşvik uygulaması Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri için 5615 Sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 04/04/2007 tarihinden itibaren, maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla, 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.
 
Örnek 1:
 
Bay (F), 1/5/2007 tarihinde Çanakkale ilinin Bozcaada ilçesinde açtığı işyerinde, 12 işçi çalıştırmak suretiyle otel işletmeciliği faaliyetinde bulunmaktadır. Gelir vergisi mükellefi olan Bay (F) çalıştırdığı işçiler nedeniyle Mayıs/2007 döneminden itibaren teşvikten yararlanmaya başlayacaktır.
 
Örnek 2:
 
(G) A.Ş.’nin, 20/2/1992 tarihinde Çanakkale ilinin Gökçeada ilçesinde faaliyete geçen işyerinde istihdam ettiği işçi sayısı Mayıs/2007 dönemi itibariyle onikidir. Bu durumda şirket, Kanunun aradığı şartları taşımak kaydıyla Mayıs/2007 döneminden itibaren çalıştırdığı işçiler nedeniyle teşvikten yararlanmaya başlayacaktır.
  
4.             Sağlanan Teşvik Tutarının Belirlenmesi
 
Teşvik uygulamasıyla, teşvik kapsamında değerlendirilecek işçiler dolayısıyla hesaplanacak gelir vergisinin tamamının veya bir kısmının, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinden terkin edilmesi suretiyle istihdam üzerindeki yükün (istihdamın işverene maliyetinin) azaltılması amaçlanmıştır.
 
Terkin edilecek tutar, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu işyerleri için hesaplanan tutarın tamamı, diğer yerlerdeki işyerleri için ise hesaplanan gelir vergisi tutarının %80’i olacaktır.
 
Buna göre terkin edilecek tutar, kapsama giren işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki işyerlerinde tamamını, diğer yerlerdeki işyerlerinde ise % 80'ini aşamayacaktır. Bu işlem çalıştırılan işçi bazında değil uygulamadan yararlanabilen işçi sayısı dikkate alınarak toplu olarak yapılacaktır.
 
Örnek 1:
 
Kapsama dahil Çorum ilinin merkez ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan işyerinde öteden beri faaliyet gösteren ve 28/02/2007 tarihinde 9 işçi istihdam eden gelir vergisi mükellefi Bay (H), 01/05/2007 tarihinde istihdam ettiği işçi sayısını 12’ye çıkarmıştır.
 
Mükellef (H), asgari 10 işçi çalıştırma şartını sağlamış olduğundan mevcut işçilerinin tamamı için teşvikten yararlanmaya hak kazanmıştır. 12 işçinin Mayıs/2007 dönemi ücretleri üzerinden (ortalama bir işçinin brüt 1.000 YTL ücret aldığı varsayımıyla) kesilmesi gereken gelir vergisi tutarı 1.530 YTL dir. 
 
Bu durumda, teşvik kapsamında olan 12 işçi dolayısıyla muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden mahsup edilmek suretiyle terkin edilecek tutar, kapsamdaki işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile kapsamdaki işçi sayısının asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile çarpılması sonucu bulunan tutardan düşük olanı olacaktır. Asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile işçi sayısının çarpımı sonucu bulunan tutar (71,72x12 =) 860,64 YTL, hesaplanan vergiden (1.530 YTL) daha düşük olduğu için terkin edilecek tutar 860,64 YTL olacaktır.
 
Örnek 2: 
  
Kapsama dahil Sivas ilinde ancak, organize sanayi ve endüstri bölgesi dışındaki işyerinde faaliyette bulunan ve Mayıs/2007 dönemi itibariyle 16 işçi istihdam eden kurumlar vergisi mükellefi (I) Ltd. Şti., işçilerin tamamı için teşvikten yararlanacaktır. 16 işçinin Mayıs/2007 dönemi ücretleri üzerinden (ortalama bir işçinin brüt 1.000 YTL ücret aldığı varsayımıyla) kesilmesi gereken gelir vergisi tutarının %80’i (2040x0,80 =)  1.632 YTL dir.
 
Bu durumda, teşvik kapsamında olan 16 işçi dolayısıyla muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden mahsup edilmek suretiyle terkin edilecek tutar, kapsamdaki işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi tutarının %80’i ile kapsamdaki işçi sayısının asgari ücret üzerinden hesaplanan verginin %80’i ile çarpılması sonucu bulunan tutardan düşük olanı esas alınacaktır. Asgari ücret üzerinden hesaplanan verginin %80’i (71,72x0.80 =) 57,38 YTL ile işçi sayısının çarpımı sonucu bulunan tutar (57,38x16 =) 918,02 YTL, hesaplanan verginin %80’inden (1.632 YTL) daha düşük olduğu için terkin edilecek tutar 918,02 YTL olacaktır. 
 
Teşvikten yararlanmaya başlanmasından sonra işçi çıkarılması nedeniyle işçi sayısında azalma olması halinde, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, kalan işçi sayısı dikkate alınacaktır. İşçi sayısındaki azalma sonucu işyerindeki işçi sayısının on işçinin altına düşmesi halinde, o işyerinde işçi sayısı yeniden on işçiye ulaşmadıkça teşvik uygulanmayacaktır. İşçi sayısı on kişiyi tekrar aşan mükellefler, teşvikten kalan süre için yararlanacaklardır.
 
Teşvik kapsamında baz alınacak işçi sayısının tespitinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısı dikkate alınacaktır.
Kıst dönem çalışan işçiler nedeniyle yararlanılacak teşvik tutarının belirlenmesinde ise ilgili ayda çalışılan süreye isabet eden ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi terkine konu olacaktır. Ancak, bu suretle faydalanılacak tutar, asgari ücret üzerinden kıst döneme ilişkin olarak ödenmesi gereken verginin tutarını geçemeyecektir.
 
5.             Diğer Hususlar
5.1.   Teşvikin Uygulanması
 
5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenmiş olan gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde teşvikin uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamalar 2 seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinin "5. Teşvikin Uygulanması" başlıklı bölümünde yapılmış bulunmaktadır. 
  
Ancak, mükelleflerin gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilmek için verecekleri bildirim bu 4 Seri Nolu Tebliğin ekinde yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yapılan açıklamalar çerçevesinde vergi teşvikinden yararlanacak mükellefler Ek:1’deki bildirimi kullanacaklardır.
 
5.2.   Önceki Tebliğlerde Yapılan Açıklamaların Geçerliliği
 
1, 2 ve 3 seri Nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğlerinin bu sirkülerimizde açıkladığımız 4 Seri Nolu  Tebliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlüktedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş               

Ek:1
Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim
 
                               Mükellefe İlişkin Bilgiler
 
Mükellefin
 
 
 
 
Vergi Kimlik Numarası
 
 
Bildirimin Ait Olduğu Dönem
 
T.C. Kimlik Numarası
 
 
Bildirimin Verildiği Vergi Dairesi
 
Vergi Dairesi
 
 
 
 
İmza
Soyadı (Unvanı)
 
 
 
 
Tarih
Adı
 
 
                        
 
....../......./200..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            

              Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine ilişkin Bilgiler

 
Bulunduğu İl
İlçe
İlgili Vergi Dairesi
Çalıştırılan Toplam İşçi Sayısı
SSK İşyeri Sicil Numarası
İşyerinin Adresi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler

 
 
İşçi Sayısı
 
(1)
Tahakkuk Eden Vergi
 
(2)
Terkin Oranı
 
(3)
Hesaplanan Tutar
 
(4=[2x3])
Terkin Edilebilecek Azami Tutar *
(5)
Terkine Konu Olacak Tutar  **
(6)
Organize Sanayi veya Endüstri Bölgesi
 
 
 
%100
 
 
 
 
Diğer
 
 
 
%80
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
                     
                  * İşçi sayısı ile asgari ücret üzerinden hesaplanan verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayi ve endüstri bölgelerinde tamamı, diğer
                       yerlerde %80’i bu satıra yazılacaktır.
                    ** (4) ile (5) inci satırlarda yer alan tutarların düşük olanı bu satırlarda gösterilecektir.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin Bilgiler

 

                                                         Organize Sanayi ve Endüstri Bölgeleri

 
Sıra
Adı Soyadı
Vergi Kimlik Numarası (*)
Sigorta Numarası
İşe Başlama Tarihi
Brüt Ücreti
Hesaplanan Gelir Vergisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 

                                                                Diğer Yerler

 
Sıra
Adı Soyadı
Vergi Kimlik Numarası (*)
Sigorta Numarası
İşe Başlama Tarihi
Brüt Ücreti
Hesaplanan Gelir Vergisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
                                                                                 (*) Bu alana T.C. Kimlik Numarası da yazılabilir.